Pravidlá používania portálov prevádzkovaných občianskym združením Akčné ženy

1. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom portálov špecifikovaných v bode 1.2 je občianske združenie Akčné ženy o.z., so sídlom: Šafárikova trieda 288/13, 040 11 Košice 11, IČO: 51165996, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, reg. č. VVS/1-900/90-52073 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“).
 2. Portálmi sa rozumejú webové stránky súhrne uvedené na mediakit.sk a to najmä:
  www.akcnezeny.sk
  www.akcnemamy.sk
  www.akcnizeny.com
  www.svetzeny.sk
  www.nazdravie.sk
  www.prezdraviezeny.sk
  www.prozdravizeny.cz
  www.otestujte.sk
  www.eventyprezeny.sk
  ako aj iné od nich odvodené domény alebo partnerské webové stránky (ďalej len ako „Portály“ a každý z nich samostatne ako „Portál“).
 3. Každý, kto má záujem využívať obsah Portálov (ďalej len ako „Užívateľ“) je povinný sa oboznámiť s týmito pravidlami používania portálov prevádzkovaných občianskym združením Akčné ženy (ďalej len ako „Pravidlá“) a využívaním Portálov potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Pravidlami, súhlasí s ich obsahom a zaväzuje sa ich bezvýhradne dodržiavať.
 4. Okrem Pravidiel je Užívateľ povinný dodržiavať aj všeobecne záväzná právne predpisy a etické a morálne normy. Maloletí alebo osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony môžu Portály používať len pod nepretržitým dohľadom zákonného zástupcu.
 5. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť dňa [*] a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo celé Pravidlá alebo ktorúkoľvek ich časť kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť. Každá takáto zmena bude účinná odo dňa uverejnenia nových pravidiel používania portálov prevádzkovaných občianskym združením Akčné ženy, ktoré nahradia tieto Pravidlá na Portáloch. Prevádzkovateľ nie je povinný Užívateľov osobitne upozorňovať na zmenu týchto Pravidiel.

2. Obsah Portálov

 1. Na Portáloch sú uverejňované informácie, články, videá, podcasty, inzeráty, reklama a iný obsah, ktoré sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti Prevádzkovateľa alebo iných osôb a tak obsahová ako aj grafická stránka Portálov je chránená autorským právom. Je preto zakázané akékoľvek kopírovanie, ďalšie rozširovanie, spracovávanie a publikovanie ktorejkoľvek časti Portálov bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Prevádzkovateľa. Obsah Portálov je určený výlučne pre osobnú potrebu Užívateľov.
 2. Všetky informácie zverejnené na portáloch sú poskytované bezplatne.
 3. Informácie, články alebo rady zverejňované na Portáloch nie sú poradenskými službami a vo vzťahu k Užívateľovi majú výlučne informačný charakter, ibaže je na Portáloch výslovne uvedené inak.
 4. Akékoľvek zásahy do technickej a/alebo obsahovej stránky Portálov sú zakázané, najmä zasahovanie do prevádzky ako aj funkčnosti Portálov, ohrozovanie ich bezpečnosti, vkladanie nežiaducich súborov, prenikanie do verejne neprístupných súborov a častí, menenie informácií a pod. Ak bude mať Prevádzkovateľ podozrenie, že došlo k zásahu do technickej a/alebo obsahovej stránky Portálov, bezodkladne sa obráti na orgány činné v trestnom konaní.
 5. Portály obsahujú alebo môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky ako aj zobrazovanú reklamu, za obsah ktorých nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť. Prevádzkovateľ nie je účastníkom právnych vzťahov, do ktorých vstúpi Užívateľ so subjektami, na ktoré odkazujú tieto odkazy a ani neručí za záväzky vzniknuté z týchto vzťahov. Zverejnenie odkazu na iné internetové stránky ani zobrazovaná reklama na Portáloch neznamená, že Prevádzkovateľ súhlasí s obsahom týchto stránok, podporuje ich alebo schvaľuje ich obsah.
 6. Za využitie akejkoľvek informácie z Portálov ako ani za nefunkčnosť Portálov nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť. Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje, že informácie zverejňované na Portáloch môžu byť napriek odbornej starostlivosti Prevádzkovateľa chybné, nesprávne a neúplné a že Portály nemusia mať zabezpečenú nepretržitú dostupnosť.
 7. Prevádzkovateľ v nijakom rozsahu nezodpovedá za obsah vrátane diskusných príspevkov, ktorý na Portály umiestňujú Užívatelia a ktorý vyjadruje ich osobný názor. Každý Užívateľ má možnosť nahlásiť nevhodný obsah Portálov, t. j. obsah, ktorý je v rozpore s týmito Pravidlami a Prevádzkovateľ podľa vlastného uváženia prijme potrebné opatrenia.
 8. Prevádzkovateľ má výlučné právo kedykoľvek meniť, dopĺňať a mazať akúkoľvek časť obsahu Portálov. Ktorákoľvek zverejnená informácia môže byť kedykoľvek zmenená, doplnená alebo vymazaná, či už z dôvodu aktualizácie, z dôvodu odstránenia chybnej či spornej informácie alebo aj bez udania dôvodu. Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať aj obsah vložený Užívateľom s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 9. Na Portáloch môžu byť zverejnené pracovné ponuky alebo iná inzercia. Prevádzkovateľ umožní vloženie takéhoto obsahu až po jeho preverení s cieľom eliminovať nevhodný a klamlivý obsah Portálov, avšak napriek tomu negarantuje správnosť ani zákonnosť obsahu vkladaného tretími osobami a nenesie zodpovednosť za obsah či prípadné škody vzniknuté využitím zverejnených informácií. Ak má Užívateľ pochybnosti o správnosti zverejnenej ponuky alebo inzerátu, môže to nahlásiť Prevádzkovateľovi a Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať akýkoľvek uverejnený inzerát alebo ponuku aj bez odôvodnenia.

