Pravidlá Klubu Akčné ženy

1. Všeobecné informácie

 1. Občianske združenie Akčné ženy o.z., so sídlom: Šafárikova trieda 288/13, 040 11 Košice 11, IČO: 51165996, zapísané v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, reg. č. VVS/1-900/90-52073 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) zriaďuje za podmienok opísaných nižšie program pre svojich zákazníkov a priaznivcov pod názvom KLUB AKČNÉ ŽENY (ďalej len ako „Klub“).
 2. Cieľom Klubu je budovať úzky vzťah medzi Prevádzkovateľom a jeho zákazníkmi, upevniť vernosť týchto zákazníkov a ponúknuť členom Klubu špeciálne možnosti, zľavy, podporu a informácie. Klub je určený pre ženy a poskytuje im aktuálne a relevantné informácie týkajúce sa rôznych oblastí profesijného ale aj súkromného života, odporúča služby a produkty a poskytuje poradenstvo.
 3. Klub nie je združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. Klub nemá právnu subjektivitu.
 4. Tieto Pravidlá KLUBU AKČNÉ ŽENY (ďalej len ako „Pravidlá“) určujú podmienky získania členstva v Klube, výhody, zľavy a možnosti, ktoré môžu členovia Klubu využívať, ako aj práva a povinnosti členov Klubu vo vzťahu k Prevádzkovateľovi a Klubu.
 5. Tieto Pravidlá sú pre členov Klubu záväzné.

2. Členstvo v Klube

 1. Členom Klubu sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov spôsobilá na právne úkony, vrátane fyzickej osoby-podnikateľa ako aj právnická osoba.
 2. Členstvo v Klube vzniká zaplatením ročného členského poplatku, ktorému predchádza registrácia na webovom sídle https://klub.akcnezeny.sk.
 3. Registračný formulár musí byť vyplnený úplne a správne a záujemca o členstvo v Klube v ňom potvrdí, že súhlasí s týmito Pravidlami.
 4. Po úhrade ročného členského poplatku Prevádzkovateľ zašle záujemcovi o členstvo v Klube e-mail s odkazom na aktiváciu užívateľského účtu. Kliknutím na tento odkaz dôjde k aktivácii užívateľského účtu člena Klubu a sú mu sprístupnené služby a benefity, ktorých aktuálny rozsah je vždy dostupný na webovom sídle https://klub.akcnezeny.sk.
 5. Zaplatením ročného členského poplatku v elektronickom obchode https://eshop.akcnezeny.sk sa kupujúci stáva členom Klubu na obdobie 365 kalendárnych dní. Prvé obdobie trvania členstva v Klube začína plynúť odo dňa aktivácie užívateľského účtu. Každé ďalšie obdobie trvania členstva v Klube plynulo nadväzuje na predchádzajúce za predpokladu, že ďalší ročný členský poplatok bude uhradený najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho obdobia trvania členstva v Klube.
 6. Prihlasovacie údaje, vrátane hesla, sú neprenosné a dôverné a člen Klubu nie je oprávnený zdieľať heslo k svojmu užívateľskému účtu s ďalšími osobami alebo previesť svoj užívateľský účet na inú osobu.
 7. Člen Klubu je povinný Prevádzkovateľa informovať o každej zmene osobných údajov, ktoré zadal pri registrácii.
 8. Člen Klubu môže kedykoľvek svoje členstvo v Klube zrušiť žiadosťou zaslanou na ahoj@akcnezeny.sk. Prevádzkovateľ zruší užívateľský účet člena Klubu, ktorý o zrušenie členstva požiadal do 5 pracovných dní od obdržania žiadosti. Už uhradený členský poplatok sa nevracia.
 9. Členstvo v Klube zaniká tiež uplynutím doby trvania členstva v Klube ak člen neuhradí ročný členský poplatok v lehote podľa bodu 2.5.
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený členstvo člena Klubu ukončiť, ak člen Klubu porušuje tieto Pravidlá a to s okamžitou účinnosťou bez nároku na vrátenie členského poplatku.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek rozhodnúť o ukončení činnosti Klubu, o čom je povinný členov Klubu informovať najmenej 30 kalendárnych dní vopred a vrátiť členom Klubu pomernú časť zaplatených členských príspevkov.

