Bez moderného vzdelávania sa ako spoločnosť ďalej nepohneme, hovorí Ivana Poláčková zo Živice

0
Bez moderného vzdelávania sa ako spoločnosť ďalej nepohneme, hovorí Ivana Poláčková zo Živice

Inšpiratívne formy vzdelávania, vedomá skromnosť, zodpovedná spotreba, spoločnosť citlivá k ľuďom a prírode. To je poslanie občianskeho združenia Živica, na čele ktorého aktuálne stojí Ivana Poláčková. V oblasti ekológie sa začala angažovať počas štúdia na gymnáziu, ale veľký vplyv na ňu mala aj pani učiteľka na 1. stupni základnej školy, ktorá žiakov veľmi citlivo a prakticky viedla k zážitkovému objavovaniu prírody. Ako dobrovoľníčka tiež pracovala pre Greenpeace, Za Matku Zem či Lesoochranárske zoskupenie Vlk.

Občianske združenie Živica je jedným z troch finalistov tohtoročnej Ceny za verejné dobro. Udeľuje ju Slovenská sporiteľňa spolu s jej nadáciou za aktivity firiem, sociálnych podnikov a neziskových organizácií, zamerané na riešenie aktuálnych spoločenských problémov a potrieb miestnych komunít s preukázateľným verejnoprospešným dopadom.

V rozhovore pre portál Akčné ženy Ivana Poláčková prezradila:

  • čo považuje za najväčšie úspechy Živice,
  • aké sú najväčšie výzvy, s ktorými sa stretáva pri presadzovaní udržateľného rozvoja,
  • na akých projektoch a programoch spolupracuje s Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

Živica je občianske združenie, ktoré inšpiruje k zmene, pomáha tvoriť svet, v ktorom je spoločnosť rešpektujúca a citlivá k ľuďom, prírode a svetu navôkol. Dá sa to vôbec? Nie je to príliš utopické poslanie?

Bez ideálov je veľmi ťažké meniť veci a realita často ukazuje, že to, čo bolo pred pár rokmi utópiou, sa dnes stáva novou normou. Možno to vyznieva utopicky, ale v Živici sme presvedčení, že bez rešpektu a vedomej citlivosti k okoliu bude pre ľudstvo veľmi náročné zachovať svoju existenciu na tejto planéte. Preto sa snažíme ponúkať formy vzdelávania, ktoré tieto atribúty posilňujú a zároveň povzbudzujú k aktívnemu riešeniu problémov súčasnosti. Ukazujeme možnosti, ale snažíme sa aj sami ísť príkladom.

Akým spôsobom sa Živica angažuje v oblasti ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja?

Realizujeme viacero dlhodobých programov a projektov zameraných na vzdelávanie prepojené s envirovýchovou a praktickou ochranou životného prostredia. Program Zelená škola už takmer 20 rokov systematicky mení nastavenie na školách na spolupracujúcejšie a udržateľnejšie, projekt Klíma nás spája zase prepája samosprávy a pomáha im tvoriť funkčné prvky adaptácie na klimatickú zmenu (napríklad vodozádržné opatrenia ako dažďové záhrady alebo vsakovacie záhony, zmenený režim kosenia, výsev mestských kvitnúcich lúk).

Mestské včely zase podporujú opeľovače v meste a prírode blízku údržbu zelene. ElektroodpadDopad učí školy v globálnych súvislostiach, ako minimalizovať vznik odpadu z elektroniky a aj určitej vedomej skromnosti. Naozraj nie je nutné, aby mali tínedžeri každý rok nový model mobilu alebo slúchadiel, pretože to má výrazný negatívny dopad na život ľudí na opačnej strane planéty.

Náš projekt Funebra ide ešte viac do hĺbky – okrem prírodného pochovávania a búraniu tabu o téme smrti sa venuje aj osvete pri minimalizovaní plastového odpadu na cintorínoch.

SadOVO zase buduje povedomie o význame starých odrôd ovocných stromov a spolu so žiakmi ich vysádzame na školských pozemkoch.

Čo považujete za najväčšie úspechy Živice od jej založenia?

