Všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb

1. Úvodné ustanovenia

 1. Poskytovateľom reklamných služieb je občianske združenie Akčné ženy o.z., so sídlom: Šafárikova trieda 288/13, 040 11 Košice 11, IČO: 51165996, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, reg. č. VVS/1-900/90-52073 (ďalej len ako „Poskytovateľ“), ktoré poskytuje reklamné služby na webových stránkach špecifikovaných v bode týchto všeobecných obchodných podmienok poskytovania reklamných služieb (ďalej len ako „VOP“) a/alebo na podujatiach špecifikovaných v bode 1.3. týchto VOP.
 2. Portálmi sa na účely týchto VOP rozumejú webové stránky súhrne uvedené na mediakit.sk a to najmä:
  www.akcnezeny.sk
  www.akcnemamy.sk
  www.akcnizeny.com
  www.svetzeny.sk
  www.nazdravie.sk
  www.prezdraviezeny.sk
  www.prozdravizeny.cz
  www.otestujte.sk
  www.eventyprezeny.sk
  ako aj iné od nich odvodené domény alebo partnerské webové stránky, a to aj prevádzkované osobami odlišnými od Poskytovateľa, na ktorých je Poskytovateľ oprávnený reklamné služby poskytovať (ďalej len ako „Portály“ alebo jednotlivo ako „Portál“).
 3. Podujatím sa na účely týchto VOP rozumie konferencia, školenie, klubové stretnutie alebo akékoľvek iné podujatie organizované Poskytovateľom alebo osobou odlišnou od Poskytovateľa, na ktorom je Poskytovateľ oprávnený reklamné služby poskytovať (ďalej len ako „Podujatia“ alebo jednotlivo ako „Podujatie“).
 4. Objednávateľom sa na účely týchto VOP rozumie osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, a ktorá má záujem o reklamné služby alebo inzerciu na Portáloch a/alebo na Podujatiach (ďalej len ako „Objednávateľ“) Objednávateľ a Poskytovateľ sú ďalej spolu označovaní aj ako Zmluvné strany.
 5. Reklamnými službami sa na účely týchto VOP rozumie zverejňovanie reklamných prvkov v mediálnom priestore na Portáloch vrátane inzercie, vystavovanie a prezentácia tovarov a služieb na Podujatiach, ako aj iné súvisiace plnenia, ktoré sú predmetom dohody medzi Poskytovateľom a Objednávateľom (ďalej len ako „Reklamné služby“ alebo „Reklama“ alebo „Reklamná kampaň“).
 6. Reklamnými prvkami sa na účely týchto VOP rozumejú obrazové, textové, zvukové alebo audiovizuálne informácie (vizuál), ktoré priamo alebo nepriamo propagujú tovar alebo službu Objednávateľa alebo tretej strany. Reklamné prvky sú zverejňované v reklamných formátoch, ktorými sú najmä reklamná súťaž a reklamný článok (PR článok). Zoznam aktuálne Poskytovateľom ponúkaných reklamných formátov je zverejnený v cenníku reklamy na stránke: https://www.mediakit.sk/cennik.
 7. Natívnym obsahom sa na účely týchto VOP rozumie obrazový, textový, zvukový alebo audiovizuálny obsah (vizuál), ktorý priamo alebo nepriamo propaguje tovar alebo službu Objednávateľa alebo tretej strany a je tvorený Poskytovateľom, ktorý si vyhradzuje právo tvoriť natívny obsah interne, rozhodovať o finálnej podobe uverejnenia, vrátane všetkých vizuálnych a textových súčastí, ako aj o čase, miestach a spôsoboch zobrazovania a distribúcie daného obsahu. Všetok obsah dodaný Objednávateľom alebo treťou stranou môže byť označený ako reklamný prvok. Formátom natívneho obsahu je aj reklamná súťaž.
 8. Zmluvou sa na účely týchto VOP rozumie zmluva/objednávka, ktorej predmetom je poskytnutie Reklamných služieb Poskytovateľom Objednávateľovi (ďalej len ako „Zmluva“).
 9. Týmito VOP sú určené podrobnosti právneho vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorého predmetom je poskytnutie Reklamných služieb v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 10. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou a prílohou Zmluvy a nadobúdajú platnosť a účinnosť spolu so Zmluvou. Jednotlivé ustanovenia VOP sa v súlade s ustanovením § 273 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník nebudú uplatňovať len v prípade, ak je v Zmluve dohodnuté inak alebo ak je ich aplikácia Zmluvou alebo všeobecne záväzným právnym predpisom vylúčená.

2. Uzavretie Zmluvy

 1. Objednávateľ môže prejaviť svoj záujem o Reklamné služby vyplnením formulára na Portáloch alebo e-mailom alebo telefonicky s využitím kontaktných údajov zverejnených na Portáloch uvedením údajov požadovaných Poskytovateľom nevyhnutných pre vypracovanie cenovej ponuky na poskytnutie Reklamných služieb (ďalej len ako „Požiadavka“).
 2. Poskytovateľ bez zbytočného odkladu po prijatí Požiadavky informuje Objednávateľa o prípadnej nedostupnosti ním požadovaných Reklamných služieb alebo mu predloží cenovú ponuku telefonicky alebo e-mailom.
 3. Cenová ponuka Poskytovateľa pre Reklamné služby na Portáloch obsahuje najmä:
  • označenie zmluvných strán vrátane adresy sídla, prípadnú poštovú adresu Objednávateľa, ak je odlišná od sídla, IČO, DIČ/IČ DPH,
  • názov Reklamnej kampane a identifikáciu subjektu, pre ktorý bude Reklamná kampaň vykonávaná, ak ide o subjekt odlišný od Objednávateľa,
  • konkretizáciu reklamných formátov a ich rozmer alebo počet zobrazení alebo zverejnení, podľa toho, ktorý z údajov je aplikovateľný pre konkrétny druh reklamného formátu,
  • čas zverejnenia Reklamnej kampane, resp. dobu trvania Reklamnej kampane,
  • výšku zľavy a agentúrnej provízie, ak boli dohodnuté,
  • špecifikáciu ostatných služieb, ak boli dohodnuté,
  • dátum publikácie alebo spustenia Reklamnej kampane,
  • lehotu platnosti cenovej ponuky,
  • dátum fakturácie.

