Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu

1. Úvodné ustanovenia

 1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami elektronického obchodu (ďalej len „VOP“) sa spravuje právny vzťah, ktorého predmetom je predaj tovaru alebo služieb na základe zmluvy uzavretej prostredníctvom elektronického obchodu https://eshop.akcnezeny.sk (ďalej len ako „Zmluva“), ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 2. Prevádzkovateľom elektronického obchodu a predávajúcim je občianske združenie Akčné ženy o.z., so sídlom: Šafárikova trieda 288/13, 040 11 Košice 11, IČO: 51165996, DIČ 2120729578, IBAN SK17 0900 0000 0051 4206 7473, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, reg. č. VVS/1-900/90-52073 (ďalej len „Predávajúci“).
 3. Uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu, ktorej predmetom je kúpa tovaru alebo služieb na internetových stránkach elektronického obchodu https://eshop.akcnezeny.sk môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba bez ohľadu na to, či je spotrebiteľom alebo iným prevádzkovateľom živnosti (ďalej len „Kupujúci“).
 4. Spotrebiteľom sa na účely týchto VOP rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. Elektronickým obchodom sa na účely týchto VOP rozumie internetová stránka https://eshop.akcnezeny.sk, ktorá ponúka tovary a služby Predávajúceho a umožňuje Kupujúcemu, aby prostredníctvom nej odoslal Predávajúcemu návrh na uzavretie Zmluvy (ďalej len „elektronický obchod“).
 6. Predávajúceho je možné kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +421 908 276 079 alebo e-mailom na e-mailovú adrese obchod@akcnezeny.sk.
 7. Uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet Predávajúcemu je možné na adrese Tematínska 4, 851 05 Bratislava alebo e-mailom na e-mailovej adrese obchod@akcnezeny.sk.
 8. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, 043 79 Košice, tel. +421 55 6220 781, e-mail ke@soi.sk.

2. Objednávka a uzavretie Zmluvy

 1. Tovary a služby vrátane vstupeniek na podujatia a členstva v klube, ktoré Predávajúci ponúka v elektronickom obchode (ďalej len „Tovar“) sú Predávajúcim bežne dodávané a sú dostupné v dodacej lehote podľa čl. VI ods. 2 týchto VOP. Hlavné vlastnosti konkrétneho Tovaru sú uvedené priamo v elektronickom obchode.
 2. Kupujúci objednáva Tovar vyplnením a odoslaním formulára v elektronickom obchode (ďalej len ako „Objednávka“).
 3. Pre vytvorenie Objednávky je nevyhnutné, aby Kupujúci vybral požadovaný Tovar, jeho množstvo, spôsob doručenia a spôsob platby. Potvrdením Objednávky Kupujúci predloží Predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy.
 4. Kupujúci odoslaním Objednávky Predávajúcemu potvrdí svoj súhlas s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na Zmluvu uzavretú medzi ním a Predávajúcim na internetových stránkach elektronického obchodu vrátane reklamácie Tovaru, a že bol oboznámený s tým, že po odoslaní Objednávky je jeho povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu (zakliknutím „Objednať s povinnosťou platby“).
 5. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom odoslaním Objednávky Predávajúcemu zároveň potvrdí, že Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“).
 6. Zmluva sa považuje za uzavretú akceptovaním Objednávky Predávajúcim o čom je Kupujúci informovaný e-mailovou notifikáciou, ktorú Predávajúci odošle Kupujúcemu bez zbytočného odkladu po prijatí Objednávky a overení dostupnosti a termínu dodania Tovaru.
 7. Akceptovanie Objednávky podľa predchádzajúceho odseku obsahuje jedinečné číslo Objednávky, dátum a čas prijatia Objednávky do systému Predávajúceho, názov, množstvo a cenu objednaného Tovaru, spôsob doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie o dobe dodania objednaného Tovaru. Spolu s akceptáciou Objednávky je Kupujúcemu doručená aj kópia týchto VOP.
 8. Poradie v akom sú prijaté Objednávky vybavované určuje Predávajúci.
 9. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí Kupujúci sám.
 10. Akúkoľvek komunikáciu súvisiacu s Objednávkou alebo Zmluvou Predávajúci adresuje Kupujúcemu na elektronickú adresu uvedenú Kupujúcim v Objednávke.
 11. Kupujúci je oprávnený v elektronickom obchode vykonať registráciu a spravovať svoj zákaznícky účet. Registrácia však nie je podmienkou nakupovania v elektronickom obchode.
 12. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní Tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a tieto v prípade potreby aktualizovať.
 13. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 14. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, najmä ak Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto VOP.