3. Používanie Portálov

 1. Používaním Portálov sa rozumie prezeranie ich obsahu prostredníctvom internetového prehliadača, využívanie aplikácií zverejnených na Portáloch, sťahovanie informácií a súborov z Portálov (download), vkladanie diskusných príspevkov, vkladanie a odosielanie akéhokoľvek obsahu na Portály alebo Prevádzkovateľovi (upload) ako aj odpovede na zverejnené inzeráty.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený určiť, že niektoré časti Portálov alebo možnosti využívania Portálov budú sprístupnené iba určenému okruhu Užívateľov (registrovaných, členov klubu a pod.). Osobné údaje, ktoré sú potrebné pre takéto sprístupnenie je Užívateľ povinný poskytnúť Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť každé konto/účet/členstvo, ktoré boli vytvorené bez uvedenia pravdivých údajov alebo aj z iných dôvodov, ktoré Prevádzkovateľ nie je povinný uviesť. Prevádzkovateľ je oprávnený overiť si správnosť, pravdivosť a aktuálnosť poskytnutých osobných údajov a je povinný tieto spracúvať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený po dohode s Užívateľom uverejniť na Portáloch články Užívateľa. O umiestnení článku na konkrétnom Portáli ako aj o konkrétnej sekcii, kde bude článok vložený, rozhoduje výlučne Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený zmeniť štruktúru článku, zostručniť alebo doplniť článok alebo vrátiť článok Užívateľovi na prepracovanie. Zverejnenie článku je nenárokovateľné. Odoslaním článku za účelom jeho zverejnenia na Portáloch Užívateľ prehlasuje, že ním vložený článok je jeho autorským dielom, nebol doposiaľ nikde publikovaný a je ďalej voľne bezplatne šíriteľný a môže sa ďalej publikovať v akomkoľvek médiu bez časového obmedzenia. Odoslaním článku udeľuje Užívateľ ako jeho autor Prevádzkovateľovi výhradnú bezodplatnú a časovo neobmedzenú licenciu na jeho šírenie. Prevádzkovateľ bude článok (dielo) šíriť predovšetkým zverejnením na Portáloch, avšak je oprávnený udeliť súhlas na použitie tohto obsahu aj iným osobám. Zverejnením článku nevzniká Užívateľovi ako jeho autorovi ani jeho právnym nástupcom právo na autorskú odmenu, ibaže sa Prevádzkovateľ a Užívateľ výslovne dohodnú inak. Užívateľ ako autor článku nemá právo rozhodnúť o odstránení alebo dodatočnej úprave obsahu svojho článku.

