Ako postupovať pri ukončení pracovného pomeru. Aké máte práva a povinnosti ako zamestnanec a aké ako zamestnávateľ?

0
Ako postupovať pri ukončení pracovného pomeru. Aké máte práva a povinnosti ako zamestnanec a aké ako zamestnávateľ?

Pracovný pomer je možné ukončiť, avšak treba postupovať podľa Zákonníka práce, ktorý presne vymedzuje spôsoby, akými je možné pracovný pomer ukončiť. Existuje mnoho dôvodov, pre ktoré je zamestnávateľ nútený ukončiť pracovný pomer so zamestnancom. Na druhej strane aj zamestnanec má právo dať výpoveď.

Viete, za akých okolností môžete ukončiť pracovný pomer? Aké máte možnosti, práva a povinnosti ako zamestnanec a aké ako zamestnávateľ?

Skončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer je možné skončiť nasledujúcimi spôsobmi:

Odstúpenie od pracovnej zmluvy

Zamestnávateľ má právo odstúpiť od pracovnej zmluvy, a to najneskôr do začatia výkonu práce zamestnancom. Odstúpenie od pracovnej zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné.

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Skončenie spolupráce dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom je považované za jedno z tých najjednoduchších, pretože ide o obojstranný právny výkon, ktorého platnosť si vyžaduje súhlas oboch strán.

Dôvody ukončenia sa môžu, ale nemusia uviesť. Dohoda sa uzatvára písomne, jeden exemplár si ponechá zamestnanec a druhý zamestnávateľ. V záujme právnej istoty by sa mala dodržať písomná forma. Pracovný pomer sa ukončuje dňom, na ktorom sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodli. Buď je to konkrétny dátum alebo deň.

Pozor! Ak zamestnávateľ s týmto spôsobom skončenia pracovného pomeru nesúhlasí, zamestnanec musí ukončiť pracovný pomer výpoveďou s výpovednou dobou.

Ukončenie pracovného pomeru výpoveďou

Dať výpoveď môže zamestnanec kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu aj bez udania dôvodu. Aby však bola výpoveď platná, musí byť v písanej forme a zamestnanec ju musí doručiť svojmu zamestnávateľovi osobne alebo poštou.

Vedeli ste, že…

… ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trval aspoň jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace? Ak pracovný pomer trval menej ako jeden rok, tak je výpovedná doba jeden mesiac.

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Zamestnanec môže pracovný pomer so zamestnávateľom skončiť okamžite iba vtedy ak to Zákonník práce dovoľuje, a to v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa dozvedel o niektorom z dôvodov, ktoré sú v Zákonníku práce. Ak zamestnávateľ nesúhlasí s okamžitým ukončením pracovného pomeru, môže sa podľa právnych služieb dovolávať neplatnosti skončenia pracovného pomeru na príslušnom súde.

Aby bolo okamžité skončenie platné musí byť písomné,zamestnanec ho musí svojmu zamestnávateľovi doručiť a musí byť uvedený jeden zo zákonných dôvodov okamžitého skončenia pracovného pomeru.

Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Zamestnanec môže ukončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe z akéhokoľvek dôvodu a aj bez toho, aby nejaký dôvod uviedol. Zamestnanec výpoveď musí doručiť zamestnávateľovi aspoň tri dni pred dňom, kedy sa má pracovný pomer skončiť.

Pozor! Keďže skúšobná doba je v pracovnej zmluve najviac na tri mesiace, po jej uplynutí zamestnanec nemôže uvedeným spôsobom pracovný pomer ukončiť.

Ukončenie pracovného pomeru na určitú dobu

Pracovný pomer, ktorý bol uzavretý na dobu určitú sa končí automaticky po jej uplynutí. Ak však zamestnanec po jej ukončení pokračuje ďalej v práci, takýto pomer sa zmení na neurčitý čas. Vtedy je potrebné ukončiť pracovný pomer spôsobmi, ktoré vymedzuje Zákonník práce (napr. dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, v skúšobnej dobe a podobne).

Foto: unsplash.com

Práva a povinnosti zamestnávateľa pri skončení pracovného pomeru zamestnanca

Ak zamestnávateľ s vami ukončil pracovný pomer, nesmie zabudnúť na to, že má niekoľko typov povinností, a to:

 • mzdové povinnosti (vyplatenie mzdy, náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku a v niektorých prípadoch aj odstupné)
 • povinnosť vydať vám ako zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list alebo pracovný posudok), ktorý by mal obsahovať dobu trvania pracovného pomeru, druh práce, ktorú ste vykonávali, údaje o mzde, náhrade mzdy a podobne.
 • povinnosť odhlásiť vás zo Sociálnej a zdravotnej poisťovne, predložiť Sociálnej poisťovni evidenčný list dôchodkového poistenia a odstrániť vaše osobné údaje.

Tip: Ak ste dostali výpoveď, nezúfajte, odporúčame vám pracovať na sebe a vzdelávať sa ďalej. Či už rôznymi kurzami osobného rozvoja alebo čítaním motivačnej literatúry, nech to je najmä to, čo vyhovuje vám. To najdôležitejšie je veriť si a ďalšia (možno aj omnoho lepšia) pracovná ponuka sa vám naskytne určite čoskoro.

Práva a povinnosti zamestnanca pri skončení pracovného pomeru

Ak ste vy zamestnanec ukončili pracovný pomer a ukončil so svojim zamestnávateľom, musíte si byť vedomí toho, že aj vy máte isté povinnosti, ktoré ste povinné splniť:

 • zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré ste sa dozvedel počas svojej práce v zamestnaní
 • vrátiť všetky zverené prostriedky bez poškodenia alebo zničenia v deň skončenia pracovného pomeru (ako napr. mobilný telefón, služobné auto a pod.)

Na čo máte nárok?

 • máte nárok na odstupné.
 • máte právo požadovať o odchodné
 • máte nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku

A nezabudnite ani na tieto dokumenty od zamestnávateľa:

 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch pre zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
 • Výstupný list
 • Potvrdenie o zamestnaní, teda zápočtový list
Foto: unsplash.com

Tipy, na, čo myslieť pri výpovedi

To, akým spôsobom dáte výpoveď, sa s vami môže ťahať počas celej vašej kariéry, preto, je naozaj vhodné odísť v dobrom.

 1. O výpovedí povedzte vášmu nadriadenému ako prvému.
 2. Pri rozhovore so zamestnávateľom buďte úprimní a vyhnite sa obviňovaniu či ľútosti. Radšej sa sústreďte fakty a situácie, pre ktoré ste sa rozhodli ukončiť pracovný pomer.
 3. Oznámte to aj kolegom napr. formou hromadného e-mailu s poznámkou, že odchádzate.
 4. Upracte si vaše pracovisko, kvôli vám, vašej reputácii a pozitívnemu dojmu.
 5. Uistite sa, že ste spravili všetko, čo ste mali. Odovzdajte kľúče, kartičku a iné zverené prostriedky.
 6. Rozlúčte sa a odíďte.

Autor: Dominika Blchová

Foto na titulke: unsplash.com

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu