Kilečko od januára zruší viaceré povinnosti zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni

24.7.2020 (Webnoviny.sk) – Od začiatku budúceho roka nebudú zamestnávatelia povinní odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnávajú už žiadneho zamestnanca.

Ako v tlačovej správe uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, ide o jedno z opatrení schváleného podnikateľského kilečka.

Údaje z Registra fyzických osôb

Sociálna poisťovňa po novom automaticky ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov na základe odhlásenia posledného zamestnanca z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

Zamestnávatelia tiež nebudú povinní oznamovať Sociálnej poisťovni zmeny v údajoch jeho zamestnanca, a to zmenu priezviska vrátane všetkých predošlých priezvisk, mena, dátumu a miesta narodenia, stavu a miesta trvalého pobytu, identifikačného čísla sociálneho zabezpečenia fyzickej osoby (rodného čísla).

„Zmenu uvedených údajov bude Sociálna poisťovňa získavať iba z Registra fyzických osôb,“ uviedol Višváder.

Zruší sa tiež povinnosť hlásiť poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom.

Niektorým povinnosť zostane

Nebude potrebné ani oznamovať zmenu údaju o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľov.

Vo vzťahu k poistencom sa zrušuje povinnosť písomne oznámiť do ôsmich dní zmenu mena a priezviska, zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, zrušenie trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, nakoľko údaje o týchto skutočnostiach bude Sociálna poisťovňa získavať iba z Registra fyzických osôb.

„Povinnosť oznámiť do ôsmich dní zmenu mena, priezviska a bydliska zostávajú zachované pre zákonom stanovenú skupinu poistencov štátu (osoba starajúca sa o dieťa, poberateľ opatrovateľského príspevku a osobný asistent), na ktorých sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa koordinačných nariadení Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky,“ informoval Višváder.

Zrušenie povinnosti pre SZČO

Pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) sa zruší povinnosť oznámiť Sociálnej poisťovni do ôsmich dní zmenu mena a priezviska, zmenu trvalého pobytu, zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt, nakoľko údaje o týchto skutočnostiach bude Sociálna poisťovňa získavať iba z Registra fyzických osôb.

Tieto povinnosti však zostávajú zachované pre tú SZČO, na ktorú sa uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa koordinačných nariadení Európskej únie alebo podľa medzinárodnej zmluvy o sociálnom zabezpečení, ak údaje o týchto skutočnostiach Sociálna poisťovňa nevie získať z Registra fyzických osôb.

Novelou zákona sa tiež zavádza princíp druhej šance pre fyzickú a právnickú osobu, ktorá načas nesplní svoju povinnosť v lehotách určených jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, ale dodatočne ju splní v ďalšej sedemdňovej lehote.

Ak fyzická a právnická osoba povinnosť splní v „dodatočnej lehote“, Sociálna poisťovňa jej neuloží pokutu.

Viac k témam: podnikateľské kilečko
Zdroj: Webnoviny.sk – Kilečko od januára zruší viaceré povinnosti zamestnávateľov voči Sociálnej poisťovni © SITA Všetky práva vyhradené.