Matky zarábajú menej ako ženy bez detí. Ale prečo?

0
Matky zarábajú menej ako ženy bez detí. Ale prečo?
matka s dieťaťom

Priame a nepriame náklady na deti môžu byť vysoké a v mnohých spoločnostiach tieto náklady najčastejšie znášajú ženy.

World economic forum v nedávnej vedeckej štúdii meralo špecifický ekonomický vplyv rodičovstva v Nemecku. Ich zistenia poukazujú na to, že matky môžu skončiť s menším majetkom než ženy bez detí. Nemeckí muži, ktorí sú porovnateľní v iných charakteristikách, ako je vzdelanie a vek, naopak vykazujú podobné množstvo osobného majetku bez ohľadu na to, či majú deti.

Matky získavajú menej

Výskum, ktorý sa uskutočnil v Nemecku, sa v rokoch 2002 až 2012 zaoberal 28 650 osobami, ktoré hodnotili osobný majetok žien v priebehu desiatich rokov. Na účely štúdie sa osobné bohatstvo vzťahuje nielen na peniaze, ale i podiel na spoločne vlastnenom majetku. Zistili sme, že po 50 rokoch je osobný majetok matky zhruba o 60% nižší ako v prípade nemeckej ženy, ktorá deti nemá. Táto medzera v kapitále sa vo veľkej miere vzťahuje na zamestnanosť. Nemecké matky akumulujú menej peňazí, pretože stopnú platenú prácu, aby sa starali o svoje malé deti, a ako deti rastú, vrátia sa do práce na čiastočný úväzok. Nedostatky v zamestnanosti môžu tiež znížiť dlhodobú možnosť zárobku, pretože kariérny postup je menej pravdepodobný.

Podľa štúdie je strata osobného majetku väčšia, čím je žena mladšia, keď sa stane matkou. Rozdiel môže byť spôsobený tým, že prerušenie kariéry v začiatku pracovného života sa hodnotí negatívne. Matky navyše získavajú menej, ak sú pri narodení nezosobášené. Rozdiel platí pre osamelé matky aj pre tie, ktoré žijú so svojimi partnermi. Toto zistenie naznačuje, že manželia otcovia môžu byť ochotnejší kompenzovať straty príjmu svojich manželiek a otcovia majú väčšiu pravdepodobnosť zdieľania svojich príjmov.

matka s dieťaťom, spolu s mamou
Zdroj: Pexels

Aké dôsledky prinášajú majetkové rozdiely?

Znížené bohatstvo matiek v porovnaní s otcami a ženami bez detí má mnoho dôležitých dôsledkov.

Finančné úspory sú zdroje, ktoré možno využiť v čase krízy nezávisle od bežných príjmov. Majetok môže byť prenesený na ďalšiu generáciu alebo investovaný do vzdelania, čím chcú ovplyvňovať blaho detí. Pre ženu, ktorá žije s bohatším partnerom, nehrajú financie rolu. Ako ale vieme, páry nie vždy plne zdieľajú svoje financie.
A v každom prípade nerovnosti v osobných financiách v rámci tej istej domácnosti ublížili aj ženám. Nemecké ženy zaznamenali nižšiu subjektívnu pohodu, ak mali menej financií ako ich partneri. Ekonomická nerovnosť medzi matkou a otcom môže mať vplyv na deti. Ak sú páry oddelené, rodové nerovnosti v rámci párov môžu v konečnom dôsledku prispieť k nerovnosti medzi bývalými partnermi.

Medzinárodné rozdiely

Výskum skúmal dôsledky rodičovstva v Nemecku, kde ženy dosiahli v mnohých ohľadoch rovnaké postavenie v porovnaní s mužmi. Napriek tomu stále dominuje tradičné rozdelenie práce, kde sú hlavnými živiteľmi muži.

Rodová nerovnosť v dôsledku rodičovstva môže byť slabšia v rovnoprávnych spoločnostiach, ako je napríklad Švédsko. Rozdiely v bohatstve medzi matkami a otcami – a vo všeobecnosti medzi ženami a mužmi, dokonca aj v rámci manželských párov – sú silnejšie v krajinách, v ktorých ženy a muži nemajú rovnaké právne postavenie. Napríklad v Ghane, kde nie sú uznané príspevky žien do manželského majetku, vydaté ženy vlastnia len asi 20% majetku domácnosti. Podobné nerovnosti existujú aj v niektorých častiach Indie.

Hospodárska prosperita žien a mužov

Zistenie, že v relatívne rodovo rovnocennom Nemecku ženy skončia s menším osobným bohatstvom po tom, čo sa stali matkami, v porovnaní so ženami bez detí, naznačuje potrebu proaktívnej reakcie vlády. V súčasnosti nejednoznačné politiky naďalej bránia zamestnaniu žien. Jedným z prístupov na riešenie hospodárskych nevýhod matky je podporiť zamestnanosť na plný úväzok matky, napríklad poskytnutím lepšieho prístupu k starostlivosti o deti.

Nedávne politické reformy v Nemecku smerujúce k tomuto cieľu môžu v budúcnosti znížiť nevýhody a posilniť rovnosť medzi partnermi. Kým sa tak stane, matky si budú naďalej šetriť na obdobie pracovnej prestávky.

Zdroj info: www.weforum.org

žiadne príspevky na zobrazenie