3. Práva a povinnosti člena Klubu

 1. Každý člen Klubu je oprávnený využívať služby a benefity, ktorých aktuálny rozsah je vždy dostupný na webovom sídle https://klub.akcnezeny.sk a ktorý Prevádzkovateľ pravidelne prispôsobuje potrebám a požiadavkám členov Klubu.
 2. Medzi poskytované služby patrí najmä
  • zasielanie newsletterov s ponukami a informáciami, a to vrátane odporúčaní a ponúk týkajúcich sa tovarov a služieb tretích strán, ktoré Prevádzkovateľ dohodol pre členov Klubu alebo ktoré Prevádzkovateľ vybral ako relevantné a vhodné pre členov Klubu,
  • prístup k prémiovému elektronickému obsahu pripravenému v spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí,
  • poskytovanie odborného poradenstva,
  • vzdelávacie webináre,
  • účasť na vybraných podujatiach,
  • skupinový koučing,
  • účasť na stretnutiach členov Klubu.
 3. Člen Klubu má právo predkladať návrhy, pripomienky, podnety týkajúce sa činnosti a aktivít Klubu.
 4. Člen Klubu je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, tieto Pravidlá ako aj Pravidlá používania portálov prevádzkovaných občianskym združením Akčné ženy, ktoré sú dostupné na webovom sídle Prevádzkovateľa.
 5. Člen Klubu je povinný správať sa k ostatným členom Klubu rešpektujúco a s úctou, zdržať sa nenávistných a vulgárnych prejavov a dbať na zachovanie dobrého mena Prevádzkovateľa a Klubu.

4. Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ pri organizácii Klubu, prípadne pri iných činnostiach súvisiacich s Klubom spracúva osobné údaje člena Klubu a ďalších osôb podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 2. Prevádzkovateľ v súlade so zásadou transparentnosti informuje dotknuté osoby o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa ich týkajú, najmä o rozsahu, účele a dobe spracúvania ich osobných údajov. Osobné údaje môžu byť spracúvané elektronicky alebo manuálne v listinnej podobe zamestnancami alebo sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ

Akčné ženy o.z.
Šafárikova trieda 288/13, 040 11 Košice 11
IČO: 51165996
Tel.: +421 908 276 079
E-mail: obchod@akcnezeny.sk

Zodpovedná osoba: prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu

Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na tieto účely:

 • zabezpečenie členstva v Klube (najmä identifikácia člena a komunikácia s ním, plnenie zmluvných záväzkov, preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu, administrácia informácií, ktoré s týmto zmluvným vzťahom súvisia)
 • účtovné a daňové účely,
 • plnenie právnych povinností a zabezpečovanie súladu s právnymi predpismi, vrátane sprístupňovania osobných údajov štátnym a iným orgánom vykonávajúcim dohľad nad činnosťou prevádzkovateľa,
 • štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme, a účely historického a vedeckého výskumu,
 • ochrana oprávnených záujmov prevádzkovateľa a iných osôb, ktorými sú najmä:
 • dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, implementácie a udržiavania technických a organizačných bezpečnostných opatrení vrátane, ale nie výlučne, na predchádzanie neoprávnenému prístupu k systémom a informáciám, vyšetrovania podozrivých alebo známych bezpečnostných porušení,
 • predchádzanie podvodom a ochrana pred zneužitím služieb,
 • priamy marketing.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie členstva v Klube.

Právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri registrácii člena a prevádzke užívateľského účtu môže byť založené na plnení zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnení zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991Zb Obchodný zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 2. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na daňové a účtovné účely môže byť založené na plnení zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník.
 3. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri plnení právnych povinností a pri zabezpečovaní súladu s právnymi predpismi môže byť založené na plnení zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, verejnom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (GDPR).
 4. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracúvané na štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme, a účely historického a vedeckého výskumu na právnom základe, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov na pôvodné účely v zmysle režimu článku 89 GDPR. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.
 5. Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účely ochrany oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretích osôb môže byť založené na oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo na základe súhlasu dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje uvedené v registrácii člena, najmä meno, priezvisko a adresa, alebo obchodné meno a sídlo kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou podnikateľom, telefonický a e-mailový kontakt člena, údaje o členskom poplatku, prípadne iné osobné údaje uvedené v užívateľskom účte, reklamácii, podnete alebo sťažnosti člena. Osobné údaje sa získavajú priamo od dotknutej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje osobitnej kategórie.