Najväčším úspechom podľa mňa je, že fungujeme už viac ako 20 rokov a stále sa nám darí prinášať nielen inovatívne nové projekty a aktivity, ale zároveň aj udržať tie pôvodné, ktorých spoločenský dopad každým rokom rastie. Za veľký úspech považujem vybudovanie Vzdelávacieho centra v Zaježovej v spolupráci s lokálnym združením Pospolitosť pre harmonický život, v ktorom sa vzdelávajú tisíce návštevníkov ročne.

Unikátne sú aj naše prírodné cintoríny, ktoré sa postupne šíria aj do ďalších miest a tiež prevzatie patronátu nad ocenením Učiteľská osobnosť Slovenska (predtým Učiteľ Slovenska) v rámci medzinárodnej siete Global Teacher Prize. Viaceré naše programy získali medzinárodné ocenenia – Sokratov inštitút bol v roku 2017 medzi TOP 10 ocenenými za inovácie vo vzdelávaní (Global Education Network Europe Awards) a Komenského inštitút získal v rovnakom roku ocenenie za rozvoj priestoru pre pedagogických lídrov Slovenska od Varkey Foundation.

Prečítajte si aj rozhovor s Máriou Ondriašovou: Bez zodpovednosti, trpezlivosti a lásky ani nezačínajte podnikať

Aké sú najväčšie výzvy, s ktorými sa Živica stretáva pri presadzovaní udržateľného rozvoja?

Najťažšie je pracovať s ľuďmi, ktorí neradi menia svoje stereotypy a presvedčiť ich, že to ide aj inak a nestojí to až toľko námahy. Našťastie, v našich projektoch a programoch sa stretávame prevažne s vysoko motivovanými a odhodlanými jednotlivcami, ktorí chápu, že začať treba od seba a sú otvorení spätnej väzbe aj radám, ako na to.

Veríme, že pozitívne praktické príklady dokážu zmeniť nastavenie efektívnejšie ako len poučovanie, ako by veci mali fungovať. Spomínam si, aké bolo náročné presvedčiť ľudí, že dvakrát ročne kosená kvitnúca lúka na malej ohraničenej časti ich sídliska nie je liahňou alergénov a nebezpečného hmyzu, ale naopak pomáha zvyšovať biodiverzitu miesta, láka užitočný hmyz, produkuje vlhkosť a zachytáva prach.

Zavedenie systému eko čistenia na školách a vo firmách bolo tiež veľkou výzvou, však?

Bez pochýb. Upratovačky najskôr neverili, že dokážu ušetriť až 30 % množstva čistiacich prostriedkov pri rovnakej úrovni hygieny, a zároveň za výrazného zlepšenia zdravotných problémov súvisiacich s vdychovaním a kontaktom s agresívnymi čistidlami. Po niekoľkých týždňoch upratovania v novom režime boli spokojné a príjemne prekvapené nielen pani upratovačky, ale aj návštevníci a zamestnanci budovy.

Pôsobíte ako lektorka outdoorovej výučby a aj ako ekoporadkyňa. Vnímate zvýšený záujem verejnosti o tieto témy?

Keď sme v Bratislave v roku 2005 rozbiehali jednu z prvých profesionálnych ekoporadní na Slovensku, záujem verejnosti o témy zodpovednej a udržateľnej spotreby, minimalizmu a domácej ekológie bol naozaj veľký. Ľudia k nám chodili po rady ohľadne úspor energií a vody v domácnosti, radili sa pri výbere prírodnej kozmetiky alebo prateľných plienok pre svoje deti. Na základe dopytu zo strany verejnosti Živica ako jedna z prvých otvorila v Bratislave Ekoobchod s čapovanou eko drogériou, bioproduktami a eko kozmetikou.

Potom však nastal veľký boom podobných prevádzok a my sme ekoporadenstvo presunuli do online priestoru a na náš portál čierna labuť. Tam v spolupráci s rádiom FM naše kolegyne každý týždeň predstavia zaujímavé témy a fakty z tejto oblasti. Záujem o ekoporadenské témy je tu stále, ale aktuálne sa viac venujeme vzdelávaniu firiem. Ponúkame im praktické workshopy na rôzne témy, nastavujeme s nimi spôsob fungovania tak, aby bol udržateľnejší, zapájal a aktivizoval aj zamestnancov.

Prečítajte si aj rozhovor s Miriam Smrtičovou: Pre autistické deti poskytujeme štart, aby mohli vyletieť

Vnímate záujem o enviro-témy a učenie vonku aj zo strany škôl a pedagógov?