3. Stornovanie Objednávky a zmeny Zmluvy

 1. Kupujúci môže zrušiť (stornovať) Objednávku do okamihu jej akceptácie Predávajúcim, a to telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Zrušenie Objednávky Predávajúci potvrdí Kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
 2. O zmenu alebo storno Objednávky môže Kupujúci telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) požiadať Predávajúceho aj po akceptácii Objednávky Predávajúcim, avšak vždy pred odoslaním Tovaru. Predávajúci bezodkladne Kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) oznámi, či tejto žiadosti vyhovie; tým nie je dotknuté právo Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom na odstúpenie od Zmluvy.
 3. Predávajúci je oprávnený jednostranne zrušiť Objednávku
  • ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na Objednávke, a to najmä chybne uvedený e-mail alebo telefónne číslo Kupujúceho alebo v prípade, že údaje uvedené Kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať Kupujúcemu záväznú akceptáciu Objednávky, alebo
  • v prípade, že objednaný Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru alebo z dôvodov vyššej moci, a to aj Objednávku už záväzne akceptovanú; Predávajúci je povinný kontaktovať Kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe.
 4. Predávajúci do 14 dní od zrušenia Objednávky vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho už prijal v súvislosti so zrušenou Objednávkou, a to rovnakým spôsobom ako bola platba vykonaná Kupujúcim.
 5. Predávajúci nie je povinný s Kupujúcim uzavrieť Zmluvu.

4. Odstúpenie spotrebiteľa od Zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v súlade s ustanovením § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v lehote 14 dní odo dňa, kedy on alebo ním poverená osoba (s výnimkou dopravcu) prevzala Tovar, alebo tovar, ktorý bol dodaný ako posledný ak sa Tovary objednané spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene (ďalej len ako „lehota na odstúpenie od Zmluvy“), a to bez udania dôvodu v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
 3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je spotrebiteľ povinný informovať Predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným na adresu Tematínska 4, 851 05 Bratislava alebo e-mailom zaslaným na e-mailovú adrese obchod@akcnezeny.sk. Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy.
 5. Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.
 6. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu, a to na adresu Tematínska 4, 851 05 Bratislava. Lehota na vrátenie Tovaru spotrebiteľom sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Spotrebiteľ je povinný doručiť Predávajúcemu Tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod.
 7. Ak je predmetom Zmluvy poskytnutie služby a s jej poskytovaním sa začne pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby Spotrebiteľ právo na odstúpenie od Zmluvy. Spotrebiteľ musí so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy preukázateľne súhlasiť a musí byť riadne poučený o skutočnosti, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby Spotrebiteľ právo na odstúpenie od Zmluvy.
 8. Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, Spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve.
 9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu,dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi tieto platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu.
 10. Náklady na vrátenie Tovaru znáša spotrebiteľ.
 11. Predávajúci znáša náklady na vrátenie Tovaru ak spotrebiteľ odstúpil od Zmluvy z dôvodu, že dodaný Tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým Predávajúcim v elektronickom obchode. Predávajúci tiež znáša všetky spotrebiteľom účelne vynaložené náklady v súvislosti s takouto Zmluvou.
 12. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.
 13. Ak Kupujúci neoprávnene odstúpi od Zmluvy, Predávajúci mu Tovar vráti. Náklady na takéto vrátenie Tovaru znáša Kupujúci.
 14. Spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji nemôže odstúpiť od Zmluvy, predmetom ktorej je najmä:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
  • predaj Tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti,
  • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý bol po dodaní porušený a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto Tovar vrátiť,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového programu, pokiaľ spotrebiteľ porušil/rozbalil ich pôvodný ochranný obal,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5. Cena a platobné podmienky

