Nina Oravcová: Chceme posunúť svet odpadového hospodárstva na výrazne lepšiu úroveň

0
Nina Oravcová: Chceme posunúť svet odpadového hospodárstva na výrazne lepšiu úroveň

Mysleli ste si doteraz, že práca s odpadom je iba pre smetiarov? Ak áno, opak je pravdou. Aj odpadový priemysel sa snaží kráčať s dobou. Nina Oravcová je akčná žena, ktorá pracuje v odpadovom hospodárstve už viac ako 10 rokov.

Je konateľkou úspešnej firmy JRK, s. r. o. Keďže ide viac menej o biznis, kde je silné zastúpenie mužov, má zaujímavé postavenie. V rozhovore pre akčné ženy Nina prezradila:

  • akým spôsobom sa snažia znižovať množstvo komunálneho odpadu,
  • ako funguje systém elektronickej evidencie odpadov ELWIS,
  • či má zmysel zavádzať ho len pre veľké mestá alebo aj pre obce,
  • čo hovoria elektronické dáta o odpadoch slovenských domácností,
  • kde si medzitým nájde svoje miesto žena?

Firmu ste založili v roku 2010 spolu s dvomi kamarátmi. Čo vás k tomu viedlo?

Počas štúdia na vysokej škole sme pôsobili v študentskej neziskovej organizácii AIESEC, kde sme získali veľa praktických skúseností, kontaktov a aj vášne pre podnikanie. Tiež sme sa naučili ako funguje reálne ekonomické dianie, vedenie organizácie, vytváranie vízií i stratégií alebo práca v tíme a vedenie rôznych typov ľudí. AIESEC bol pre nás svet rôznorodých možností – od práce na rozličných projektoch, organizovanie veľkých konferencií, cez vedenie pobočky, až po národné vedenie celej organizácie.

Táto inštitúcia nás viedla k tomu, aby sme rozoberali problémy a výzvy, čo trápia svet. Mali sme túžbu niečo za sebou zanechať pre ďalšie generácie a zároveň sme chceli byť prospešní pre spoločnosť. Výborne sme si rozumeli a tak sme sa po piatich rokoch spoločne rozhodli založiť firmu. Našim cieľom bolo prispieť k zlepšeniu životného prostredia.

Aké boli začiatky?

Začiatky boli veľmi ťažké, najmä preto, že sme začali hneď po ukončení školy a nemali skoro žiadny kapitál na rozbeh firmy. Všetko sme riešili svojpomocne alebo s prispením rodiny, kamarátov a známych. Nikdy sme však nestratili odvahu a nadšenie. Na začiatku sme boli traja, dnes je to skoro päťdesiatčlenný tím – skvelí ľudia a experti. Na Slovensku a aj v Českej republike neustále dávame dokopy ľudí, ktorí chcú zlepšiť systém odpadového hospodárstva a sú pre túto problematiku nadšení ako my.

Chceme posunúť svet odpadového hospodárstva na výrazne lepšiu úroveň. Pomáhame mestám a obciam realizovať konkrétne kroky, ktoré predchádzajú vzniku odpadov, zvyšujú mieru triedenia a tým znižujú množstvo zmesového komunálneho odpadu. Aj po jedenástich rokoch nás vzájomná spolupráca stále napĺňa.

Žena a odpadové hospodárstvo. Veď predsa chlapci túžia byť ako malí smetiarmi (úsmev). Ako sa vám pracuje v tomto prevažne mužskom odvetví?

V našom segmente sú zastúpení muži aj ženy. Napríklad náš tím je dosť vyrovnaný. Máme skvelé ženy a aj skvelých mužov. Strategicky optimalizovať riadenie odpadového hospodárstva zahŕňa rôznorodé činnosti. Od analýzy odpadov cez prípravu dlhodobých plánov, prípravu podkladov na vzdelávanie občanov, vývoj evidenčného systému, návrh správnych kvalitných technológií, implementáciu rôznych riešení, projektový manažment až po dátovú analytiku.

Je to široká plejáda oblastí, kde je potrebná mužská aj ženská energia. Ak je toto v harmónii, všetko ide veľmi efektívne a svižne. Spolupracujeme so  starostkami, primátorkami, starostami, primátormi. Naozaj s mnohými ľuďmi na úradoch v oblasti životného prostredia. Niekde je zastúpená viac mužská populácia, inde ženská. Podstatou je angažovanosť a zapálenosť daného človeka pre ekológiu.

