Pracovisko s počítačom: Viete, na čo všetko treba myslieť pri práci so zobrazovacími jednotkami?

0
Pracovisko s počítačom: Viete, na čo všetko treba myslieť pri práci so zobrazovacími jednotkami?
pexels.com

Mnoho ľudí trávi veľkú časť dňa pred obrazovkou počítača – či už ide o stolný počítač, notebook, tablet alebo smartfón. V súčasnosti je v skutočnosti zriedkavé nájsť pracovné prostredie a pozíciu, kde sa bez obrazovky počítača zaobídete.

Práca s počítačom pokrýva prakticky všetky funkcie vo väčšine spoločností. Pochopiteľne, dlhší čas v jednej polohe pred obrazovkou môže spôsobiť zdravotné komplikácie. Zamyslite sa nad vaším priemerným dňom. Koľko hodín z neho trávite prácou pri počítači?

Viete, na čo by ste vy alebo váš zamestnávateľ mali dbať pri práci s počítačom?

Pracovisko so zobrazovacou jednotkou

S rozvojom vedy a techniky sa počítače stali každodennou potrebou ľudí v ich živote. Tak ako doma, počítače sú neoddeliteľným nástrojom používaným takmer vo všetkých pracovných a študijných prostrediach. Používajú sa na internú a externú komunikáciu, vykonávania výskumu, ukladania súborov, marketing pre zákazníkov alebo prevádzkovania elektronického obchodu.

Tip: Vlastníte eshop? Viete, čo všetko potrebujete na vytvorenie BOZP dokumentácie?

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci stanovuje zamestnávateľovi povinnosť zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom. Táto povinnosť zamestnávateľa je podrobnejšie ustanovená v prílohe o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami.

Pracovisko so zobrazovacou jednotkou je sústava zahŕňajúca zobrazovaciu jednotku a ďalšie príslušenstvo, ako je pracovné sedadlo, pracovný stôl alebo pracovná plocha. Za zobrazovaciu jednotku sa považuje zariadenie s obrazovkou na znázorňovanie abecedno-číslicových alebo grafických znakov bez ohľadu na použitý spôsob zobrazovania.

unsplash.com

Zobrazovacia jednotka nie je:

● zariadenie s obrazovkou v kabíne vodiča alebo na obslužnom mieste stroja
● zariadenie s obrazovkou, ktoré nie je určené na plnenie pracovných úloh
● prenosné zariadenie s obrazovkou používané dočasne alebo nepravidelne na pracovisku (laptop, notebook, digitálna alebo textová prezentácia na obrazovke)
● zariadenie s obrazovkou v registračnej pokladnici, kalkulačka a zariadenie vybavené malým displejom (mobilný telefón, elektronický diár, organizér)

Tip: Viete, ako vám v podnikaní akceptovanie platby s pomocou google pay môže pomôcť?

Pozor! Notebooky nespadajú pod režim nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z. z., pretože sú určené iba na dočasné alebo nepravidelné používanie na pracovisku.

Možné zdravotné riziká pri práci s počítačom

Ochorenie zraku

Častým problémom je oslnenie vyvolané obrazovkou monitoru počítača a z toho vyplývajúce odrazy, ktoré môžu byť prvotnými príčinami bolesti hlavy a očí. Ďalej môže ísť o okulárne poruchy (pálenie, svrbenie, slzenie, pocit suchosti v očiach), neostré, rozmazané videnie, pocit únavy očí alebo zrakový diskomfort. Namáhanie očí môže byť spôsobené viacerými faktormi:

● jas miestnosti a obrazovky
● nevedomá potreba okuliarov alebo kontaktných šošoviek
● nerobenie pravidelných prestávok od obrazovky

Treba sa uistiť, že osvetlenie je vhodné pre danú miestnosť, obrazovka nebliká a má správny jas. Taktiež si treba dopriať odpočinok a robiť pravidelné prestávky od obrazovky počítača.

pixabay.com

Ochorenia podporno-pohybovej sústavy

Problémy súvisiace s držaním tela v súvislosti s prácou na počítači môžu ovplyvniť chrbticu, krk a ramená. Môže to byť výsledkom mnohých vecí ako napríklad:

● obrazovka nie je v správnej výške
● nevhodná stolička a podnožka pod nohy
● príliš dlhé sedenie pri počítači bez prestávky
● nesprávna poloha sedenia za pracovným stolom
● nakláňanie sa dopredu k obrazovke

Bolesť chrbtice

Bolesť chrbta môže vzniknúť pri nesprávnej polohe pri sedení, či častým otáčaním hlavy jedným smerom. Prácu za počítačom si treba zorganizovať tak, aby mohla byť prerušovaná prestávkami.