  Cenová ponuka Poskytovateľa pre Reklamné služby na Podujatiach obsahuje najmä:

  • označenie zmluvných strán vrátane adresy sídla, prípadnú poštovú adresu Objednávateľa, ak je odlišná od sídla, IČO, DIČ/IČ DPH,
  • označenie Podujatia a termín jeho konania,
  • špecifikáciu expozície Objednávateľa a prípadných exponátov, ktoré bude Objednávateľ na Podujatí vystavovať,
  • výšku zľavy a agentúrnej provízie, ak boli dohodnuté,
  • špecifikáciu ostatných služieb, ak boli dohodnuté,
  • lehotu platnosti cenovej ponuky,
  • dátum fakturácie.

  (ďalej len ako „Cenová ponuka“).

 4. Objednávateľ je povinný v lehote platnosti Cenovej ponuky túto preukázateľne akceptovať, inak Cenová ponuka stratí platnosť. Akceptáciou Cenovej ponuky Objednávateľ súčasne akceptuje tieto VOP v znení, v akom sú jej prílohou. Zmluva sa považuje za uzavretú dňom doručenia akceptácie Cenovej ponuky Poskytovateľovi. Za akceptáciu Cenovej ponuky sa považuje akýkoľvek prejav vôle Objednávateľa, z ktorého určito a zrozumiteľne vyplýva, že Cenovú ponuku Poskytovateľa prijíma.
 5. Akékoľvek návrhy Objednávateľa na úpravu týchto VOP alebo iných podmienok poskytnutia Reklamných služieb odlišných od týchto VOP, ktoré Poskytovateľ v Cenovej ponuke predložil alebo jeho výhrady k nim predstavujú nový návrh zmluvy, ktorý musí byť zo strany Poskytovateľa písomne akceptovaný, inak k uzavretiu Zmluvy nedôjde.
 6. Poskytovateľ môže začať s poskytovaním Reklamných služieb len po uzavretí Zmluvy a na základe a v súlade s podmienkami v nej uvedenými.
 7. Zmluvu možno meniť alebo zrušiť len dohodou Poskytovateľa a Objednávateľa v písomne forme. Tým nie je dotknuté právo Zmluvných strán Zmluvu vypovedať alebo odstúpiť od Zmluvy podľa ustanovení týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 8. Ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy alebo týchto VOP stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ich ustanovení, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnými stranami platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov.
 9. Zmluva, ktorej prílohou sú tieto VOP predstavuje jedinú ucelenú zmluvu uzavretú medzi Zmluvnými stranami.
 10. Ak bude zmluva medzi Objednávateľom a Poskytovateľom uzavretá ako rámcová, jednotlivé mediálne plány alebo iné špecifikácie uzatvorené na základe rámcovej zmluvy sa na účely týchto VOP považujú za Zmluvu.

3. Všeobecné práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Poskytovateľ je povinný na základe Zmluvy poskytnúť Objednávateľovi Reklamné služby za podmienok dohodnutých v Zmluve.
 2. Poskytovateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi bez zbytočného odkladu v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady predpísané platnými právnymi predpismi najmä daňový doklad, prípadne iné doklady na dodaní ktorých sa dohodli.
 3. Objednávateľ má právo na poskytnutie Reklamných služieb za podmienok dohodnutých Zmluvnými stranami v Zmluve.
 4. Objednávateľ je povinný Reklamné služby prijať a zaplatiť dohodnutú cenu na základe faktúry v lehote jej splatnosti.
 5. Objednávateľ je povinný poskytovať Poskytovateľovi v primeranom rozsahu všetku nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre plnenie Zmluvy.