Prečítajte si aj rozhovor s obchodnou riaditeľkou Nataliou Vlk: Po úspešnom rokovaní by obe strany mali odchádzať spokojné od stola

Ako vznikol nápad na vytvorenie systému ELWIS, ktorý monitoruje odpad?

Naša misia je založená na základných pilieroch – legislatívnom, ekonomickom a ekologickom. Aby sme mohli správne vyvážiť všetky tri, potrebujeme nevyhnutne pracovať s presnými dátami a analýzami. Každá obec a mesto je špecifické a preto je kľúčové pri efektívnej optimalizácii odpadového hospodárstva poznať čo najpresnejšie realitu. Nám aj im však chýbali údaje, analýzy, reporty a hlavne transparentnosť. Chýbal nám systém, ktorý pomôže s motiváciou občanov, vzdelávaním a ich zodpovednosťou. Esenciálnym faktorom, aby sa zvyšovala miera triedenia, bolo odstránenie anonymity.

Pozeráme sa na budúcnosť nášho odvetvia, zavedenie princípov cirkulárnej ekonomiky a slovenské samosprávy dlho narážali na tieto problémy pri strategickom riadení odpadového hospodárstva. Aby sme sa mohli zodpovedne postaviť za takýto nástroj, vedeli sme, že je dôležité, aby sme ho vyvinuli sami. Prípravná fáza trvala mesiace. Boli to stovky rozhovorov s našimi internými odborníkmi, zahraničnými expertami, zástupcami samospráv a desiatkami návštev v krajinách, kde podobné systémy úspešne fungujú. Našim cieľom bolo vyvinúť kvalitný, praktický a spoľahlivý manažérsky nástroj pre efektívnu evolúciu riadenia odpadového hospodárstva.

Na akom princípe funguje tento systém?

Systém sme vytvorili tak, aby vychádzal z potrieb slovenských miest a obcí. Sen sa stal skutočnosťou – ELWIS je dnes manažérskym nástrojom na riadenie odpadov. Je založený na monitorovaní produkcie odpadu (evidovanie zmesového komunálneho odpadu a triedených odpadov). Každá nádoba či vrece v meste alebo v obci sú označené originálnym QR kódom alebo RFID čipom. Tie sú priradené ku konkrétnej domácnosti alebo organizácii, ktorá odpad produkuje. V deň zberu sa pri vysýpaní čip naskenuje do systému.

Takto ELWIS získa informácie o množstve a druhu vyprodukovaného odpadu. Označenie nádob čipom však nestačí. Nevyhnutné je, aby sa samospráva naučila dáta využívať a na ich základe mohla prijať opatrenia a pracovať s občanmi. Práve tu je dôležitá odborná „odpadárska“ skúsenosť a servis, ktorý mestám a obciam poskytujeme na dosiahnutie stanovených cieľov.

Koľko obcí či miest má tento systém?

Aktuálne už skoro 400 miest a obcí na Slovensku a v Českej republike, združení obcí či technických služieb používa náš evidenčný systém. Menší počet je na Slovensku, keďže sme tu systém spustili neskôr. Vidíme skvelú tendenciu nárastu záujmu o zmenu, evolúciu a niekde doslova až revolúciu.

Prečo ich podľa vás nie je viac? Predsa len za 11 rokov pôsobenia na trhu by si človek pomyslel, že aspoň všetky veľké mestá tento systém majú a podporujú.

Mestá a obce majú vo svojej kompetencii veľmi veľa úloh. Odpadové hospodárstvo bolo dlho zabúdanou témou. Až v posledných rokoch aj v súvislosti so zmenami v legislatíve sa na riešenie odpadov v samosprávach začína viac prihliadať a tak mnohé pochopili, že im chýbajú dáta. Náš systém ELWIS funguje v súčasnej verzii viac ako štyri roky. Na začiatku bola na strane samospráv nedôvera vyplývajúca z nepoznania benefitov a z obavy, že systém bude náročný a ťažkopádny. Dnes už väčšina vie, že relevantné dáta potrebujú a ELWIS im ich v prehľadnej aplikácii poskytne. Častokrát sme sa stretávali (a ešte sem-tam aj stretávame) s výrokmi „u nás všetci triedia“, no akonáhle vykonáme fyzickú analýzu, vidíme, aký veľký priestor majú domácnosti a aj samosprávy na zlepšenie.

Ako vyzerá v praxi implementácia systému?