 1. Ceny Tovaru sú v elektronickom obchode uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, pokiaľ nie je pri cene vyslovene uvedené inak. Ak sú k cene Tovaru pripočítané aj akékoľvek iné náklady, o ich výške je Kupujúci informovaný najneskôr pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu.
 2. Náklady na doručenie Tovaru hradí Kupujúci vo výške:
  • doručenie v Slovenskej republike prostredníctvom Slovenskej pošty: 2,00 EUR za každú Objednávku do hmotnosti 100 g a pri Objednávkach presahujúcich hmotnosť 100 g podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, avšak platí, že o konečnej cene nákladov na doručenie Tovaru je Kupujúci informovaný pred odoslaním Objednávky,
  • doručenie v Slovenskej republike prostredníctvom kuriéra Slovak Parcel Service: 4,69 EUR za každú objednávku,
  • doručenie v Slovenskej republike prostredníctvom vlastnej dopravy Predávajúceho: 4,69 EUR za každú objednávku,
  • doručenie v Českej republike prostredníctvom Slovenskej pošty: podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, avšak platí, že o konečnej cene nákladov na doručenie Tovaru je Kupujúci informovaný pred odoslaním Objednávky.
 3. Pri Objednávkach v minimálnej hodnote 40 EUR hradí náklady na doručenie Tovaru Predávajúci.
 4. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v Zmluve vrátane nákladov na doručenie Tovaru formou dobierky v mieste dodania Tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho uvedený v záväznej akceptácii Objednávky.
 5. Platba za dobierku je pri Objednávkach v hodnote do 40 EUR vo výške 1,90 EUR, pri Objednávkach v hodnote 40 EUR až 50 EUR vo výške 1,00 EUR a pri Objednávkach v hodnote nad 50 EUR náklady na dobierku Predávajúci.
 6. Daňový doklad, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list), je Predávajúci povinný Kupujúcemu doručiť najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe.
 7. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
 8. Ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za objednaný Tovar, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. Dodacie podmienky

 1. Na základe akceptovanej Objednávky je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu tak, aby bola zabezpečená jeho ochrana. Predávajúci je tiež povinný zabezpečiť, aby dodaný Tovar spĺňal podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Predávajúci je povinný akceptovanú Objednávku Kupujúceho vybaviť a Tovar dodať Kupujúcemu v lehote najneskôr do 30 dní od doby dodania Tovaru uvedenej v záväznej akceptácii Objednávky. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania Tovaru Predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od Zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od Zmluvy bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho určený Kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
 3. Ak Predávajúci nie je schopný doručiť Tovar v lehote podľa odseku 6.2, je povinný kontaktovať Kupujúceho telefonicky alebo e-mailom, informovať ho o tejto skutočnosti a dohodnúť s ním ďalší postup, ktorým môže byť zrušenie Objednávky a vrátenie platby alebo predĺženie dodacej lehoty.
 4. Doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a prípadne iné doklady stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi (záručný list, dodací list, daňový doklad) je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu najneskôr spolu s Tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe.
 5. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii Objednávky Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky inak.
 6. V prípade, ak Predávajúci dopraví Tovar Kupujúcemu na miesto určené v Zmluve Kupujúcim, Kupujúci je povinný prevziať Tovar osobne alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie Tovaru uvedeného v Zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní Tovaru, a to dodací list alebo tlačivo prepravcu resp. poštovej spoločnosti, potvrdzujúce prevzatie Tovaru.
 7. V prípade, ak je miestom doručenia Tovaru prevádzka Predávajúceho je Kupujúci povinný prevziať Tovar do 7 pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky inak. V prípade, ak Kupujúci Tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v Zmluve, akceptácii objednávky, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy a predať Tovar tretej osobe.
 8. V prípade, ak je miestom určenia Tovaru adresa určená v Zmluve, je Kupujúci povinný prevziať Tovar podľa podmienok určených doručovateľskou spoločnosťou. Ak bude potrebné dodávku Tovaru opakovať nad rámec podmienok doručovateľskej spoločnosti z dôvodu nevyzdvihnutia Tovaru Kupujúcim na mieste určenom v Zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci, a to najmä náklady na opakované dodanie Tovaru.
 9. Kupujúci je povinný skontrolovať Tovar hneď po doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľskej spoločnosti a za jej prítomnosti skontrolovať stav Tovaru. V prípade zistenia poškodenia Tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia Tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľská spoločnosť. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady Tovaru, zľavu na Tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád Tovaru dodať Kupujúcemu nový Tovar.
 10. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia Tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii Objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia Tovaru Kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia Tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní Tovaru. Súčasťou dodávky nie je inštalácia Tovaru, ibaže sa tak Predávajúci a kupujúci písomne dohodli.
 11. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar.
 12. Do doby prechodu vlastníckych práv z Predávajúceho na Kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má Kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako Tovar Predávajúceho.

