Ako a kedy v práci oznámiť svoje tehotenstvo a na čo si dať pozor?

0
Ako a kedy v práci oznámiť svoje tehotenstvo a na čo si dať pozor?

V čase tehotenstva rieši každá žena, ktorá je zamestnankyňou, otázku, či vôbec a kedy by mala oznámiť svoje tehotenstvo zamestnávateľovi.

Túto otázku budúce mamičky riešia najmä v prvom trimestri, ktorý môže byť rizikový, a preto často čakajú až do jeho skončenia. Dôležité si je však uvedomiť, že každá žena by mala zvážiť, aký druh práce vykonáva, pretože čas oznámenia zamestnávateľovi je významný pre jej ochranu a pre pracovné podmienky, ktoré sa jej oznámením zamestnávateľovi zmenia.

V článku sme zhrnuli práva tehotnej zamestnankyne podľa Zákonníka práce, tak aby ste mali vždy všetky zásadné informácie „po ruke“.

V článku sa dozviete:

  • či sa môže budúci zamestnávateľ pýtať na tehotenstvo
  • kedy sa stávate tehotnou zamestnankyňou v zmysle Zákonníka práce
  • ako a kedy oznámiť zamestnávateľovi o tehotenstve
  • ako je to s vykonávaním rizikovej práce
  • úprava pracovného času v tehotenstve
  • či môže zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer

Pracovné podmienky tehotných žien

V čase prijímania na pracovné miesto platí zásada, že pred uzatvorením pracovnej zmluvy sa budúci zamestnávateľ nemôže pýtať na tehotenstvo uchádzačky o zamestnanie; táto téma je totiž tabu pred uzavretím pracovnej zmluvy, aby sa predišlo možnej diskriminácii tehotných žien.

Po vzniku pracovnoprávneho vzťahu, keď sa žena dozvie o svojom tehotenstve, by mala zvážiť čas, kedy túto skutočnosť zamestnávateľovi oznámi. Dôvod je ten, že okamihom oznámenia svojho stavu zamestnávateľovi pre ňu vyplývajú nové práva, ktoré chránia ju a jej nenarodené dieťa.

Tehotnou zamestnankyňou nie som v zmysle Zákonníka práce automaticky

Z pohľadu Zákonníka práce sa tehotná žena stáva „tehotnou zamestnankyňou“ len keď písomne informuje zamestnávateľa o tejto skutočnosti, a súčasne o svojom stave predloží lekárske potvrdenie. Je dôležité si uvedomiť, že z pohľadu Zákonníka práce nie je uvedené lekárske potvrdenie totožné s tehotenskou knižkou. Ide o potvrdenie lekára, že žena je tehotná a je jedno, v ktorom týždni tehotenstva je.

Častokrát by tehotné ženy mali oznámiť svoje tehotenstvo zamestnávateľovi skôr ako pred ukončením 12. týždňa, pretože vzhľadom na rizikovosť trimestra a určitých druhov prác je dobré pre ne samotné využiť pozitívnejšie pracovné podmienky.

Zvýšená ochrana a osobitné pracovné podmienky patria tehotnej zamestnankyni len vtedy, ak si splní túto písomnú oznamovaciu povinnosť. Zamestnávateľ nemá povinnosť sám iniciatívne zisťovať, či je jeho zamestnankyňa tehotná. Navyše zisťovanie tehotenstva zamestnávateľom by sa mohlo považovať za neprípustné zasahovanie do jej súkromia, takže zamestnávateľ nemá ani inú možnosť ako čakať na jej oficiálne oznámenie.

Oznámenie tehotenstva zamestnávateľovi má veľký význam z pohľadu právnej ochrany

Tehotná zamestnankyňa nesmie vykonávať práce, ktoré sú zakázané tehotným ženám, resp. ktoré sú pre ne fyzicky neprimerané alebo škodia ich organizmu. Zoznam prác zakázaných tehotným ženám a taktiež ženám po pôrode upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 272/2004 Z. z.. Ustanovuje sa aj zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám. Najmä v prípade, ak pracujete vo výrobe, s chemikáliami, v stiesnených podmienkach alebo prevažne postojačky, je vhodné sa s týmto nariadením bližšie oboznámiť.

Potrebné je upozorniť aj na to, že zákaz vykonávať určené práce sa nevzťahuje len na práce uvedené v citovanom nariadení vlády, ale ide aj o práce uvedené v prípadnom lekárskom posudku. Preto je vhodné, aby tehotná zamestnankyňa navštívila lekára, ktorý poskytuje zamestnávateľovi služby pracovnej zdravotnej služby a aby tento lekár následne vzhľadom na druh práce danej zamestnankyne a pracovné podmienky posúdil, či niektorá z činností nemôže ohrozovať jej tehotenstvo.

Vykonávam rizikovú prácu, čo teraz?