Nejde len o označenie smetných košov. Pre spustenie elektronickej evidencie je potrebné „upratať“ vstupné informácie o domácnostiach, poplatníkoch či subjektoch, ktoré v samospráve produkujú odpad a importovať ich do systému ELWIS, aby evidencia mala zmysel a poskytla potrebné výstupy. Takže je dôležitá ochota a aktívna spolupráca aj na strane samosprávy. ELWIS nie je krabicové riešenie, ktoré si len kúpite a stane sa zázrak. Je to systém pre samosprávy – ak doň nevložia správne dáta, nemôžu očakávať prehľadné výsledky. My sa snažíme poskytnúť im profesionálnu podporu a nastaviť všetko tak, aby bol výstup kvalitný. To však vyžaduje trpezlivosť, poriadok a čas.

Ako vnímajú toto riešenie samotní občania? Predsa len, nie všetci sú ekologicky zmýšľajúci, nie každý chce byť monitorovaný, čo má v smetnom koši…sú ľudia páliaci smeti ešte na dvore, ktorí asi z tohto riešenia nie sú nadšení…Čo s nimi?

Vždy to závisí od toho, akú komunikačnú stratégiu samospráva zvolí. Časť je nadšená, časť neutrálna a vždy je niekoľko (väčšinou však malé percento) nespokojných. Ak mesto či obec len bez slova označí smetné nádoby, môže to pôsobiť odstrašujúco. Preto samosprávam odporúčame komunikovať výhody, ktoré ELWIS prinesie nielen samospráve, ale práve občanom. Ak sa opýtate, kto chce byť monitorovaný, odpoveď je väčšinou – nikto. Ak sa však opýtate, kto chce byť odmenený, odpoveď sa zmení.

Práve odstránenie anonymity v odpadoch a  identifikácia miest – domácností, kde sa produkuje veľa odpadu, resp. netriedi, je to, čo doteraz samosprávam chýbalo. Ak občania vedia, že ich zodpovedné správanie je kontrolované a môžu zaň získať aj odmenu, väčšina sa so systémom zžije a začne jeho výhody využívať.

Napríklad v samosprávach, kde zaviedli poplatky podľa úrovne triedenia domácností, sú reakcie také, že konečne tie domácnosti, čo poctivo triedia, platia za odpad menej ako tie, ktoré ho produkujú veľa alebo vôbec netriedia. Tak ako pri všetkom, nikdy však neuspokojíte všetkých. ELIWS je určený na evidenciu, edukáciu a motiváciu, preto by samosprávy nemali na tieto dve funkcie zabúdať počas celého využívania systému.

Prečítajte si aj rozhovor s Luciou Plichtovou z Powerlogy: Životnú silu hľadám v sebe

Ako vyzerá váš bežný pracovný deň?

Odkedy som prečítala knižku od Robina Sharmu Klub ranostajov, vstávam o 4:50 hod. Väčšina ľudí je skôr nočná sova, no ja som zistila, že mi veľmi vyhovuje tento režim. Ráno mám úžasný čas na seba a je nádherné pozorovať, ako sa svet prebúdza. Napríklad si spravím cvičenie vďačnosti alebo prečítam časť knihy. Identifikovala som, že táto časť dňa je pre mňa aj veľmi tvorivá a produktívna, takže keď potrebujem niečo strategicky vymyslieť alebo vytvoriť, je to ten ideálny čas.

Každý deň je pre mňa trošku iný, keďže mám buď pracovné stretnutia, porady alebo tvorím a pripravujem stratégie pre rast firmy. Spolupracujem s rôznymi oddeleniami na jednotlivých projektoch a veľmi rada chodím „do terénu“ či už na stretnutia so samosprávami alebo partnermi, analýzy odpadov, exkurzie alebo aj na inventúru do skladu. Sú to pre mňa dôležité okamihy, kedy si človek uvedomuje či je firma na správnej ceste a približuje sa k svojej vízii. Podvečer sa venujem domácnosti, rodine, zdraviu.

Získali ste zaň ocenenie Via Bona Slovakia 2019 – Zelená firma a tento rok cenu Atlas za najlepší enviroprojekt. Obec Košeca získala cenu Úradnícky čin roka 2019 a ako najlepší projekt v oblasti Digitalizácie v súťaži The Innovation in Politics 2020. Na aké ocenenie sa chystáte najbližšie? (úsmev)

Sme veľmi radi, že za prínosy systému ELWIS sme získali tieto ocenenia a ešte viac nás tešia úspechy samotných samospráv. Obec Košeca je náš dlhoročný zákazník a zároveň im ďakujeme za veľa inšpirácie vo vylepšovaní systému ELWIS. Chceli by sme, aby samosprávy, ktoré systematicky zlepšujú odpadové hospodárstvo, bolo viac tak v oblasti evidencie odpadov, nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom ako aj jeho zhodnotením. Najväčším ocenením je vidieť ich vynikajúce výsledky.

