Ceny technickej a emisnej kontroly by mohli byť nižšie. Ministerstvo je proti

21.9.2021 (Webnoviny.sk) – Ceny technickej a emisnej kontroly atakujú nové maximá po celom Slovensku. Málokto pritom vie, že poplatky za technickú a emisnú kontrolu nepriamo zvyšujú aj súkromné firmy, ktoré kontrolujú samotné stanice technickej a emisnej kontroly na základe poverenia štátu.

Absolvovanie povinnej technickej a emisnej kontroly je často vnímané ako nepríjemná a pravidelne sa opakujúca povinnosť, ktorá každého vlastníka vozidla stojí najmä čas a nemalé peniaze. Celkové náklady sa môžu značne navýšiť v prípade, že auto neprejde takpovediac „na prvý krát“ a motorista tak musí kontrolu opakovať. Takmer všetky stanice technickej a emisnej kontroly naprieč Slovenskom v posledných rokoch opakovane prepisovali svoje cenníky. Jedným z hlavných dôvodov zdražovania je nové povinné technologické vybavenie staníc, ktoré je určené na zabezpečenie vyššej kvality vykonávaných kontrol. Ide predovšetkým o nové kontrolné kamerové systémy, ktorých cieľom je zamedziť akémukoľvek podvodnému konaniu na kontrolnej linke.

Málokto však vie, že kamerové záznamy nie sú v tomto prípade zasielané priamo Ministerstvu dopravy a výstavby SR (MDV SR), ale takzvaným technickým službám, teda súkromným spoločnostiam, ktoré na túto činnosť poveril štát. Tieto technické služby každý mesiac zasielajú nemalé faktúry za svoju činnosť samotným staniciam technickej a emisnej kontroly, čo sa premieta do finálnej ceny pre majiteľa vozidla.

Štátom chránené monopoly

Na základe zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke technické služby na základe povereniam od MDV SR zabezpečujú činnosti v oblasti kontroly a skúšok vozidiel a v oblasti montáže plynových zariadení do vozidiel. Technické služby sa delia sa na technickú službu overovania, technickú službu technickej kontroly, technickú službu emisnej kontroly, technickú službu kontroly originality, a technickú službu montáže plynových zariadení. MDV SR vydáva vždy len jedno poverenie, a to na základe výberového konania. Uvedené znamená, že hoci sa poverenie udelí každej osobe, ktorá spĺňa podmienky, vstup nových hráčov na trh je prakticky uzavretý v prípade technických služieb tým, že sa udeľuje len jedno poverenie, pričom predmetné poverenie sa udeľuje na obdobie 5 rokov. Predmetné poverenie sa navyše predĺži napr. aj v prípade ak výberové konanie nebolo vyhlásené min. pol roka pred uplynutím platnosti poverenia.

Dôsledkom súčasného nastavenia systému je existencia fungovania súkromných monopolov v rámci technických služieb. Činnosť, ktorú by inak malo zabezpečovať MDV SR je síce formálne „outsourcovaná“ na podnikateľské subjekty, tieto však nepôsobia v konkurenčnom prostredí a nie sú vystavené žiadnemu tlaku na hospodársky čo najefektívnejšie poskytovanie činností. V istom zmysle táto úprava vyberá to najhoršie z dvoch svetov – štát sa zbavuje priamej zodpovednosti za výkon technických služieb a na druhej strane ich vykonávajú podnikatelia, v prostredí, ktoré nevytvára tlak na ich efektívne fungovanie a uplatňovanie inovatívnych prístupov.

Kumulácia neefektívnych činností

Technické služby si od staníc technickej a emisnej kontroly mesačne, okrem samotnej kontroly ich činnosti, účtujú za celý rad iných služieb, medzi ktoré patrí aj kompletné školenie technikov vykonávajúcich technickú a emisnú kontrolu, kontrolu originality a montáže plynových zariadení na vozidle na danej stanici. Zároveň si technické služby účtujú za viacero doškoľovacích kurzov, rozširujúcich školení a školení na vykonávanie administratívnych činností. V spolupráci s MDV SR vykonávajú aj samotné skúšky z odbornej spôsobilosti kontrolných technikov. V neposlednom rade zabezpečujú aj skúšky overenia znalostí o vozidlách a vedú o nich údaje v celoštátnom informačnom systéme.

Práve monopol poskytovania vyššie uvedených školení technickými službami má za následok, že reálny proces vyškolenia kontrolného technika je časovo a finančne veľmi náročný. Dôsledkom uvedeného je aj následný klesajúci záujem osôb takýto zdĺhavý a náročný proces absolvovať. Zastaranosť systému vzdelávania technikov, ktorý nereflektuje nové technické metódy využívajúce inovácie len umocňuje uvedenú zdĺhavosť a nepružnosť daného procesu vyškolenia technika, čo má priamy dopad na finálnu cenu pre majiteľa vozidla a celkovú kapacitu staníc technickej a emisnej kontroly po celom Slovensku.

Riešenie je otvorenie systému

Uzavretosť systému na úrovni technických služieb, v ktorom pôsobí jeden subjekt pre každú z uvedených typov technických služieb podstate v nekonkurenčnom prostredí, nemá odôvodnenie a opodstatnenie. Uvedené platí o to viac najmä vzhľadom na skutočnosť, že trh staníc technickej a emisnej kontroly sa liberalizoval a je otvorený všetkým subjektom, čo podporuje vznik konkurencie a v konečnom dôsledku má viaceré výhody pre všetkých majiteľov vozidiel.

Je preto nevyhnutné, aby aj na trhu technických služieb prišlo k roztriedeniu zodpovednosti a otvorila sa konkurencia viacerých subjektov. Cieľom by malo byť, aby sa o udelenie poverenia mohli kedykoľvek priebežne uchádzať a poverenie pri splnení zákonných podmienok získať viaceré subjekty čím vznikne aspoň čiastočné konkurenčné prostredie.

Nevyhnutnosť otvorenia systému školení a kurzov technikov aj iným subjektom ako technickým službám je daná najmä spomínaným časovo a finančne náročným procesom vyškolenia technika, čo má v praxi dopad najmä na operatívu poskytovania služieb kontroly vozidiel. Nedostatok vhodných uchádzačov na trhu vedie súčasne aj k neprimerane vysokým personálnym nákladom oprávnených osôb. Je tiež nevyhnutné, aby súčasná organizácia školení, skúšok a kurzov reagovala aj na inovácie a umožnila vzdelávanie/školenie aj prostredníctvom on-line platforiem. Uvedené by tiež neposlednom rade mohlo pomôcť odstrániť súčasný problém týkajúci sa nedostatku technikov na trh a malo by rozhodne pozitívny dopad na stanovenie finálnej ceny za absolvovanie technickej a emisnej kontroly.

Informačný servis

Viac k témam: emisná kontrola, NA STK, PR, STK
Zdroj: Webnoviny.sk – Ceny technickej a emisnej kontroly by mohli byť nižšie. Ministerstvo je proti © SITA Všetky práva vyhradené.