4. Reklamné služby na Portáloch

 1. Na základe Zmluvy Poskytovateľ vyčlení pre Objednávateľa mediálny priestor na Portáloch v dohodnutom rozsahu a zverejní v ňom reklamné prvky Objednávateľa.
 2. V Zmluve dohodnutý čas trvania Reklamnej kampane môže Poskytovateľ svojim rozhodnutím predĺžiť až do času, kým nebude splnený zmluvne dohodnutý počet zobrazení alebo zverejnení reklamného formátu.
 3. Objednávateľ je povinný doručiť Poskytovateľovi všetky reklamné prvky (grafické, technické aj textové, vrátane všetkých technických podkladov) na vlastné náklady najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred dohodnutým dátumom začiatku Reklamnej kampane, okrem reklamných prvkov dodávaných automaticky (napr. prostredníctvom XML feed). Nosiče, na ktorých boli zaznamenané reklamné podklady si ponechá Poskytovateľ, ibaže si Objednávateľ najneskôr 6 (šesť) mesiacov po ukončení zverejnenia reklamných prvkov vrátenie týchto nosičov výslovne vyžiadal a uhradil Poskytovateľovi náklady s tým spojené.
 4. Reklamné prvky zverejnené na Portáloch je Poskytovateľ oprávnený archivovať v interných systémoch.
 5. V prípade plnení, ktorých cieľom je zlepšiť pozíciu subjektu v online vyhľadávačoch (ďalej ako „SEO plnenie“), zostávajú podklady a ich nosiče archivované Poskytovateľom pre potreby spätného dohľadávania veľkosti plnení. V prípade SEO plnení Objednávateľ zadáva podklady do tabuliek a iných systémov vytvorených Poskytovateľom, a to podľa vopred dohodnutých a určených parametrov, v prípade, že takéto tabuľky a systémy boli Objednávateľovi dodané.
 6. Všetky reklamné prvky a podklady pre Reklamnú kampaň musia spĺňať kritériá stanovené v Technických podmienkach. Ak je predmetom Zmluvy poskytnutie reklamných formátov Screen a neštandardných reklamných formátov, Poskytovateľ je oprávnený vykonať predchádzajúce schvaľovanie reklamných prvkov a ostatných parametrov Reklamnej kampane.
 7. Objednávateľ je oprávnený požadovať vykonanie zmeny reklamných prvkov kedykoľvek počas tvorby Reklamnej kampane alebo zverejnenie viacerých reklamných prvkov v rámci jednej Reklamnej kampane.
 8. Objednávateľ zodpovedá za obsahovú stránku Reklamy a vyhlasuje, že reklamné prvky neporušujú právne predpisy v oblasti nekalej súťaže, autorských práv a iných práv na ochranu duševného vlastníctva, ochrany spotrebiteľa, reklamy ako aj iných všeobecne záväzných právnych predpisov a Etický kódex reklamnej praxe vydaný Radou pre reklamu. Objednávateľ vyhlasuje, že reklamné prvky určené na zverejnenie v Reklame, ktoré napĺňajú pojmové znaky diela (i) sú zamestnaneckými dielami a Objednávateľ je oprávnený k nim vykonávať majetkové práva; alebo (ii) oprávnenie nakladať s reklamnými prvkami nadobudol Objednávateľ na základe zmluvy s autorom alebo inou osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva k nim a autor alebo iná osoba oprávnená vykonávať majetkové práva k reklamným prvkom udelila Objednávateľovi súhlas na udelenie sublicencie. V prípade, ak Objednávateľ nadobudol oprávnenie nakladať s reklamnými podkladmi podľa ustanovenia ods. (ii) tohto bodu, súhlas na použitie takýchto diel na základe Zmluvy sa považuje za udelenie sublicencie.
 9. Objednávateľ sa zaväzuje kedykoľvek bez zbytočného odkladu na základe žiadosti Poskytovateľa preukázať svoje oprávnenia na použitie reklamných prvkov v rozsahu dostačujúcom na účel Zmluvy.
 10. Objednávateľ vyhlasuje, že jeho vyhlásenia uvedené v tomto článku VOP sú pravdivé a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu poskytnúť Poskytovateľovi plnú súčinnosť pri riešení nárokov tretích strán vo vzťahu k reklamným prvkom podľa požiadavky Poskytovateľa a prevziať komunikáciou s treťou stranou; tým nie sú dotknuté iné práva Poskytovateľa podľa týchto VOP a všeobecne záväzných právnych predpisov.
 11. V prípade, že Objednávateľ dodáva Poskytovateľovi už vyhotovené reklamné prvky na zverejnenie, nezodpovedá Poskytovateľ za vady Reklamy spôsobené použitím týchto reklamných prvkov.
 12. Ak predmetom Zmluvy je aj výroba alebo úprava reklamných prvkov Poskytovateľom pre Objednávateľa, Poskytovateľ predloží návrh reklamných prvkov Objednávateľovi na schválenie najneskôr 2 (dva) pracovné dni pred dohodnutým začiatkom Reklamnej kampane, pričom Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie reklamných prvkov iba ak nie sú zhotovené v súlade so Zmluvou.
 13. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť námietky k reklamným prvkom, ktoré sú vytvorené Poskytovateľom najneskôr 1 (jeden) pracovný deň pred dohodnutým dňom začiatku reklamnej kampane, v opačnom prípade sa reklamné prvky považujú za schválené a Poskytovateľ ich použije na plnenie Zmluvy.
 14. Objednávateľ je oprávnený použiť reklamné prvky v plnom rozsahu dodané a vytvorené Poskytovateľom len na účely Reklamy na Portáloch. Ich použitie iným spôsobom, najmä šírenie alebo sprístupňovanie verejnosti alebo verejný prenos je Objednávateľ oprávnený vykonať len na základe samostatnej licenčnej alebo sublicenčnej zmluvy s Poskytovateľom.
 15. Objednávateľ je oprávnený použiť upravené reklamné prvky, ktorých úpravy vykonal Poskytovateľ na základe Zmluvy. Cena za udelenie práva na použitie je zahrnutá v cene dohodnutej v Zmluve.
 16. Ak reklamné prvky nespĺňajú kritériá podľa Technických podmienok a/alebo týchto VOP, Poskytovateľ je oprávnený takéto reklamné prvky nezverejniť alebo ich zverejňovanie pozastaviť, o čom písomne (e-mailom) upovedomí Objednávateľa a určí mu lehotu na odstránenie nedostatkov. Do úplného odstránenia nedostatkov reklamných prvkov Objednávateľom nie je Poskytovateľ v omeškaní s plnením svojich povinností podľa Zmluvy.
 17. Poskytovateľ generuje ku každej zrealizovanej Reklamnej kampani štatistiku, ktorá je bezplatne prístupná Objednávateľovi. Táto štatistika poskytuje údaje online a obsahuje údaje o počte zobrazení Reklamy za každý deň, počte kliknutí na reklamný formát a podiel CTR (click-through rate). Objednávateľ je oprávnený použiť vlastné štatistické nástroje na meranie Reklamy len na základe predchádzajúcej dohody s Poskytovateľom. Ak sa Poskytovateľ a Objednávateľ nedohodnú inak, pre účel prípadnej reklamácie sú záväzné hodnoty v štatistike generovanej Poskytovateľom.