Ak tehotná žena vykonáva rizikové povolanie, alebo činnosti, ktoré môžu ohroziť jej tehotenstvo, zamestnávateľ môže túto situáciu riešiť viacerými spôsobmi:

a) V prvom rade, je zamestnávateľ povinný vykonať dočasnú úpravu pracovných podmienok tehotnej zamestnankyne. V danom prípade môže ísť o úpravu pracovného času alebo vykonávanie iných činností v rámci dohodnutej práce.

b) Nie každý zamestnávateľ vie upraviť pracovné podmienky tak, aby tieto presne zodpovedali pracovnej zmluve. Ak to nie je možné, zamestnávateľ tehotnú ženu dočasne preradí na prácu, ktorá je pre ňu vhodná a pri ktorej môže dosahovať rovnaký zárobok ako pri doterajšej práci v rámci dohodnutej pracovnej zmluvy.

c) Ak tehotnú ženu nie je možné dočasne preradiť na inú prácu dohodnutú v pracovnej zmluve, zamestnávateľ ju môže preradiť po dohode s ňou aj na prácu iného druhu. Ak dosahuje tehotná žena pri práci, na ktorú bola preradená bez svojho zavinenia, nižší zárobok ako pri doterajšej práci, poskytuje sa jej na vyrovnanie tohto rozdielu vyrovnávací príspevok v tehotenstve podľa osobitného predpisu (zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov).

d) Často však dochádza k situácii, že preradenie na inú vhodnú prácu nie je možné. A to preto, že zamestnávateľ jednoducho takú prácu nemá k dispozícii alebo tehotná zamestnankyňa nesúhlasí s preradením na iný druh práce. Zamestnávateľ je v tomto prípade povinný poskytnúť tehotnej zamestnankyni pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jej priemerného zárobku.

Úprava pracovného času v tehotenstve

a) Kratší pracovný čas

V prípade, ak tehotná zamestnankyňa požiada zamestnávateľa o kratší pracovný čas alebo o inú úpravu týždenného pracovného času, zamestnávateľ je povinný žiadosti vyhovieť. Avšak za predpokladu, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Toto je častá otázka, ktorú zamestnávatelia riešia, ale zo skúsenosti vieme, že zamestnávatelia sa snažia tejto požiadavke vyhovieť.

b) Práca nadčas a pracovná pohotovosť

Dôležité je zdôrazniť, že zamestnávateľ môže nariadiť tehotnej zamestnankynie prácu nadčas len s jej súhlasom. Pracovnú pohotovosť možno s tehotnou zamestnankyňou len dohodnúť.

c) Nočná práca

Zamestnávateľ je povinný preradiť tehotnú ženu pracujúcu v noci na dennú prácu, ak o toto preradenie tehotná žena požiada. Pokiaľ ide o tehotnú zamestnankyňu pracujúcu v noci, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa podrobila posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu v noci. Túto povinnosť má vtedy, ak o to požiada tehotná žena.

d) Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času

Dôležitá úprava nerovnomerného pracovného času sa týka taktiež tehotných žien. Je nutné zdôrazniť, že tehotnej žene možno rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne len po dohode s ňou.

Tehotenské poradne

Zamestnanci väčšinou vedia, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení na nevyhnutne potrebný čas. Najviac je to na sedem dní v kalendárnom roku, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času. Ak je zamestnávateľ informovaný o tehotnosti, tehotná zamestnankyňa má nárok na ďalšie pracovné voľno na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s jej tehotenstvom.

Ak vyšetrenie alebo ošetrenie nie je možné vykonať mimo pracovného času, zamestnávateľ je povinný tehotnej zamestnankyni poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas na preventívne lekárske prehliadky súvisiace s jej tehotenstvom.

Skončenie pracovného pomeru

Najčastejšou otázkou, s ktorou sa v praxi v súvislosti s tehotnými zamestnankyňami stretávame, je otázka ohľadom možného ukončenia pracovného pomeru. Je nutné si uvedomiť, že jedna z najväčších výhod písomného oznámenia tehotenstva zamestnávateľovi je, že zamestnávateľ nemôže jednostranne ukončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou výpoveďou, nakoľko sa na ňu vzťahuje tzv. ochranná doba. Existujú dve výnimky, a to, ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje.

Ako je to prípade závažného porušenia pracovnej disciplíny tehotnou zamestnankyňou? Zamestnávateľ nemôže s ňou okamžite skončiť pracovný pomer, ale môže s ňou skončiť pracovný pomer výpoveďou. Ak ide o prípad skončenia pracovného pomeru tehotnej zamestnankyne v skúšobnej dobe, zamestnávateľ s ňou môže vo výnimočných prípadoch skončiť pracovný pomer. A to výlučne písomne a musí ho náležite odôvodniť, pričom tieto dôvody nesmú súvisieť s tehotenstvom alebo materstvom.

Skončiť pracovný pomer s tehotnou zamestnankyňou je vždy možné na základe vzájomnej dohody.

Záver

Postavenie žien v pracovnoprávnych vzťahoch je ovplyvnené tým, či je zamestnankyňa tehotná, , dojčiaca matka, osamelá matka, alebo matka vo všeobecnosti.

V našom seriáli sa budeme zaoberať a prevedieme vás každou kategóriou žien, a to jednak z pohľadu Zákonníka práce, ale aj z pohľadu zákonov o sociálnom zabezpečení upravujúcich peňažné dávky na ktoré majú tieto ženy nárok. Keďže nie všetky ženy sú zamestnankyne, ale sú aj živnostníčky, podnikateľky, z pohľadu sociálneho poistenia sa budeme zaoberať aj týmito ženami a ich nárokmi.

O autorke

JUDr. Radka Sláviková Geržová, PhD. je advokátka na Slovensku aj v Čechách s dlhoročnou praxou v oblasti pracovného práva a práva duševného vlastníctva. Je členkou advokátskej kancelárie bratis.law

Foto na titulke: advokátka Janka Mikušová – kolegyňa z bratis.law je tiež v očakávaní:)

žiadne príspevky na zobrazenie