V lete sme sa s projektom ELWIS stali národným víťazom Európskej ceny za podporu podnikania v kategórii Podpora udržateľnej transformácie. Je nám cťou, že sme s projektom ELWIS postúpili medzi top európske projekty v tejto kategórii. Sme hrdí na to, že sme sa ocitli medzi najlepšími udržateľnými projektmi v Európe. Je to pre nás veľký úspech a svedčí to o neuveriteľnom odhodlaní a motivácii nášho tímu zlepšovať fungovanie odpadového hospodárstva a životné prostredie pre ďalšie generácie. Veríme, že aj táto nominácia prispeje k zvýšeniu povedomia o prínosoch systému ELWIS, hoci na nezáujem zo strany samospráv sa už sťažovať nemôžeme (úsmev).

V prípade, že by si obec chcela zaviesť spoplatnenie odpadu systémom „zaplatíš toľko, koľko vytvoríš“, je možné využiť monitorovanie daným systémom?

Určite áno. Už dnes niekoľko samospráv, ktoré používajú ELWISa, stanovujú výšku poplatku podľa výsledkov evidencie. Mestá a obce majú možnosť vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach stanoviť výšku poplatku napríklad na základe miery triedenia. Určia škálu poplatkov a úroveň triedenia od minimálnej, ktorú zaplatia domácnosti s najlepšou mierou triedenia, po maximálnu, ktorú budú platiť tí, čo majú najhoršie výsledky.

Pri ročnom výmere dostane domácnosť informáciu o svojich výsledkoch a možnostiach, ako sa zlepšiť. Systém ELWIS už poskytuje aj webovú aplikáciu pre občanov. V nej môžu zobraziť priebežné výsledky, získať užitočné rady pre menej odpadu či ďalšie novinky, ktoré im môžu pomôcť znížiť produkciu odpadu i zlepšiť triedenie. V prípade množstvového zberu môže evidencia fungovať ako elektronický žetón, ktorým je nádoba označená. Občan si predplatí určitý počet vývozov a tie sa mu po vysypaní nádoby odrátajú z jeho konta. Ak vyloží nádobu viackrát, ako mal predplatené, na konci obdobia doplatí zvyšok podľa evidencie.

Prečítajte si aj rozhovor s autorkami výnimočnej značky DONEE the Label

Má zavedenie takéhoto systému zmysel len pre veľké mestá alebo je toto riešenie vhodné aj pre menšie obce?

Systém má zmysel pre každú samosprávu, ktorá chce poznať reálne dáta o produkcii odpadu z domácností a chce na ich základe zlepšiť mieru triedenia, záujem a motiváciu občanov či optimalizovať finančné prostriedky vynakladané na odpadové hospodárstvo. V menších samosprávach s prevažným zastúpením rodinných domov je zavedenie systému ELWIS ešte jednoduchšie, keďže nádoby a vrecia s odpadom je možné relatívne rýchlo označiť a adresne priradiť ku konkrétnej domácnosti. Navyše samospráve môže stačiť len ručné čítacie zariadenie, ktoré môže pri zbere obsluhovať pracovník zberovej služby alebo zamestnanec obce. Pri väčších samosprávach sú to automatizované riešenia.

Systém ELWIS je možné implementovať aj pri zavedení triedeného zberu kuchynského odpadu, ako ďalšej triedenej zložky odpadu. Najpresnejšie dáta samospráva získa, ak je triedenie nastavené priamo od dverí (door to door) a každá domácnosť má vlastnú nádobu. Takto sa dosiahne aj vysoká čistota a kvalita vytriedeného kuchynského biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, na ďalšie zhodnotenie, ale aj presnejšie dáta o zapojení domácností.

Prezraďte nám, ako doma triedite odpad vy. Aké sú vaše vychytávky?