5. Osobitné ustanovenia o natívnej reklame

 1. Za natívnu reklamu sa považuje každý typ reklamnej spolupráce, ktorý nie je bannerovou reklamou. Ide najmä o natívne články, videá, príspevky na sociálnych sieťach, alebo akýkoľvek iný obsahový formát vytvorený alebo dodaný Poskytovateľom. Natívne spolupráce poskytuje Poskytovateľ Objednávateľovi v rozsahu podľa Zmluvy.
 2. Za natívnu reklamu sa považujú:
  • natívne články vytvorené Poskytovateľom a publikované na vopred dohodnutých Portáloch, a ich účtoch na sociálnych sieťach, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na finálnu podobu článku publikovaného na Portáloch, a to najmä titulnú fotografiu a nadpis článku. Objednávateľ môže článok na vopred dohodnutú tému jedenkrát upraviť, avšak iba v rozsahu ktorý nenaruší vizuálnu, textovú a obsahovú identitu Poskytovateľa a Portálov. Ak Objednávateľ nepredloží Poskytovateľovi pripomienky k natívnemu článku písomne do 48 (štyridsaťosem) hodín od e-mailového dodania článku Poskytovateľom, považuje sa natívny článok za schválený Objednávateľom a pripravený na publikáciu. Natívne články sú riadne označené ako reklamná spolupráca,
  • natívne videá ktoré obsahujú akýkoľvek z produktov podľa cenníka Poskytovateľa, pričom video je riadne označené ako reklamná spolupráca. Objednávateľ je povinný dodať Poskytovateľovi pripomienky do 24 (dvadsaťštyri) hodín od doručenia videa e-mailom, v opačnom prípade je video považované za schválené a bude v tejto podobe publikované,
  • výstupy na sociálnych sieťach Poskytovateľa a Portálov ktoré propagujú produkt, službu, účet na sociálnych sieťach alebo pracovnú ponuku Objednávateľa, pričom výstup je riadne označený ako reklamná spolupráca. Objednávateľ je povinný dodať Poskytovateľovi pripomienky do 24 (dvadsaťštyri) hodín od doručenia výstupu e-mailom, v opačnom prípade je výstup považovaný za schválený a bude v tejto podobe publikovaný.
 3. Pre všetky formáty natívnej reklamy si Poskytovateľ vyhradzuje právo rozhodnúť o finálnej podobe publikácie a čase publikácie v dohodnutý deň.
 4. Natívnu reklamu zverejní Poskytovateľ na Portáloch v dojednaný deň poskytovania Reklamných služieb na mieste (v sekcii), ktoré bolo dohodnuté ako miesto zverejnenia, a to až do času, kým nie je reklamný obsah nahradený na prvom mieste iným obsahom. V deň publikácie určuje čas publikácie Poskytovateľ podľa najlepších štandardov, s cieľom zabezpečiť čo možno najlepšie výsledky v prospech Objednávateľa. Reklamný obsah Poskytovateľ zverejňuje na Portáloch najmenej počas 14 dní od prvého zverejnenia, pokiaľ nie je s objednávateľom dohodnutá iná doba. Poskytovateľ je oprávnený vymazať natívnu reklamu kedykoľvek po uplynutí dojednanej doby zverejnenia.
 5. Pre natívnu reklamu generuje Poskytovateľ štatistiky v závislosti od povahy kampane, najmä však vo vzťahu k počtu čítaní, počtu vzhliadnutí, celkovému zásahu, počtu preklikov atď. Objednávateľ je oprávnený použiť vlastné štatistické nástroje na meranie natívnej reklamy len na základe predchádzajúcej dohody s Poskytovateľom. Ak sa Poskytovateľ a Objednávateľ nedohodnú inak, pre účel prípadnej reklamácie sú záväzné hodnoty v štatistike generovanej Poskytovateľom.