Doba uchovávania osobných údajov

  1. Doba uchovávania spracúvaných osobných údajov vzhľadom na povinnosti prevádzkovateľa najmä v oblasti daní a účtovníctva bude maximálne 10 rokov odo skončenia členstva a je vždy závislá na zákonných povinnostiach prevádzkovateľa. Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby, sú spracúvané po dobu, na ktorú bol súhlas udelený, prípadne do odvolania súhlasu.
  2. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikuje prevádzkovateľ princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej je povinný alebo oprávnený uchovávať osobné údaje, okamžite osobné údaje anonymizuje z databáz a informačných systémov. Prevádzkovateľ má nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nie sú držané dlhšie, než je prevádzkovateľ oprávnený alebo povinný.

Príjemcovia osobných údajov

  1. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť sprístupnené zamestnancom a sprostredkovateľom prevádzkovateľa, účtovným poradcom, advokátom, audítorom, archívu, poskytovateľom softvérového vybavenia a podpory, vrátane zamestnancov týchto osôb.
  2. Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť sprístupnené orgánom štátnej správy alebo iným orgánom, najmä tým, ktoré nad činnosťou prevádzkovateľa vykonávajú dozor alebo dohľad.
  3. Osobné údaje prevádzkovateľ sprístupňuje len v nevyhnutnej miere a pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu.

Prenos do zahraničia

  1. Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje medzinárodným organizáciám alebo do tretích krajín.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si u prevádzkovateľa nasledujúce práva prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie:

 • Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR) – právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ o dotknutej osobe má k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje používa.
 • Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR) – právo požadovať opravu osobných údajov, ak sú spracúvané nepresné alebo nesprávne osobné údaje.
 • Právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR) (i) ak tieto údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, (ii) ak bol odvolaný súhlas a na spracúvanie neexistuje iný právny základ, (iii) ak dotknutá osoba namietala spracúvanie na základe oprávneného záujmu a nad jej záujmami, právami a slobodami neprevažujú oprávnené dôvody prevádzkovateľa alebo namietala spracúvanie za účelom priameho marketingu,(iv) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
 • Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR) (i) ak sa dotknutá osoba domnieva, že o sú spracúvané nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí ich správnosť, (ii) ak je spracúvanie nezákonné a dotknutá osoba namiesto vymazania žiada obmedzenie spracúvania,(iii) ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje ale tieto potrebuje dotknutá osoba pre vlastné účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania jej právnych nárokov, (iv) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie, do doby overenia či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad jej záujmami, právami a slobodami.
 • Právo na prenos osobných údajov (čl. 20 GDPR) – právo žiadať prenos osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte k druhému prevádzkovateľovi, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu a/alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami.
 • Právo odvolať súhlas – odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR). Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12 v Bratislave.

Právo namietať spracúvanie

  1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie jej osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje na tieto účely ďalej nesmú spracúvať.
  2. Ak spracúva Prevádzkovateľ osobné údaje na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov iných osôb, môže dotknutá osoba toto spracúvanie namietať z dôvodov jej konkrétnej situácie (čl. 21 GDPR); v takom prípade môže Prevádzkovateľ jej osobné údaje ďalej spracúvať, len ak preukáže existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

  1. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú alebo podobne významne ovplyvňujú dotknutú osobu.

Cookies

  1. Cookies sú malé súbory ukladané do pamäte v koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) návštevníkov elektronického obchodu. Prostredníctvom nich má prevádzkovateľ informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia, a ktoré môžu byť osobnými údajmi.
  2. Podmienky využívania a spracúvania cookies Prevádzkovateľom sú dostupné na webovom sídle Prevádzkovateľa.

5. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Pravidlá kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Akékoľvek zmeny týchto Pravidiel nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle https://klub.akcnezeny.sk. Každý člen Klubu, ktorý nebude so zmenami súhlasiť má kedykoľvek možnosť požiadať o zrušenie svojho členstva v Klube.
 2. Otázky, ktoré nie sú výslovne riešené týmito Pravidlami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

V Bratislave, 1. februára 2023