4. Pravidlá diskusie na Portáloch

 1. Výlučne Prevádzkovateľ je oprávnený určiť, pri ktorých príspevkoch na Portáloch umožní diskusiu.
 2. Užívateľ, ktorý má záujem zapojiť sa do diskusií k príspevkom, je povinný uviesť svoje meno a e-mailovú adresu. E-mailová adresa nebude zverejnená na Portáloch spolu s diskusným príspevkom, jej poskytnutie slúži výlučne na umožnenie ďalšieho prípadného kontaktu Prevádzkovateľa s diskutujúcim.
 3. Užívateľ, ktorý nesúhlasí bez akýchkoľvek výhrad s týmito pravidlami diskusie na Portáloch, nie je oprávnený sa akýmkoľvek spôsobom do týchto diskusií zapájať.
 4. Diskusie k príspevkom na Portáloch slúžia na výmenu názorov a na prezentovanie vlastných názorov Užívateľa na zverejňované príspevky, prípadne jeho zážitkov alebo skúseností, ktoré s Príspevkom vecne súvisia.
 5. Ak Prevádzkovateľ zistí, že boli porušené tieto pravidlá diskusie alebo má podozrenie, že sa tak stalo, môže podľa vlastného uváženia diskusný príspevok vymazať aj bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľa, ktorý je jeho autorom, prípadne celú diskusiu ukončiť či vymazať.
 6. Nie je dovolené na Portáloch vkladať diskusné príspevky
  • anonymne, pod menom inej osoby alebo pod vymysleným menom či podpísané prezývkou,
  • obsahujúce osobné útoky, invektívy, vymyslené tvrdenia, vulgarizmy, vyhrážky, hrozby či príspevky majúce sexuálny obsah alebo podtext alebo ktoré inak môžu obťažovať ostatných diskutujúcich či iné osoby,
  • obsahujúce akúkoľvek reklamu či odkazy na iné stránky alebo majúce iný komerčný charakter alebo ktoré podporujú politické strany a hnutia alebo ich členov či sympatizantov. Odkazy na iné stránky sú povolené, len ak plne súvisia s vecnou stránkou príspevku,
  • obsahujúce akékoľvek osobné údaje inej osoby než osoby samotného diskutujúceho s výnimkou citácií literárnych diel, t. j. mena a priezviska autora diela, pokiaľ citácie zodpovedajú skutočnosti, za zneužitie osobných údajov, ktoré o sebe diskutujúci Užívateľ v diskusnom príspevku zverejní nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť,
  • obsahujúce citácie z diel bez presného uvedenia autora a názvu diela alebo v neprípustnom rozsahu,
  • nečitateľné a/alebo bez jasného vecného významu,
  • opakujúce ten istý obsah viackrát,
  • hanobiace niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania alebo inak podnecujúce k potláčaniu ľudských práv a slobôd alebo podnecujúce k akejkoľvek nenávisti či násiliu, k spáchaniu trestného činu, priestupku alebo neplneniu zmluvných alebo zákonných povinností alebo obsahujúce poplašné správy,
  • zasahujúce alebo spôsobilé zasiahnuť do práva na ochranu osobnosti akejkoľvek osoby alebo do práva na ochranu dobrej povesti právnickej osoby alebo obsahujúce nekalosúťažný obsah,
  • ktoré inak obmedzujú vecnú diskusiu na Portáloch alebo sa priamo netýkajú vecnej stránky príspevku.
 7. Prevádzkovateľ neručí a nenesie zodpovednosť za obsah diskusných príspevkov, diskusiu nemoderuje ani nerediguje. Diskusné príspevky vyjadrujú vlastné názory Užívateľov Portálov. Každý Užívateľ má možnosť nahlásiť nevhodný diskusný príspevok, t. j. príspevok, ktorý je v rozpore s týmito Pravidlami a Prevádzkovateľ podľa vlastného uváženia prijme potrebné opatrenia.