7. Zodpovednosť za vady, vybavovanie sťažností a podnetov

 1. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov, ktoré nie sú reklamáciami vybavuje Predávajúci bezodkladne po ich prijatí a o výsledku ich vybavenia informuje spotrebiteľa v lehote 30 dní odo dňa ich prijatia rovnakými komunikačnými prostriedkami akými mu boli doručené.
 2. Ustanovenia tohto článku vrátane poskytnutej záruky sa vzťahujú výlučne na Tovar resp. nároky z vád Tovaru, ktorý bol zakúpený v elektronickom obchode Predávajúceho Spotrebiteľom. Práva a povinnosti vyplývajúce z uplatnenia nárokov z vád Tovaru ako aj postup a spôsob vybavenia uplatnených nárokov z vád Tovaru sa v ostatných prípadoch riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ďalších súvisiacich predpisov upravujúcich postavenie a uplatňovanie nárokov z vád tovaru medzi podnikateľskými subjektmi.
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar pri jeho prevzatí Spotrebiteľom. V prípade, že predmetom Zmluvy je použitý Tovar, Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu, Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Predávajúci nezodpovedá ani za vady Tovaru, na ktoré bol Spotrebiteľ pri uzatváraní Zmluvy upozornený.
 4. Na Tovar je Spotrebiteľovi poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Spotrebiteľovi môže Predávajúci na vybrané druhy Tovaru poskytnúť dlhšiu záruku, pričom v záručnom liste Predávajúci určí podmienky a rozsah tejto záruky.
 5. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Tovaru Spotrebiteľom. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 6. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou Tovaru, teda dobou, po ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby môže Tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.
 7. Za vadu Tovaru sa nepovažuje zmena vlastnosti Tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je Tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Spotrebiteľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.
 8. Ak má reklamovaný Tovar odstrániteľnú vadu, má Spotrebiteľ právo na:
  • bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovanej vady,
  • výmenu Tovaru alebo súčasti Tovaru, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady,
  • výmenu Tovaru, ak Spotrebiteľ pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže Tovar riadne užívať.
 9. Ak má reklamovaný Tovar neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na:
  • výmenu Tovaru,
  • odstúpenie od Zmluvy.
 10. Ak má reklamovaný Tovar neodstrániteľnú vadu, ktorá nebráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.
 11. Spotrebiteľ má nárok na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práva zo zodpovednosti za vady.
 12. Vady Tovaru musí Spotrebiteľ uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistil.
 13. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady Tovaru uplatňuje Spotrebiteľ u Predávajúceho poštou spolu s kópiou daňového dokladu a dôvodom reklamácie zaslanou na adresu Tematínska 4, 851 05 Bratislava. Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi za účelom možnosti preukázania zaslania zásielky v prípade jej straty zaslať reklamovaný Tovar Predávajúcemu ako aspoň doporučenú zásielku. Za okamih uplatnenia zodpovednosti za vady Tovaru – reklamáciu sa považuje okamih doručenia reklamovaného Tovaru spolu so všetkými zákonom stanovenými dokladmi a príslušenstvom Predávajúcemu.
 14. Ku každému Tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Spotrebiteľovi priložený doklad o kúpe Tovaru, ktorý slúži zároveň ako záručný doklad (záručný list). Reklamovať je možné len Tovar zakúpený u Predávajúceho, ktorý je úplne zaplatený.
 15. Pre riadne a včasné vybavenie reklamácie Predávajúci odporúča Spotrebiteľovi, aby čo najvýstižnejšie popísal vadu, pre ktorú Tovar reklamuje, pričom Predávajúci je povinný zaoberať sa len vadou Tovaru, ktorá bola zo strany Spotrebiteľa reklamovaná. Pre uplatnenie reklamácie je možné použiť nasledovný formulár https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf.
 16. Pri uplatnení zodpovednosti za vady Tovaru je Spotrebiteľ povinný preukázať, že reklamovaný Tovar zakúpil u Predávajúceho. Predávajúci odporúča za týmto účelom predložiť najmä doklad o kúpe.
 17. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci je povinný poučiť ho o jeho právach vyplývajúcich z uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady Tovaru v záručnej dobe podľa Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.
 18. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 19. Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie Spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, Predávajúci ho doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prijatí reklamácie obsahuje okrem iného identifikáciu Predávajúceho a Spotrebiteľa, čo je obsahom reklamácie podľa Spotrebiteľa, aký spôsob vybavenia reklamácie požaduje, dátum a miesto prijatia reklamácie a podpis Predávajúceho.
 20. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný Tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný Tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný.
 21. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe písomného vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len ako „odborné posúdenie“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie Tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením Tovaru.
 22. Predávajúci poskytne Spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúce zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 23. Ak Spotrebiteľ reklamáciu Tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Spotrebiteľ zaslať Tovar na odborné posúdenie. Ak Spotrebiteľ Tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia Tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu Tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia Tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie Tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 24. O tom, že reklamácia bola vybavená a akým spôsobom, je predávajúci povinný informovať Spotrebiteľa, a to na e-mailovú adresu uvedenú pri reklamácii alebo prostredníctvom iných kontaktných údajov, podľa ktorých bude možné Spotrebiteľa upozorniť na vybavenie reklamácie. Predávajúci v tomto oznámení uvedie lehotu pre vyzdvihnutie reklamovaného Tovaru. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 25. V prípade, že si Spotrebiteľ nevyzdvihne reklamovaný Tovar v stanovenej lehote Predávajúcim, je Predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné. O tomto postupe musí Predávajúci Spotrebiteľa vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dostatočnú lehotu k prevzatiu Tovaru.
 26. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Spotrebiteľom zaniká:
  • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo Tovaru,
  • neoznámením zjavných vád pri prevzatí Tovaru,
  • uplynutím záručnej doby Tovaru,
  • mechanickým poškodením Tovaru spôsobeným Spotrebiteľom,
  • používaním Tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
  • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o Tovar,
  • poškodením Tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
  • poškodením Tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  • zásahom do Tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8. Alternatívne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ, ktorý sa domnieva, že jeho reklamáciu Predávajúci nevybavil v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo inak porušil jeho práva môže podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi spotrebiteľom a Predávajúcim.
 3. Orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na mhsr.sk.
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013). Odkaz na platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 6. Sieť Európskych spotrebiteľských centier v krajine spotrebiteľa mu môže vysvetliť jeho práva, pomôcť mu vyriešiť spor s Predávajúcim so sídlom v inej krajine EÚ, na Islande alebo v Nórsku a povedať mu, na koho sa má obrátiť, ak mu nemôže pomôcť. Sieť Európskych spotrebiteľských centier je sieť nezávisle riadených kancelárií spolufinancovaných Európskou komisiou: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net_en#how-ecc-net-works.

9. Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci pri uzatváraní a plnení Zmluvy a pri uplatňovaní nárokov z nej, prípadne pri iných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním elektronického obchodu spracúva osobné údaje Kupujúceho a ďalších osôb podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 2. Predávajúci v súlade so zásadou transparentnosti informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, najmä o rozsahu, účele a dobe spracúvania ich osobných údajov. Osobné údaje môžu byť spracúvané elektronicky alebo manuálne v listinnej podobe zamestnancami alebo sprostredkovateľmi Predávajúceho.

Prevádzkovateľ

Akčné ženy o.z.
Šafárikova trieda 288/13, 040 11 Košice 11
IČO: 51165996
Tel.: +421 908 276 079
E-mail: obchod@akcnezeny.sk

Zodpovedná osoba: prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu.

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na tieto účely:

 • predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu (najmä identifikácia kupujúceho a komunikácia s ním, plnenie zmluvných záväzkov, preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, administrácia informácií, ktoré s týmto zmluvným vzťahom súvisia)
 • účtovné a daňové účely,
 • plnenie právnych povinností a zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi, vrátane sprístupňovania osobných údajov štátnym a iným orgánom vykonávajúcim dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa,
 • štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme, a účely historického a vedeckého výskumu,
 • ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa a iných osôb, ktorými sú najmä:
  • dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení,
  • predchádzanie podvodom a ochrana pred zneužitím služieb,
  • priamy marketing.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovateľa a plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri predaji tovaru a prevádzke zákazníckeho účtu môže byť založené na plnení zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnení zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991Zb Obchodný zákonník, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 2. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na daňové a účtovné účely môže byť založené na plnení zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník.
 3. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri plnení právnych povinností a pri zabezpečovaní súladu s právnymi predpismi môže byť založené na plnení zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, verejnom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).
 4. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracúvané na štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme, a účely historického a vedeckého výskumu na právnom základe, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov na pôvodné účely v zmysle režimu článku 89 GDPR. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.
 5. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účely ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretích osôb môže byť založené na oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo na základe súhlasu dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v objednávke kupujúceho, najmä meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, zakúpený tovar, telefonický a e-mailový kontakt kupujúceho, údaje o realizácii platby (nie však údaje o jeho platobnej karte), prípadne iné osobné údaje uvedené v objednávke, reklamácii, podnete alebo sťažnosti kupujúceho. Osobné údaje sa získavajú priamo od dotknutej osoby alebo ich prevádzkovateľovi poskytol kupujúci.
 2. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje osobitnej kategórie.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Doba uchovávania spracúvaných osobných údajov vzhľadom na povinnosti prevádzkovateľa najmä v oblasti daní a účtovníctva bude maximálne 10 rokov odo dňa predaja tovaru a je vždy závislá na zákonných povinnostiach prevádzkovateľa. Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, sú spracúvané po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, prípadne do odvolania súhlasu.
 2. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. Prevádzkovateľ má nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