Syndróm RSI

RSI sa môže vyskytnúť, keď sa opakovane vykonáva rovnaký pohyb počas dlhšieho časového obdobia. Pri práci s počítačom ide často o prsty, zápästia a paže. Ochorenia horných končatín vznikajú pri vysokej frekvencii opakovaných pohybov ruky, prstov pri obsluhe klávesnice či myši, pri nemožnosti opretia lakťov, nesprávnom umiestnení rúk alebo pri dlhodobom opieraní vnútornej strany zápästia o ostrú hranu klávesnice, či stola.

Psychická záťaž

Psychickú záťaž predstavujú pri práci najmä emócie, ktoré môžu byť vyvolané pozitívnymi i negatívnymi vplyvmi. Medzi najčastejšie faktory psychickej záťaže, zmien nálad a emócií patrí:

● monotónna práca alebo vysoké pracovné tempo
● časový tlak, stres
● nedostatok kontroly nad vykonávanými úlohami
● hluk alebo iné vplyvy narúšajúce sústredenie pri prácach
● sociálne interakcie
● slabá podpora od vedúcich a spolupracovníkov
● práca na zmeny, práca nadčas alebo nočná práca

Psychická záťaž môže viesť k únave, zníženiu koncentrácie, nedostatku spánku a podobne.

Zlepšiť si pracovnú psychiku je veľmi dôležité. Treba si vyčistiť nielen telo, ale aj myseľ. V práci si treba robiť prestávky a počas nich najlepšie zmeniť prostredie. Vhodné sú aj rôzne dychové cvičenia alebo cviky na zvýšenie produktivity a sústredenosti.

Tip: Inšpirácie, ako začať s podnikaním a vlastným biznisom a nevyhorieť.

hlava
pexels.com

Povinnosti zo strany zamestnávateľa

Ak máte pod sebou zamestnancov, vašou povinnosťou je zhodnotiť možné riziká pri nástupe do práce. Vypracovanie analýzy jednotlivých faktorov vám pomôže primerane riadiť riziko úrazu. Zamestnávateľ by mal:

● vypracovať posudok o riziku vzhľadom na riziká súvisiace s prácou s počítačmi
● zabezpečiť, aby počítač a ďalšie príslušenstvo spĺňali minimálne požiadavky uvedené v prílohe nariadenia vlády
● vykonať primerané opatrenia na odstránenie nedostatkov
● informovať zamestnancov, ktorí používajú počítač ako podstatnú časť svojej práce o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
● u niektorých profesií zabezpečiť potrebné zdravotné prehliadky zraku
● zaškoliť zamestnancov
● zamestnávať len zdravotne a odborne spôsobilých zamestnancov

Posúdenie rizík

Ako zamestnávateľ ste povinný vypracovať analýzu zhodnotenia rizík a predložiť ju vašim zamestnancom. Riziko sa posudzuje z hľadiska záťaže zraku, podpornej a pohybovej sústavy, psychickej pracovnej záťaže a zohľadnením ďalších faktorov pri práci a v pracovnom prostredí.

Okrem toho ste ako zamestnávateľ povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu. Ide o lekárske preventívne prehliadky alebo iné ošetrenia vo vzťahu k práci. Náklady spojené s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu a so zdravotnými ťažkosťami zamestnancov následkom práce znáša zamestnávateľ a nesmie byť na náklady zamestnanca.

Prestávky

Prestávka je súčasťou ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci s počítačom. Dlhá práca v jednej polohe môže byť nepohodlná a zvyšuje sa riziko zlého držania tela. Taktiež to vedie k únave, migréne alebo bolestiam hlavy.

Aby ste znížili pracovnú záťaž vašich zamestnancov, je potrebné zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce. Pravidelné prerušovanie práce s počítačom by malo byť samozrejmosťou u profesií, kde je práca s počítačom nepretržitá, to znamená, že nie je striedaná s inými činnosťami.