6. Reklamné služby na Podujatiach

 1. Na základe Zmluvy Poskytovateľ vyčlení pre Objednávateľa priestor/plochu na Podujatí v dohodnutom rozsahu a umožní Objednávateľovi umiestniť v tomto priestore svoju expozíciu.
 2. O umiestnení Objednávateľov a ich expozícií v priestoroch konania Podujatia rozhoduje Poskytovateľ. Poskytovateľ pri prideľovaní plôch a jednotlivých pozícií prihliada na Objednávateľom prezentovanú komoditu, rozmery a tvar expozície a taktiež sprievodné aktivity Objednávateľa spojené s expozíciou.
 3. Pridelenú plochu nie je Objednávateľ oprávnený prenajať alebo bezodplatne poskytnúť tretej osobe. Ak bude Objednávateľ v priestoroch expozície propagovať aj iný subjekt má Poskytovateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR (slovom päťsto eur). Objednávateľ je oprávnený na Podujatí propagovať svoje výrobky/služby výlučne len v rámci vlastnej expozície na pridelenej ploche.
 4. Objednávateľ je povinný dodržať stanovený čas zahájenia i ukončenia výstavy/prezentácie/predaja a mať svoju prezentáciu prístupnú pre účastníkov Podujatia. Ak Objednávateľ uzavrie svoju expozíciu, zaháji jej demontáž, či ukončí predaj/ponuku svojho tovaru pred týmto časom, má Poskytovateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR (slovom päťsto eur).
 5. Termín a formu konania Podujatia môže Objednávateľ kedykoľvek zmeniť, o čom bezodkladne e-mailom informuje Objednávateľa. V takom prípade nevzniká Objednávateľovi žiadny nárok na náhradu prípadných škôd ani na vrátenie už zaplatenej ceny, ibaže sa Zmluvné strany dohodnú inak.
 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu programu Podujatia.
 7. Pri dovoze a odvoze predmetov, ktoré sú súčasťou expozície Objednávateľa sa tento riadi pokynmi Poskytovateľa. Akékoľvek predmety Objednávateľa, ktoré nebudú z priestoru konania Podujatia odvezené do určeného termínu demontáže, budú na náklady Objednávateľa uskladnené Poskytovateľom, ktorý však neručí za ich stratu alebo poškodenie.
 8. Architektonické riešenie a prevádzka expozície Objednávateľa nesmie rušiť iné expozície.
 9. Objednávateľ zodpovedá za všetky zariadenia a vybavenie expozície poskytnuté Poskytovateľom a je povinný po skončení výstavy vrátiť ich Poskytovateľovi nepoškodené.
 10. Poskytovateľ nezodpovedá v nijakom rozsahu za stratu, zničenie, či akékoľvek poškodenie tovarov, vybavenia alebo zariadenia stánku, tovaru, obalov a baliaceho materiálu, bez ohľadu na to, či k ich zničeniu alebo poškodeniu došlo pred začatím, v priebehu alebo po skončení Podujatia.
 11. Objednávateľ, ktorý si realizuje výstavnú expozíciu sám ako aj dodávatelia zabezpečujúci realizáciu expozície pre Objednávateľa sú povinní mať počas montáže, v priebehu Podujatia a počas demontáže uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vlastnou činnosťou.
 12. Objednávateľ nesmie svojou expozíciou alebo vystavenými tovarmi sťažiť dostupnosť nástenných hydrantov, požiarnych hlásičov, hasiacich prístrojov a iných zariadení zaisťujúcich bezpečnosť ani ich zastavať. Zásahy do objektu, v ktorom sa Podujatie koná alebo akýchkoľvek voľných plôch v tomto objekte sú zakázané. Všetky práce súvisiace s úpravou týchto plôch je oprávnený vykonávať iba Poskytovateľ. Termíny montáže a demontáže expozície a jej prevádzkovú dobu určuje Poskytovateľ. Pri výstavbe expozícií a predvádzaní tovarov je Objednávateľ povinný dodržiavať technicko-bezpečnostné predpisy priestorov, v ktorých sa Podujatie koná a rovnako technicko-bezpečnostné predpisy uvedené v tomto článku VOP.
 13. Vo všetkých priestoroch konania Podujatia je zakázané fajčenie a manipulácia s otvoreným ohňom. V expozíciách nesmú byť skladované žiadne horľaviny, výbušniny, kyseliny a jedy a musia byť dodržané platné protipožiarne predpisy.
 14. Poskytovateľ je oprávnený v prípade porušenia niektorého z ustanovení týchto VOP vylúčiť Objednávateľa z ďalšej účasti na Podujatí. V takom prípade nevzniká Objednávateľovi žiadny nárok na náhradu prípadných škôd ani na vrátenie už zaplatenej ceny.
 15. Organizačné pokyny s miestom konania Podujatia, dátumom, časom, a s ostatnými potrebnými informáciami Poskytovateľ zašle Objednávateľovi najmenej 7 (sedem) pracovných dní pred uskutočnením Podujatia.

7. Cena, fakturačné a platobné podmienky

 1. Cena Reklamných služieb môže byť v Zmluve dohodnutá ako:
  • celková cena, ak predmetom Zmluvy je poskytnutie Reklamných služieb ako celku,
  • cena jednotlivej Reklamnej služby, ak predmetom Zmluvy je poskytnutie viacerých samostatných Reklamných služieb,
  • cena Reklamných služieb na základe čiastkovej objednávky, ak predmetom Zmluvy je poskytovanie Reklamných služieb na základe čiastkových objednávok podľa rámcovej zmluvy.
 2. Aktuálny cenník Reklamných služieb Poskytovateľa je vždy k dispozícii na nahliadnutie na: https://www.mediakit.sk/cennik. Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH. Konečná cena Reklamných služieb objednaných Objednávateľom je vždy uvedená v Cenovej ponuke.
 3. Cena Reklamných služieb je uhrádzaná na základe faktúry.
 4. Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru a doručiť ju Objednávateľovi do 15 (pätnásť) kalendárnych dní od skončenia Reklamnej kampane/Podujatia alebo od skončenia kalendárneho mesiaca, ak bola v Zmluve dohodnutá mesačná fakturácia. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru až do výšky 100% ceny za Reklamné služby.
 5. Poskytovateľ vyhotovuje faktúry v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Faktúra Poskytovateľa je vystavená a platba Objednávateľa musí byť realizovaná v eurách, pokiaľ v Zmluve nie je dohodnutá iná mena. Poskytovateľ doručuje faktúry vystavené podľa Zmluvy Objednávateľovi elektronicky (vo formáte .pdf) na e-mailovú adresu Objednávateľa, pričom takáto faktúra sa považuje za doručenú Objednávateľovi dňom potvrdenia Objednávateľa o prijatí faktúry, najneskôr však 3. (tretí) pracovný deň odo dňa jej odoslania Poskytovateľom.
 6. Akákoľvek faktúra vystavená Poskytovateľom podľa Zmluvy bude splatná v lehote do 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, a to bankovým prevodom na číslo účtu Poskytovateľa uvedené vo faktúre. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení faktúry Objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Za deň uhradenia sa považuje deň pripísania fakturovanej čiastky na účet Poskytovateľa.
 7. Za riadnu úhradu faktúry sa považuje úhrada obsahujúca správne uvedené všetky hlavné identifikačné znaky, ktoré sú uvedené na faktúre, a to najmä variabilný symbol, číslo účtu a čiastku. Bez uvedenia správneho variabilného symbolu nie je možné platbu priradiť, a teda záväzok Objednávateľa nemožno považovať za splnený.
 8. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje splatné aj nesplatné pohľadávky voči Objednávateľovi s pohľadávkami Objednávateľa voči Poskytovateľovi. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky s pohľadávkami Poskytovateľa iba ak sa tak písomne dohodol s Poskytovateľom.
 9. Ak sa Poskytovateľ dohodne s Objednávateľom na zľave z ceny Reklamných služieb, táto zľava sa uplatní formou dobropisu.