Kľúčové je, aby bol systém triedenia čo najpohodlnejší a predčí to vašu ľahostajnosť vyhodiť niečo len tak do koša (na zmesový komunálny odpad). Samozrejmosťou je u nás kompostovanie. Ako som spomínala, varíme hlavne z dopestovaných surovín. Dbáme na to, aby sme si pravidelne vytvárali kvalitný kompost a tak zúrodňovali pôdu. Na záhrade máme už roky PREMIUM kompostér, ktorý je skvelým pomocníkom. Na ďalšie suroviny – ako papier a plasty nám mesto zabezpečilo praktický zber priamo z domácnosti. Verím, že je to jeden z najúčinnejších spôsobov – nielen pre jeho efektívnosť, ale aj pre psychologický efekt zodpovednosti voči našej planéte a životnému prostrediu. Na sklo a kovy máme nádoby v garáži a približne raz za mesiac si spravíme s manželom „výjazd“ na stojisko kúsok od nášho domu. Je tam aj textilný kontajner, ktorý využívame veľmi sporadicky, keďže väčšinu stále kvalitných kúskov posúvam ďalej, alebo si ich zoberieme na chalupu.

Takže ekologicky a udržateľne vo všetkých smeroch?

Áno, tak sa snažíme. Už pred niekoľkými rokmi som si prisvojila filozofiu, že si nekúpim nové oblečenie skôr ako mi nejaké „odíde“ zo skrine. Niekedy pri ročnom vyhodnocovaní osobných nákladov zistíme, že sme minuli minimum peňazí na oblečenie, topánky a podobne. V poslednej dobe sme si dokonca v kanceláriách vytvorili SWAP kútik a z času na čas si robíme módne prehliadky. Je to skvelá výmena oblečenia. Najpodstatnejšia je však filozofia ako odpadu predchádzať, ako ho ani nevytvárať, alebo ako ho vytvárať čo najmenej.

Máme veľa praktických príkladov a som veľmi šťastná, že je veľké množstvo ľudí, ktorí ich integrovali do každodenného života. Ako napríklad svoje vlastné nákupné tašky, nádoby na vodu, nákupy do vlastných nádob atď. Ja som bola napríklad nešťastná zo siloniek, keďže nosím prevažne iba šaty/sukne a silonky sa veľmi často roztrhli. Môj život sa zmenil, keď som našla výrobcu, od ktorého mi silonky vydržia aj pol roka, mám z toho radosť a som vďačná za túto kvalitu. Možností je čím ďalej tým viac, treba iniciatívne vyhľadávať spoločnosti a produkty, ktoré sa riadia princípmi cirkulárnej ekonomiky a ideálne nakupovať lokálne.

Ktoré ženy sú pre vás vzorom alebo inšpiráciou?

Aktívne ženy a tento status v mojom spektre tvoria: mama, babky, svokra, tety, sesternice, kamarátky, kolegyne – hrdinky všedného dňa. Aj vďaka nim cítim, že všetko sa v živote zvládne a všetko nakoniec dáva zmysel. Či už vidím moju 82-ročnú babku ako kope roľu, aby mohla posadiť cesnak a tvrdí, že aj keď už nemá toľko síl, stále ju to baví. Alebo druhú babku, s ktorou sme vydali už dve knižné publikácie a to čo napísala, je veľmi inšpirujúce a poučné. Moju mamu, ktorá má srdce ako vesmír, je každému nápomocná a veľmi obetavá. Svokru, ktorá sa pre mňa stala naozajstnou druhou mamou a vytvorili sme si skvelý vzťah.

Tety, ktoré pri všetkom, čo sa deje, nestrácajú úsmev na tvári a cítite pri nich ten úžasný pokoj. Sesternice, ktoré vás vždy rozosmejú tak, že vám až stekajú slzy po tvári. Kamarátky, ktoré majú pre vás pochopenie, nikdy vás za nič neodsúdia, vždy si nájdu na vás čas a sú pre vás bútľavou vŕbou. Kolegyne, tie, na ktoré sa tešíte do práce a nielen preto, lebo vidíte ich neuveriteľné nasadenie pre spoločnú misiu, ale že si s nimi radi pri kávičke pokecáte o čomkoľvek. Všetko sú to pre mňa ženy s veľkým srdcom, húževnatosťou, odhodlaním a vždy vedia pomôcť. Som veľmi vďačná, že mám v živote takéto obrovské šťastie na úžasné a uvedomelé dámy. Samozrejme mám zoznam aj ďalších vzácnych i známych žien, ktoré sú pre mňa vzorom.

Aká je podľa vás akčná žena?

Taká, ktorá je aktívna, činná, čulá, agilná, vynaliezavá aj praktická. Myslím si, že významnú časť som už popísala v predchádzajúcej odpovedi (úsmev). Sú to pre mňa ženy činu. Ženy, ktoré sa vedia hneď zmobilizovať. Ženy s veľkým srdcom.

Ďakujem pekne za rozhovor.

Zdroj foto: archív N. O.

žiadne príspevky na zobrazenie