Celkový pracovný čas pri obrazovke počítača by mal byť maximálne 6 hodín za zmenu. Pri vysokých vizuálnych nárokoch a pracovnej záťaži je nutné robiť prestávky po každej hodine aspoň 5 minút, po druhej 10 minút a po troch hodinách 15 minút.

unsplash.com

Režim práce a odpočinku nie je potrebné pri práci s počítačmi zavádzať, ak:

● je práca striedaná s inými činnosťami, ktoré nezaťažujú organizmus
● práce pri počítači neprekračujú v súhrne 4 hodiny za pracovnú zmenu
● si zamestnanec môže sám regulovať svoje pracovné tempo, intenzitu práce a zaraďovať jej prerušovanie

Zásady práce pri počítači

Existuje mnoho tipov, ktoré môžu pomôcť vyhnúť sa zdravotným a bezpečnostným problémom v súvislosti s používaním počítača.

Prevencia bolesti chrbta

Uistite sa, že vašim zamestnancom môžete poskytnúť nastaviteľnú kancelársku stoličku, najlepšie s opierkami na ruky, aby sa dala prispôsobiť ich tvaru tela. Niektorí môžu potrebovať aj opierku na nohy, aby si udržali správne držanie tela. Monitor by mal byť vo výške očí, aby si zamestnanec nenakláňal krk dopredu.

Za počítačom by mal zamestnanec sedieť s vystretým chrbtom, paže a predlaktie, ako aj stehno a lýtko by mali zvierať pravý uhol. Držanie tela si treba kontrolovať celý deň. Niekedy nezaškodí ani dynamické sedenie na lopte.

Prevencia namáhania očí

Pri práci s počítačom treba robiť prestávky. Najmenej po každej hodine práce s počítačom je potrebné sa od obrazovky vzdialiť aspoň na 10 – 15 minút, aby si oči oddýchli. Existuje aj tzv. pravidlo 20-20-20, kedy sa každých 20 minút odvráti zrak na niečo vzdialené 20 metrov na 20 sekúnd. To umožňuje očiam preostrovať a predchádzať namáhaniu.

Okrem toho by si mal každý zamestnanec dávať vyšetrovať zrak pravidelne. Netreba zabúdať ani na zdravú stravu a potraviny, ktoré sú bohaté na karotenoidy, vitamín A, C a E, vitamín B2, selén a zinok. Posilňujú zrak a zmierňujú preťaženie očí. Vhodná je papája, mrkva, žlté a oranžové ovocie.

Prevencia rizika bolesti pri opakovanom namáhaní

Uistite sa, že myš a klávesnica sú umiestnené tak, aby boli ľahko dostupné. Pri používaní zariadenia by sa predlaktia mali dotýkať stola, aby sa nenamáhali a aby zároveň dosiahli na určité klávesy.

Ako správne pracovať s myšou:

Myš uchopte dlaňou ruky, pričom zápästie je uvoľnené položené na podložke. Prsty by mali prirodzene dosiahnuť na tlačidlá a dlaň ležať na myši. Myš je navrhnutá pre štandardný úchop. Ukazovák ovláda ľavé tlačidlo, prostredník pravé tlačidlo.

Niektoré myši môžu byť vybavené kolieskom medzi pravým a ľavým tlačidlom, ktoré slúži na posun stránky. Toto koliesko sa ovláda ukazovákom. Tie modernejšie myši majú dokonca ďalšie tlačidlá na boku, ktoré sa vždy ovládajú palcom.

unsplash.com

Požiadavky na zariadenia a prostredie pracovísk s počítačom

Zariadenia

Používanie akéhokoľvek zariadenia, ktoré je súčasťou pracoviska s počítačom, nesmie ohrozovať bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Pre zariadenia platí nasledovné:

Obrazovka (monitor)

● Znaky na obrazovke musia byť dobre čitateľné a zreteľné
● Obraz na obrazovke musí byť ustálený, bez blikania
● Jas obrazovky a kontrast medzi znakmi a pozadím musia byť ľahko nastaviteľné a ľahko prispôsobiteľné podmienkam prostredia
● Obrazovka by mala byť bez zrkadlenia a svetelných odrazov, ktoré by mohli spôsobiť zrakovú nepohodu
● Poloha obrazovky musí byť prispôsobiteľná potrebám zamestnanca
● Monitor by mal byť umiestnený priamo pred zamestnancom, šetrí to zrak i krčnú chrbticu. Ak je to potrebné, treba používať podstavec alebo stôl s nastaviteľnou výškou.