5. Komunikácia

 1. Prevádzkovateľ umožňuje Užívateľom komunikovať s ním prostredníctvom kontaktného formulára na Portáloch alebo prostredníctvom zverejnených kontaktných údajov (e-mail, telefón).
 2. Elektronická komunikácia prostredníctvom kontaktných formulárov alebo elektronickej pošty nie je šifrovaná. Za bezpečnosť prenosu akýchkoľvek citlivých osobných alebo iných údajov či informácií Prevádzkovateľ nezodpovedá. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za prípadné škody, ktoré by mohli vzniknúť zneužitím týchto údajov a informácií tretími osobami.
 3. Prevádzkovateľ nie je povinný reagovať na prijaté podanie v žiadnej presne špecifikovanej lehote a je oprávnený bez povinnosti ďalšieho odôvodnenia nereagovať na podania, ktoré mu sú doručené akokoľvek formou, ibaže mu takáto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo písomnej zmluvy s Užívateľom. Prevádzkovateľ nie je povinný zálohovať ani chrániť obsah Portálov a nenesie zodpovednosť za zničenie obsahu vloženého na Portály Užívateľom alebo za narušenie tohto obsahu.
 4. Prevádzkovateľ komunikuje s Užívateľmi Portálov aj prostredníctvom elektronickej pošty „Akčné novinky“. Na zasielanie tohto newslettera sa môže prihlási každý Užívateľ zadaním svojej e-mailovej adresy. V každej zaslanej elektronickej pošte, ktorej obsahom je newsletter „Akčné novinky“ je umiestnený hypertextový odkaz, ktorý umožňuje Užívateľovi kedykoľvek odvolať svoj súhlas so zasielaním tohto newslettera. Zadaním svojej e-mailovej adresy vyjadruje Užívateľ súhlas s prijímaním reklamy elektronickou poštou a žiada jej zasielanie podľa príslušných ustanovení zákona o reklame, zákona o elektronických komunikáciách a zákona o elektronickom obchode.