8. Prerušenie poskytovania Reklamných služieb a zánik Zmluvy

 1. Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením akejkoľvek splatnej pohľadávky Poskytovateľa, Poskytovateľ je oprávnený odoprieť alebo prerušiť poskytovanie Reklamných služieb, na ktoré by bol inak Poskytovateľ povinný podľa Zmluvy, pričom sa nedostane do omeškania so splnením svojich záväzkov, ktoré má voči Objednávateľ Poskytovateľ je povinný Objednávateľovi písomne (e-mailom) oznámiť, že poskytovanie Reklamných služieb odopiera alebo prerušuje. Odopretie plnenia nemá vplyv na právo Poskytovateľa na zaplatenie dohodnutej ceny za poskytnuté Reklamné služby a nemá ani vplyv na nárok na náhradu škody ani vplyv na ostatné práva, ktoré má Poskytovateľ podľa Zmluvy, týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisov voči Objednávateľovi. Uplatnenie práva odoprieť alebo prerušiť poskytovanie Reklamných služieb je výlučne vecou samostatného rozhodnutia Poskytovateľa a Poskytovateľ nemá povinnosť tak urobiť. Rovnako sa Poskytovateľ môže kedykoľvek rozhodnúť, že v plnení Zmluvy bude pokračovať napriek omeškaniu Objednávateľa.
 2. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie Reklamných služieb na Podujatiach aj v prípade, že v priebehu ich poskytovania v priestoroch konania Podujatia Objednávateľ alebo ním poverené osoby nebudú dodržiavať predpisy BOZP, OPP alebo ochrany životného prostredia alebo iné režimové opatrenia.
 3. Zmluva zaniká:
  • poskytnutím Reklamných služieb a splnením súvisiacich zmluvných povinností Objednávateľa a Poskytovateľa,
  • uplynutím doby, na ktorú je Zmluva uzavretá,
  • písomnou dohodou Zmluvných strán,
  • písomnou výpoveďou,
  • písomným odstúpením od Zmluvy,
  • zrušením Zmluvy zaplatením odstupného Objednávateľom.
 4. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, Poskytovateľ aj Objednávateľ sú oprávnení Zmluvu, ktorej predmetom je opakujúce sa plnenie, ukončiť výpoveďou bez uvedenia dôvodu doručením písomnej výpovede druhej Zmluvnej strane. Výpovedná doba je 2 (dva) mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
 5. Poskytovateľ aj Objednávateľ majú právo od Zmluvy okamžite odstúpiť jednostranným písomným oznámením
  • v prípade podstatného porušenia zákonných povinností alebo povinností ustanovených Zmluvou alebo týmito VOP druhou stranou, ak to oznámi odstupujúca strana porušujúcej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takomto porušení dozvedela, alebo
  • v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy, ak druhá strana poruší niektorú zo svojich zákonných povinností alebo povinností ustanovených Zmluvou alebo týmito VOP a nevykoná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote na základe písomnej výzvy.
 6. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Poskytovateľa sa považuje najmä, avšak nielen prerušenie alebo pozastavenie poskytovania Reklamných služieb v rozpore so Zmluvou alebo týmito VOP.
 7. Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä, avšak nielen:
  • omeškanie Objednávateľa s úhradou akejkoľvek splatnej pohľadávky Poskytovateľa o viac ako 10 dní,
  • ak Objednávateľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo svojím konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Poskytovateľa,
  • ak voči Objednávateľovi bol vyhlásený konkurz, je v likvidácii, alebo bolo proti Objednávateľovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
  • porušenie obchodného tajomstva alebo mlčanlivosti o informáciách dôverného charakteru,
  • ak Objednávateľ odmietne dodržiavať predpisy BOZP, OPP alebo ochrany životného prostredia alebo iné režimové opatrenia v priestoroch konania Podujatia,
  • iné prípady špecifikované v Zmluve alebo v týchto VOP.
 8. Poskytovateľ je od Zmluvy oprávnený odstúpiť aj v nasledovných prípadoch:
  • reklamné prvky dodané Objednávateľom nezodpovedajú svojou kvalitou alebo obsahom týmto VOP, Technickým podmienkam alebo Zmluve a Objednávateľ neodstráni ich vady najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred dohodnutým dňom začatia poskytovania Reklamných služieb,
  • tretia strana uplatní námietky voči reklamným prvkom a Objednávateľ sa s týmito námietkami tretej strany nevysporiada v dostatočnom rozsahu podľa uváženia Poskytovateľa najneskôr do dňa dohodnutého ako deň začatia poskytovania Reklamných služieb,
  • reklamné prvky sú podľa názoru Poskytovateľa v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, s Etickými pravidlami pre reklamu vydanými Radou pre reklamu alebo v rozpore s dobrými mravmi a objednávateľ neodstráni vady najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred dohodnutým dňom začatia poskytovania Reklamných služieb,
  • reklamné prvky odporujú oprávneným záujmom Poskytovateľa, a to najmä ak priamo alebo nepriamo propagujú produkty alebo služby konkurenčné vo vzťahu k produktom a službám Poskytovateľa alebo samotnému Poskytovateľovi a Objednávateľ neodstráni vady najneskôr 3 (tri)pracovné dni pred dohodnutým dňom začatia poskytovania Reklamných služieb.
 9. Objednávateľ je oprávnený Zmluvu zrušiť aj bez uvedenia dôvodu za predpokladu, že uhradí Poskytovateľovi odstupné vo výške podľa článku 10 týchto VOP. Oznámenie o zrušení zmluvy je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi doručiť písomne. Zmluva sa zrušuje doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi alebo zaplatením odstupného, podľa toho čo nastane neskôr. Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že ustanovenie § 355 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.

9. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy ak preukáže, že nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných alebo neodvrátiteľných udalostí a prekážky, ani ich následky nebolo možné v čase uzavretia Zmluvy predvídať, a zároveň prekážkam, ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť, ani ich prekonať.
 2. Poskytovateľ oznámi Objednávateľovi existenciu okolnosti vylučujúcej zodpovednosť z dôvodu vyššej moci, ktorá mu bráni v riadnom splnení povinnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvedel.
 3. Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné prekážky patria najmä, ale nie výlučne
  • prípady vyššej moci, vrátane pôsobenia prírodných síl, aktov vládnej alebo nadnárodnej autority, vypuknutia nepriateľských akcií, núdzového stavu, teroristického činu, povstaní, nepokojov, požiaru, výbuchu, povodne, pandémie.
  • štrajky u Poskytovateľa alebo u jeho subdodávateľov,
  • omeškanie s dodávaním prác alebo služieb zo strany subdodávateľov Poskytovateľa, ktoré nebolo možné rozumne predvídať, resp. nebolo možné sa tomu vyhnúť alebo zmierniť dôsledky.
 4. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť Poskytovateľa sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

10. Zodpovednosť a náhrada škody

 1. V prípade porušenia povinností podľa Zmluvy alebo podľa týchto VOP alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov zodpovedá zmluvná strana, ktorá danú povinnosť porušila, za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 2. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty je splatná na základe písomnej výzvy oprávnenej zmluvnej strany doručenej povinnej zmluvnej strane, ktorá príslušnú povinnosť porušila, na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to v lehote uvedenej v takej výzve, nie však skôr ako do 3 (troch) kalendárnych dní od jej doručenia povinnej zmluvnej strane. Oprávnená zmluvná strana má právo domáhať sa náhrady škody spôsobenej porušením povinnosti druhej zmluvnej strany presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.
 3. V prípade omeškania ktorejkoľvek zmluvnej strany s plnením jej peňažného záväzku voči druhej zmluvnej strane vyplývajúceho zo Zmluvy alebo týchto VOP, je zmluvná strana, ktorá je v omeškaní, povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
 4. Ak Poskytovateľ neposkytol Reklamné služby v rozsahu a spôsobom podľa Zmluvy ako aj v prípade nefunkčnosti Portálov v trvaní viac ako 9 hodín za deň počas prebiehajúcej Reklamnej kampane Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny alebo poskytnutie náhradného plnenia. Objednávateľ je povinný uplatniť si reklamáciu do 14 dní od ukončenia Reklamnej kampane, počas ktorej sa vada vyskytla.
 5. Vadou nie je
  • zobrazovanie Reklamy výlučne v časovom intervale, v ktorom je Reklama automaticky zobrazovaná reklamným systémom podľa Zmluvy
  • výkyvy v návštevnosti Portálov, ak bude splnený rozsah Reklamy podľa Zmluvy.
 6. Ak Objednávateľ zruší Zmluvu v súlade s ustanovením bodu 8.9 týchto VOP, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi odstupné v nasledovnej výške:
  • 30 % z dohodnutej ceny Reklamných služieb, ak k zrušeniu Zmluvy dôjde 7 (sedem) alebo viac kalendárnych dní pred dohodnutým začiatkom Reklamnej kampane na Portáloch,
  • 50 % z dohodnutej ceny Reklamných služieb, ak k zrušeniu Zmluvy dôjde 4 (štyri) alebo viac kalendárnych dní avšak menej ako menej ako 7 (sedem) kalendárnych dní pred dohodnutým začiatkom Reklamnej kampane na Portáloch,
  • 75 % z dohodnutej ceny Reklamných služieb, ak k zrušeniu Zmluvy dôjde 3 (tri) alebo 2 (dva) kalendárne dni pred dohodnutým začiatkom Reklamnej kampane na Portáloch,
  • 100 % z dohodnutej ceny Reklamných služieb, ak k zrušeniu Zmluvy dôjde 1 (jeden) kalendárny deň pred dohodnutým začiatkom Reklamnej kampane na Portáloch alebo kedykoľvek počas trvania Reklamnej kampane na Portáloch,
  • 50 % z dohodnutej ceny Reklamných služieb, ak k zrušeniu Zmluvy dôjde 60 (šesťdesiat) alebo viac kalendárnych dní pred dohodnutým začiatkom Reklamnej kampane na Podujatí,
  • 75 % z dohodnutej ceny Reklamných služieb, ak k zrušeniu Zmluvy dôjde 30 (tridsať) alebo viac kalendárnych dní avšak menej ako 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní pred dohodnutým začiatkom Reklamnej kampane na Podujatí,
  • 100 % z dohodnutej ceny Reklamných služieb, ak k zrušeniu Zmluvy dôjde menej ako 30 (tridsať) kalendárnych dní pred dohodnutým začiatkom Reklamnej kampane na Podujatí alebo kedykoľvek počas trvania Reklamnej kampane na Podujatí.
 7. Ak Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy z ktoréhokoľvek dôvodu podľa ustanovenia bodu 8.7 alebo bodu 8.8, je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške odstupného podľa predchádzajúceho bodu.
 8. Ak dôjde k prerušeniu Reklamnej kampane alebo Reklamná kampaň ani nebude začatá z dôvodov, pre ktoré tak je Poskytovateľ podľa týchto VOP alebo podľa Zmluvy urobiť alebo pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť Poskytovateľa, ďalšie pokračovanie Reklamnej kampane bude predmetom dohody Zmluvných strán a táto dohoda musí zohľadňovať reálne kapacity Poskytovateľa týkajúce sa voľného mediálneho priestoru.