Dôležité je aj postavenie monitora. Optimálne umiestnenie je také, aby denné svetlo prichádzalo zboku. Obrazovka by nemala byt' priamo osvetlená, a preto je vhodné umiestniť ju ďalej od okna. V prípade potreby okno zatieniť, napr. vhodnými žalúziami alebo závesmi so zatemňovacími látkami.

Vo všeobecnosti by mal byť monitor vzdialený minimálne 50 cm od očí, optimálne 60 cm, maximálne 90 cm. Bližšia vzdialenosť ako 40 cm namáha oči.

Dnes sa vo väčšine prípadov ku klasickým stolným počítačom začali používať LCD monitory, ktorých výhodou je ergonómia. To znamená, že displej tvorí neblikajúci a jasný pravidelný obraz a nevyžaruje temer žiadne škodlivé elektromagnetické emisie.Pri kúpe počítača je potrebné investovať do kvalitného monitora s označením CE certifikácie.

Klávesnica

● Klávesnica musí mať takú výšku a sklon, aby si zamestnanec mohol zvoliť pohodlnú pracovnú polohu
● Priestor pred klávesnicou musí byť dostatočne veľký, aby poskytol oporu pre ruky a predlaktia
● Klávesnica musí mať matný povrch bez vzniku svetelných odrazov
● Znaky na klávesoch musia byť dostatočne kontrastné a dobre čitateľné
Pre komfort je vhodné zvoliť ergonomickú klávesnicu s prehnutými tvarmi, ktoré sú vyrábané tak, aby pri písaní čo najviac vyhovovali polohe rúk. Veľmi výhodné sú aj bezdrôtové komplety klávesníc s myšou alebo touchpad (bez myši).

súkromie na internete
Foto: pexels.com/Kaboompics .com

Pracovný stôl / pracovná plocha

● Pracovná plocha musí byť dostatočne veľká a musí umožniť dostatočné usporiadanie pracoviska s počítačom, klávesnice, dokumentov a ďalších súvisiacich zariadení pri práci

● Na pracovnom stole by mal byť poriadok
● Povrch stola by mal byť matný
● Držiak na dokumenty musí byť stabilný a prispôsobiteľný potrebám zamestnanca
● Pracovné miesto musí zamestnancovi poskytovať primeraný priestor na zaujatie pohodlnej pracovnej polohy
● Pracovný stôl je vhodné mať v takej výške, aby horné končatiny na stole zvierali v lakti pravý uhol

Stolička / pracovné sedadlo

● Sedadlo musí byť stabilné, musí zamestnancovi umožňovať pohodlnú pracovnú polohu a voľnosť pohybov
● Typ sedadla je potrebné zvoliť podľa vykonávanej práce
● Sedadlo a poloha klávesnice musia umožňovať dynamické sedenie, aby sa dala meniť poloha tela

Na sedenie je vhodná stolička s nastaviteľnou výškou sedadla, tzv. zdravotná stolička, ktorá by mala mať polohovateľné operadlo. Veľmi pohodlné sú tie s opierkami pod ruky, ktoré zabraňujú preťažovaniu zápästia.

Výšku sedadla treba nastaviť tak, aby boli chodidlá na podlahe a dolné končatiny v kolenách zvierali pravý uhol.

Pracovné prostredie

Pracovisko musí byť riešené tak, aby zamestnancovi poskytovalo dostatok priestoru na zmenu pracovnej polohy a pohybov. K týmto požiadavkám patria priestorové požiadavky, osvetlenie, odrazy svetla a oslnenie, hluk, mikroklimatické podmienky, ale aj programové vybavenie týkajúce sa zobrazovacích jednotiek.

Osvetlenie

Celkové osvetlenie pracovného priestoru ako aj miestne osvetlenie musia zamestnancom zabezpečiť vyhovujúce svetelné podmienky a vhodný svetelný kontrast pri zohľadnení charakteru práce a vizuálnych požiadaviek.
Treba predchádzať rušivým jasom a svetelným odrazom na obrazovke alebo iných zariadeniach. Najvhodnejšie je pracoviská osvetľovať žiarovkami, ktoré nevrhajú tieň a ich svetlo sa približuje k dennému svetlu.

