Domácka práca a telepráca začnú fungovať po novom, zmeny nadobúdajú účinnosť

0
Domácka práca a telepráca začnú fungovať po novom, zmeny nadobúdajú účinnosť

Od začiatku marca sa zmodernizujú ustanovenia Zákonníka práce o domáckej práci a telepráci. Na výkon takejto práce sa bude vyžadovať dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve.

Môžu sa pritom dohodnúť na tom, že zamestnanec si pri domáckej práci alebo telepráci bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa alebo sa takáto práca bude vykonávať v pružnom pracovnom čase.

Odpočinok bez práce

Zamestnanec vykonávajúci tento druh práce bude mať právo počas jeho nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni nepoužívať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť od 1. marca tohto roka.

“Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn v tomto čase,” uvádza sa v schválenej novele pracovného kódexu.

Výnimkou budú situácie, keď je zamestnancovi nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas.

Pracovné prostriedky

Za domácnosť zamestnanca sa bude považovať akékoľvek dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa.

Zamestnávateľ bude povinný zabezpečiť, resp. poskytnúť zamestnancovi pracovné prostriedky na výkon domáckej práce alebo telepráce.

Ak však túto svoju povinnosť nevie splniť, môže sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť o používaní vlastného prostriedku zamestnanca na tieto účely.

Chcete sa stať virtuálnou asistentkou? Čo na to potrebujete?

Dohodnutý rozsah práce

Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa.

Zamestnanec pracujúci z domu bude povinný bezodkladne informovať zamestnávateľa o nefunkčnosti technického a programového vybavenia alebo o nefunkčnosti internetového pripojenia, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu.

V pracovnej zmluve bude možné dohodnúť aj rozsah domáckej práce alebo telepráce, alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca.

Dočasné prideľovanie zamestnancov

Novela pracovného kódexu rieši aj možnosť dočasného prideľovania zamestnancov medzi materskými a dcérskymi spoločnosťami.

Ministerstvo práce flexibilnejšie upravuje dočasné prideľovanie medzi subjektmi, ktoré sú v zmysle Obchodného zákonníka ovládajúcou a ovládanou spoločnosťou, ak vznikne potreba pre dočasné pridelenie.

“Nebude sa skúmať otázka objektívnych prevádzkových dôvodov ani sa nebude musieť splniť podmienka minimálnej doby trvania pracovného pomeru,” uviedlo ministerstvo práce.

S cieľom zamedziť neoprávnenému vykonávaniu činnosti bez povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania sa má po vzore Českej republiky stanoviť, že takéto dočasné pridelenie je bezplatné. Výnimkou bude len refundácia nákladov na mzdy a iné plnenie spojené s výkonom práce.

Zdroj: Webnoviny.sk – Domácka práca a telepráca začnú fungovať po novom, zmeny nadobúdajú účinnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

žiadne príspevky na zobrazenie