11. Ochrana osobných údajov a dôverných informácii

 1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku pri plnení Zmluvy a zabezpečiť ich ochranu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po zániku Zmluvy.
 2. Zmluvné strany zaviažu mlčanlivosťou o osobných údajoch všetky fyzické osoby, ktoré prídu pri plnení Zmluvy do styku s osobnými údajmi tak, aby povinnosť mlčanlivosti trvala aj po skončení pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu tejto fyzickej osoby.
 3. V prípade, ak bude ktorákoľvek Zmluvná strana spracúvať osobné údaje v mene druhej Zmluvnej strany, pred začatím spracúvania osobných údajov uzavrú osobitnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v jeho platnom znení, resp. podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 4. Ak si Zmluvné strany navzájom poskytnú osobné údaje dotknutých osôb, tak ako ich definujú všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov, musia disponovať primeraným právnym základom pre takéto poskytnutie osobných údajov, ktorého existenciu je príslušná Zmluvná strana povinná preukázať bezodkladne po doručení žiadosti druhej Zmluvnej strany. Dotknuté osoby musia byť vopred informované o poskytnutí ich osobných údajov druhej Zmluvnej strane, ako aj o tom, že informácie o spracúvaní osobných údajov Poskytovateľom sú zverejnené na jeho webovom sídle. Informácie o spracúvaní osobných údajov zmluvných partnerov Poskytovateľa alebo ich štatutárnych alebo iných zástupcov, prípadne iných fyzických osôb uvedených v objednávke, v Zmluve, v dodacom liste, reklamačnom protokole, faktúre alebo inom dokumente sú dostupné na webovom sídle Poskytovateľa.
 5. Porušenie ochrany osobných údajov bude vždy považované za podstatné porušenie Zmluvy.
 6. Na účely Zmluvy sa za dôverné informácie považujú všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré sú/budú uvedené v Zmluve a/alebo ktoré budú uvedené v jej Dodatkoch a Prílohách a/alebo ktoré sa Zmluvné strany dozvedeli/dozvedia v súvislosti so Zmluvou, jej plnením a predkontraktačnými rokovaniami s ňou súvisiacimi (ďalej len ako „Dôverné informácie“).
 7. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dôverných informáciách, ibaže by zo Zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po zániku Zmluvy.
 8. Zmluvné strany nesmú Dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany využiť pre seba alebo pre tretie osoby, poskytnúť tretím osobám a umožniť prístup tretích osôb k Dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných partnerov, audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
 9. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
  • informácie, ktoré už sú v deň uzavretia Zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň uzavretia Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,
  • informácie, ktoré sa stanú po uzavretí Zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,
  • prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí Zmluvná strana poskytnúť Dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť Dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu.
 10. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nepokladá použitie potrebných Dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaní vedených za účelom uplatňovania práv podľa Zmluvy alebo týchto VOP. Povinnosť zachovávať túto mlčanlivosť platí aj po zániku Zmluvy.

12. Osobitné ustanovenia

 1. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa zverejňovať na reklamné účely názvy, obchodné značky a iné chránené označenia Poskytovateľa, ako aj informácie o spolupráci alebo iné informácie o Poskytovateľovi.
 2. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať všetky platné a účinné všeobecne záväzné právne predpisy proti korupcii.
 3. Objednávateľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nemôže realizovať akékoľvek postúpenie práv (vrátane pohľadávok) na tretie osoby, ktoré mu vzniknú voči Poskytovateľovi na základe Zmluvy resp. v súvislosti so Zmluvou.
 4. Akékoľvek právne úkony, ktoré priamo alebo nepriamo spôsobujú vznik bremena k právam Poskytovateľa (vrátane pohľadávok), započítanie, alebo postúpenie akýchkoľvek práv Poskytovateľa (vrátane pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa budú považované za neplatné, ibaže ich Poskytovateľ v písomnej forme dodatočne schváli.

13. Vzájomná komunikácia

 1. Ak v Zmluve alebo v týchto VOP nie je uvedené inak, písomnosti Poskytovateľa a písomnosti Objednávateľa (ďalej len ako „písomnosti“) sa považujú za doručené:
  • v prípade osobného doručovania písomností odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za Poskytovateľa resp. Objednávateľa a podpisom takej osoby na doručenke alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo preukázateľným odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou,
  • v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na poskytovanie poštových služieb podľa zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov doručením na adresu Poskytovateľa resp. Objednávateľa a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti Poskytovateľa resp. Objednávateľa a podpisom takej osoby na doručenke,
  • v prípade doručovania elektronickou poštou na e-mailové adresy prijatím čitateľnej formy písomnosti v elektronických schránkach Zmluvných strán. Objednávateľ bude elektronickú poštu Poskytovateľovi doručovať na e-mailovú adresu osoby poverenej Poskytovateľom vo veciach zmluvných uvedenú v Cenovej ponuke.
 2. Ak všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky alebo Zmluva alebo tieto VOP vyžadujú na realizáciu akýchkoľvek úkonov Poskytovateľa resp. Objednávateľa písomnú formu, je táto forma zachovaná aj vtedy, ak sú tieto úkony urobené prostredníctvom elektronickej formy (e-mail správa a pod.), s výnimkou úkonov smerujúcich k zániku Zmluvy.

14. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Otázky, ktoré nie sú výslovne riešené týmito VOP a/alebo Zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Každé ustanovenie týchto VOP a/alebo Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia týchto VOP a/alebo Zmluvy.
 3. Pokiaľ sú v týchto VOP alebo v Zmluve uvedené odkazy na príslušné všeobecne záväzné právne predpisy platné v čase vydania tejto verzie VOP alebo v čase uzavretia Zmluvy, ktoré boli v priebehu ich platnosti zmenené alebo nahradené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, považujú sa tieto odkazy za odkazy na tie všeobecne záväzné právne predpisy, ktorými boli nahradené v ich platnom znení.

 

V Bratislave, 1. februára 2023