Samozrejme. Ročne sa nám hlásia desiatky škôl, ktoré tento spôsob zážitkového vzdelávania s mnohými benefitmi chcú zaviesť aj v rámci svojho vyučovania. Na základe dopytu po inšpiráciách v oblasti učenia vonku sme pripravili už 2. ročník festivalu Hurá von!, ktorý je určený práve pedagógom a inšpiruje ich, aby trávili viac času počas vyučovania vo vonkajšom prostredí.

Samotným pedagógom aj deťom táto forma učenia ponúka množstvo nových podnetov, inú formu rozvoja zručností a podporuje praktické vzdelávanie v súvislostiach aj kritické myslenie – napr. aj v prepojení na klimatickú krízu.

V našej facebookovej skupine Hurá von! Učíme (sa) vonku s viac ako 5 000 členmi si pedagógovia pravidelne vymieňajú zaujímavé skúsenosti a inšpirácie z učenia vonku. Mimo triedy učia nielen matematiku alebo fyziku, ale aj občiansku náuku, hudobnú či informatiku. Vonkajšie prostredie pôsobí veľmi inšpiratívne a zároveň upokojujúco, takže podporuje aj vzájomnú komunikáciu a spoluprácu u detí, tak dôležitú v dnešnej digitálnej dobe.

Plynulý chod organizácie a všetkých jej činností nejde bez zabezpečenia financií. Živica funguje aj vďaka podpore firemných donorov a partnerov.

Bez firemných partnerov by sa nám len veľmi ťažko realizovalo také množstvo rozmanitých vzdelávacích projektov a aktivít, preto si spolupráce s firmami veľmi vážime. So Slovenskou sporiteľnou a jej Nadáciou spolupracujeme už dlhodobo.

Nadácia Slovenskej sporiteľne podporuje náš program Zelená škola, medzinárodný environmentálne-vzdelávací program, vďaka ktorému takmer dve stovky slovenských škôl ročne získajú komplexné vzdelávanie a podporu v oblasti environmentálneho manažmentu a vzdelávania na škole, so zapojením celej školskej komunity. Nadácia podporuje aj ocenenie Učiteľ Slovenska – po novom Učiteľská osobnosť Slovenska. Je súčasťou medzinárodného ocenenia Global Teacher Prize. Živica ho priniesla na Slovensko v roku 2018 s cieľom podporiť spoločenské uznanie učiteľského povolania a zviditeľniť inšpiratívnych učiteľov a učiteľky.

Čo plánuje Živica do ďalších rokov? Kam až siahajú jej plány?

Naším dlhodobým plánom je konzistentne sa venovať podpore moderného vzdelávania pre 21. storočie, pretože bez neho sa ako spoločnosť ďalej nepohneme. Rovnako dôležité ako vzdelávanie o faktoch, praktických zručnostiach a kritickom myslení je aj podpora empatie, spolupráce a vhodnej komunikácie. Všetci vnímame, ako nedostatok týchto vedomostí, zručností a priamych zážitkov ovplyvňuje spoločnosť a spôsobuje jej názorové rozdelenie.

Ako jednu zo zásadných vecí pre náš ďalší rozvoj vnímam účasť v medzinárodných projektoch, ktoré pre nás vždy boli a sú veľmi obohacujúce. Aktuálne spolupracujeme s niekoľkými európskymi partnermi na zaujímavých vzdelávacích témach, ktoré prinášame na Slovensko, v čom chceme naďalej pokračovať.

Verím tiež, že sa nám podarí neustále zvyšovať spoločenský dopad našich aktivít a tiež, že vďaka nadšeným kolegom a kolegyniam ešte viac prenikneme do regiónov a do tém, ktorým stále nie je venovaná dostatočná pozornosť.

Viac informácií o aktivitách, ktoré podporuje Nadácia Slovenskej sporiteľne nájdete TU. Ak ste neziskovka alebo sociálny podnik a máte merateľný pozitívny sociálny vplyv na spoločnosť, môžete sa zapojiť aj do Programu pre neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky Slovenskej sporiteľne. Usmerníme vás, ako získať vhodné úverové financovanie na zefektívnenie vašej činnosti, preklenutie obdobia nedostatku financií a zväčšenie vášho dosahu na spoločnosť či krajinu.

žiadne príspevky na zobrazenie