Pracovisko by sa malo riešiť tak, aby zdroje svetla nespôsobovali priame oslnenie a nevyvolávali svetelné odrazy. Z tohto dôvodu je vhodné zvoliť systémy nastaviteľného tienenia alebo závesy a záclony šité na mieru, aby sa znížilo denné svetlo dopadajúce na pracovisko a monitor.

office
unsplash.com

Hluk

Pri zriaďovaní pracoviska treba zohľadňovať aj hluk spôsobovaný zariadeniami na pracovisku ako aj hluk prenášaný z okolia, aby nerozptyľoval pozornosť zamestnancov a nerušil komunikáciu. Úroveň hluku by nemala presahovať 65 dB.

Žiarenie

Všetky druhy žiarenia musia byť znížené na úroveň zanedbateľnú z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov.

Jednoduchý návod na montáž zatemňovacích systémov.

Klimatické podmienky

Zariadenie, ktoré je súčasťou pracoviska, nesmie byť zdrojom tepla spôsobujúceho u zamestnancov pocit nepohody a tepelné pomery prostredia musia byť prispôsobené činnosti zamestnancov. Optimálna teplota sa pohybuje medzi 22-25,5 °C. V pracovnom prostredí musí byť zabezpečená a udržiavaná relevantná úroveň vlhkosti vzduchu.

Home office

Práca formou home office je vykonávaná príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode. Práca sa tak vykonáva doma alebo na inom mieste za predpokladu, že druh práce je vykonávaný v súlade s pracovnou zmluvou.. Miesto na prácu musí byť vhodne prispôsobený, aby dodržiaval predpisy BOZP.

Vedeli ste o tom, že môžu byť vykonané avizované kontroly inšpektorátov práce ohľadom home office? Prečítajte si viac.

Povinnosti zamestnávateľa pri home office

Zamestnávateľ je povinný:

● vykonať potrebné opatrenia, aby pracovný prostriedok bol na príslušnú prácu vhodný alebo prispôsobený tak, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnanca
● pri pridelení notebookov zamestnancom je potrebné dodať aj klávesnicu a myš spĺňajúcu ergonomické požiadavky
● zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce so zobrazovacou jednotkou
● určiť pracovný čas, počas ktorého má byť zamestnanec zamestnávateľovi k dispozícii, teda byť online za účelom vykonávania telefonických hovorov, videohovorov, chatu a pod.
● zamestnanca informovať o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, so zameraním na vykonávanie pracovných činností pri práci so zobrazovacími jednotkami
● zamestnanca oboznámiť aj so zásadami správneho sedenia a častého prerušovania sedavej práce pohybom a cvikmi
Keďže kvôli aktuálnej situácii veľa ľudí pracuje z domu, odporúčame zamestnávateľom pri nariaďovaní resp. umožňovaní práce formou home office, aby:
● vyhodnotili riziká pracovného času vo vzťahu k usporiadaniu pracovného času (online a offline)
● zabezpečili zamestnancom stály kontakt s kolegami a aby dochádzalo ku pravidelnej komunikácii ohľadom prideľovania a plnenia práce
Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom je veľmi dôležité. Preto si určte hranice a správne si rozvrhnite čas na prácu.

Záver

Sedením za počítačom sa v dnešnej dobe vyhne naozaj len málokto. Dôležité je však pritom myslieť na svoje zdravie. Obzvlášť s notebookom možno nájsť mnoho polôh, ktoré však nášmu telu nemusia robiť veľmi dobre.
Či už ste zamestnávateľ a máte zodpovednosť za svojich podriadených, ste živnostník a práca pri počítači je vašim denným chlebom, ste študent a bez počítača sa nezaobídete, alebo len radi trávite voľný čas hraním počítačových hier, snažte sa vždy zaistiť vhodné podmienky a myslieť na budúce možné problémy, ktoré môže práca s počítačom priniesť.

Prevencia je to najmenšie čo môžete pre svoje zdravie urobiť.

Dominika Blchová, PoctiveSEO.sk

Foto: pexels.com

žiadne príspevky na zobrazenie