Príjemcovia osobných údajov

 1. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprístupnené spoločnosti Slovak Parcel Services s.r.o. a Slovenská Pošta, ktorí sú doručovateľom tovaru.
 2. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť sprístupnené zamestnancom a sprostredkovateľom prevádzkovateľa, účtovným poradcom, advokátom, audítorom, archívu, poskytovateľom softvérového vybavenia a podpory, vrátane zamestnancov týchto osôb.
 3. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť sprístupnené orgánom štátnej správy alebo iným orgánom, najmä tým, ktoré nad činnosťou prevádzkovateľa vykonávajú dozor alebo dohľad.
 4. Osobné údaje prevádzkovateľ sprístupňuje len v nevyhnutnej miere a pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu.

Prenos do zahraničia

 1. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje medzinárodným organizáciám alebo do tretích krajín.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si u prevádzkovateľa nasledujúce práva prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie:

 • Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR) – právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ o dotknutej osobe má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používa.
 • Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR) – právo požadovať opravu osobných údajov, ak sú spracúvané nepresné alebo nesprávne osobné údaje.
  Právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR) (i) ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, (ii) ak bol odvolaný súhlas a na spracúvanie neexistuje iný právny základ, (iii) ak dotknutá osoba namietala spracúvanie na základe oprávneného záujmu a nad jej záujmami, právami a slobodami neprevažujú oprávnené dôvody prevádzkovateľa alebo namietala spracúvanie za účelom priameho marketingu, (iv) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 • Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR) (i) ak sa dotknutá osoba domnieva, že o sú spracúvané nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí ich správnosť, (ii) ak je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba namiesto vymazania žiada obmedzenie spracúvania, (iii) ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje ale tieto potrebuje dotknutá osoba pre vlastné účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania jej právnych nárokov, (iv) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie, do doby overenia či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad jej záujmami, právami a slobodami.
 • Právo na prenos osobných údajov (čl. 20 GDPR) – právo žiadať prenos osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte k druhému prevádzkovateľovi, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu a/alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami.
 • Právo odvolať súhlas – odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR). Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12 v Bratislave.

Právo namietať spracúvanie

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje na tieto účely ďalej nesmú spracúvať.
  Ak spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, môže dotknutá osoba toto spracúvanie namietať z dôvodov jej konkrétnej situácie (čl. 21 GDPR); v takom prípade môže Prevádzkovateľ jej osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukáže existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

 1. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú alebo podobne významne ovplyvňujú dotknutú osobu.

Cookies

 1. Cookies sú malé súbory ukladané do pamäte v koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) návštevníkov elektronického obchodu. Prostredníctvom nich má prevádzkovateľ informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia, a ktoré môžu byť osobnými údajmi.
 2. Podmienky využívania a spracúvania cookies Prevádzkovateľom sú dostupné na webovom sídle Prevádzkovateľa.

10. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke https://eshop.akcnezeny.sk. Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy sa spravujú vždy VOP účinnými v čase akceptácie Objednávky Tovaru.
 2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú Zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú mať ustanovenia Zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.
 3. Otázky, ktoré nie sú výslovne riešené týmito VOP a/alebo Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to v prípade právneho vzťahu medzi Predávajúcim a spotrebiteľom najmä Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a v prípade právneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je podnikateľom najmä Obchodným zákonníkom.

 

V Bratislave, 1. februára 2023