6. Osobné údaje 

 1. Ak Prevádzkovateľ pri prevádzkovaní Portálov spracúva akékoľvek osobné údaje dotknutých osôb, robí tak v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu 2016/679 a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ďalšími platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
 2. Informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sú dostupné na Portáloch.
 3. Prevádzkovateľ používa pri prevádzkovaní Portálov súbory cookies. Pri ich zaznamenávaní môže dôjsť aj k spracúvaniu osobných údajov.
 4. Cookies sú malé súbory ukladané do pamäte v koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) Užívateľov. Prostredníctvom nich má Prevádzkovateľ informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia, a ktoré môžu byť osobnými údajmi.
 5. Prevádzkovateľ používa pri prevádzkovaní Portálov nasledovné druhy cookies:
  • Technické súbory cookies: najmä záznamy Užívateľov, ktoré si zapamätajú vstup na niekoľkých podstránkach (napr. presunutie vybraného tovaru do nákupného košíka),
  • Analytické súbory cookies: najmä typ prehliadača/verzia, použitý operačný systém, predtým navštívená webová stránka, IP adresa zariadenia a názov zariadenia, čas požiadavky servera, individuálne užívateľské ID a zobrazené časti Portálov,
  • Reklamné súbory cookies: najmä IP adresa, individuálne užívateľské ID, potenciálny záujem o produkt, zobrazené časti Portálov.
 6. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri sledovaní aktivít Užívateľov a ich vyhodnocovaní môže byť založené na oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorým je záujem na špecifickom nastavení služieb a priamy marketing alebo na súhlase dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas, ktorý je právnym základom pre spracúvanie osobných údajom môže Užívateľ ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Skontrolovať aktuálne nastavenia súborov cookies a vykonať ich zmenu je kedykoľvek možné. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri zabezpečovaní funkčnosti Portálov môže byť založené na plnení zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Bez ich spracúvania by Prevádzkovateľ nebol schopný poskytovať Užívateľom služby.
 7. Prevádzkovateľ používa pri prevádzkovaní Portálov cookies na nasledovné účely:
  1. Technické súbory cookies umožňujú používanie základných funkcií ako napríklad predvypĺňanie formulárov a zapamätanie si preferencií Užívateľa a bez nich nie je možné garantovať plnú funkčnosť Portálov,
  2. Analytické súbory cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania Užívateľa na Portáloch a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a vzhľadu a bez nich nie je možné garantovať plnú funkčnosť Portálov,
  3. Reklamné súbory cookies slúžia na optimalizáciu zobrazovaného obsahu a reklamy vzhľadom na zvyklosti Užívateľa,
  4. Cookies tretích strán vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics, Hotjar, Strossle, ktorých služby sú integrované do Portálov a o ktorých bližšie informácie sú v bode 6.15, 6.16 a 6.17 týchto Pravidiel.
 8. Samotné cookies sú uchovávané v koncovom zariadení Užívateľa a ten ich môže ľubovoľne kontrolovať a mazať. Informácie, ktoré Prevádzkovateľ spája s týmito cookies uchováva Prevádzkovateľ po dobu nevyhnutnú na účel pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 12 mesiacov.
 9. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť sprístupnené poskytovateľom služieb online marketingu, prípadne iným sprostredkovateľom, ktorými môžu byť aj poskytovatelia cookies. Osobné údaje Prevádzkovateľ sprístupňuje len v nevyhnutnej miere a pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu.
 10. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje medzinárodným organizáciám alebo do tretích krajín.
 11. Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si u Prevádzkovateľa nasledujúce práva prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie:
  1. Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR) – právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ o dotknutej osobe má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používa.
  2. Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR) – právo požadovať opravu osobných údajov, ak sú spracúvané nepresné alebo nesprávne osobné údaje.
  3. Právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR) (i) ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, (ii) ak bol odvolaný súhlas a na spracúvanie neexistuje iný právny základ, (iii) ak dotknutá osoba namietala spracúvanie na základe oprávneného záujmu a nad jej záujmami, právami a slobodami neprevažujú oprávnené dôvody Prevádzkovateľa alebo namietala spracúvanie za účelom priameho marketingu,(iv) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR) (i) ak sa dotknutá osoba domnieva, že o sú spracúvané nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí ich správnosť, (ii) ak je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba namiesto vymazania žiada obmedzenie spracúvania, (iii) ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje ale tieto potrebuje dotknutá osoba pre vlastné účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania jej právnych nárokov, (iv) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie, do doby overenia či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad jej záujmami, právami a slobodami.
  5. Právo na prenos osobných údajov (čl. 20 GDPR) – právo žiadať prenos osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte k druhému Prevádzkovateľovi, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu a/alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami.
 12. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR). Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12 v Bratislave.
 13. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje na tieto účely ďalej nesmú spracúvať. Ak spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, môže dotknutá osoba toto spracúvanie namietať z dôvodov jej konkrétnej situácie (čl. 21 GDPR); v takom prípade môže Prevádzkovateľ jej osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukáže existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 14. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú alebo podobne významne ovplyvňujú dotknutú osobu.
 15. Portály používajú službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len ako „Google“). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o používaní Portálov spolu s obsahom súboru cookie budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Google bude využívať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania Portálov a vytváranie správ o jej aktivite určených pre jej Prevádzkovateľa, a to vo vzťahu k demografickým prehľadom (reportovanie anonymných demografických dát). Ak užívateľ vstúpi na Portál, spustí sa meranie Google Analytics, ktoré umiestni na zariadenie užívateľa cookie obsahujúce časovú značku vytvorenia a náhodne vygenerované číslo, ktoré neobsahuje žiadne osobné údaje. Merania Google Analytics sú nastavené tak, aby aby nedochádzalo k spracúvaniu osobných údajov údaje, používaná IP adresa je anonymizovaná. Prevádzkovateľom osobných údajov je Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko a podrobnejšie informácie sú dostupné na jeho https://www.google.com/policies/technologies/cookies.
 16. Hotjar pomáha Prevádzkovateľovi zistiť, ako sa Užívatelia na Portáloch správajú (napr. kam klikajú, ako používajú formuláre, čo sa im nepáči atď). Hotjar za účelom zberu údajov o správaní Užívateľov na Portáloch používa cookies, zaznamenáva anonymizovanú IP adresu, rozlíšenie obrazovky, typ zariadenia, prehliadač, krajinu, preferovaný jazyk Užívateľa. Tieto údaje Hotjar ukladá v pseudonymizovanom užívateľskom profile. Ani Hotjar ani Prevádzkovateľ neidentifikujú konkrétnu osobu ani neprepájajú získané údaje s konkrétnym Užívateľom. Prevádzkovateľom osobných údajov je Hotjar Limited, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta;a podrobnejšie informácie sú dostupné na.
 17. Od spoločnosti Strossle využívame widget, ktorého hlavnou funkciou je zobrazovanie personalizovaného obsahu a natívnej reklamy. Spoločnosť neukladá ani nezbiera žiadne osobné údaje. Prevádzkovateľom je spoločnosť Strossle International AB,, 556930-0543, Kungsgatan 58, 111 22 Stockholm, Švédsko. Podrobnejšie informácie sú dostupné na https://strossle.com/privacy-policy.

 

V Bratislave, 1. februára 2023