Aká je téma tohoročného Medzinárodného dňa žien?

0
Aká je téma tohoročného Medzinárodného dňa žien?
https://www.internationalwomensday.com

Medzinárodný deň žien (MDŽ) sa každoročne oslavuje 8. marca na počesť sociálnych, ekonomických, kultúrnych a politických úspechov žien na celom svete. Je to deň uznania pokroku dosiahnutého v oblasti rodovej rovnosti.

Tiež sa poukazuje na pretrvávajúce problémy, ktorým čelia ženy a dievčatá na celom svete. Toto medzinárodné dodržiavanie slúži ako katalyzátor kolektívnej akcie, obhajoby a posilnenia postavenia v snahe o inkluzívnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť.

Pôvod a vývoj Medzinárodného dňa žien

Počiatky Medzinárodného dňa žien možno hľadať na začiatku 20. storočia, keď ženské hnutia na celom svete bojovali za volebné právo, lepšie pracovné podmienky a rodovú rovnosť. Prvý Národný deň žien sa v Spojených štátoch slávil 28. februára 1909 na počesť štrajku odevných robotníčiek v New Yorku. Myšlienka medzinárodného dňa na pripomenutie si práv žien, inšpirovaná týmto podujatím, nabrala na obrátkach.

V roku 1910, počas druhej medzinárodnej konferencie pracujúcich žien v Kodani, Clara Zetkin, nemecká socialistka a feministka, navrhla ustanovenie Medzinárodného dňa žien, aby sa zasadzovala za volebné právo žien a pracovné práva. Nasledujúci rok, 19. marca 1911, sa v Rakúsku, Dánsku, Nemecku a Švajčiarsku slávil prvý Medzinárodný deň žien, na zhromaždeniach a demonštráciách požadujúcich právo žien voliť a pracovať.

Odvtedy sa Medzinárodný deň žien rozrástol na celosvetové hnutie s miliónmi ľudí, ktorí sa zúčastňujú na podujatiach, pochodoch a kampaniach na zvýšenie povedomia o rodovej nerovnosti a na podporu práv žien a ich posilnenia.

Prečítajte si: Ženy na Isladne štajkujú proti rodovej nerovnosti

https://www.internationalwomensday.com

Téma roku 2024

Každý rok sa Medzinárodný deň žien oslavuje so špecifickou témou, ktorá odráža aktuálne problémy a priority v oblasti rodovej rovnosti. Organizácia Spojených národov určila tému roku 2024 ako „Investujte do žien: Urýchlite pokrok“ so zameraním na riešenie ekonomického oslabenia, pričom tohtoročnou témou kampane je „Inšpirujte inklúziu“.

Keď inšpirujeme ostatných, aby pochopili a vážili si začlenenie žien, vytvárame lepší svet.

Hoci sa v mnohých oblastiach dosiahol pokrok, pretrvávajú významné prekážky rodovej rovnosti vrátane diskriminácie, násilia, nerovnakého prístupu k vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti a obmedzeného zastúpenia vo vedúcich funkciách. Odbúraním týchto prekážok a vybudovaním mostov solidarity a podpory môžeme vytvoriť inkluzívnejší a spravodlivejší svet, v ktorom môže prosperovať každá žena a dievča.

Oslavujeme úspechy

Medzinárodný deň žien je príležitosťou na oslavu úspechov a prínosov žien vo všetkých sférach života vrátane politiky, vedy, obchodu, umenia a športu. Je čas oceniť priekopníčky, ktoré vydláždili cestu pokroku, a oceniť nespočetné množstvo neospevovaných hrdiniek, ktoré pokračujú vo vytváraní zmien vo svojich komunitách aj mimo nich.

Od laureátiek Nobelovej ceny a politických líderiek až po miestne aktivistky a komunitné organizátorky, ženy na celom svete vedú k pozitívnej zmene a formujú budúcnosť prostredníctvom svojej odolnosti, odvahy a odhodlania. Ich príbehy inšpirujú a podporujú ostatných, aby spochybňovali stereotypy, vzdorovali očakávaniam a obhajovali rodovú rovnosť.

Spoločne vytvorme pre ženy inkluzívnejší svet.

Výzva na akciu: Urýchlenie pokroku smerom k rodovej rovnosti

Aj keď je Medzinárodný deň žien dňom osláv, je to zároveň výzva pre jednotlivcov, organizácie a vlády, aby urýchlili pokrok smerom k rodovej rovnosti. Vyžaduje si to kolektívne úsilie na riešenie základných príčin rodovej nerovnosti vrátane diskriminácie, rodovo podmieneného násilia, nerovnakého prístupu k zdrojom a príležitostiam a škodlivých rodových noriem a stereotypov.

https://www.internationalwomensday.com

Medzi kľúčové oblasti činnosti patria:

Ukončenie násilia páchaného na ženách: Posilnenie zákonov a politík na prevenciu a riešenie rodovo podmieneného násilia, poskytovanie podporných služieb pre obete a podpora rodovo citlivého vzdelávania a iniciatív na zvyšovanie povedomia.

Odstránenie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov: Implementácia opatrení na zabezpečenie rovnakej odmeny za rovnakú prácu, podpora ekonomického posilnenia postavenia žien a boj proti rodovej zaujatosti a diskriminácii na pracovisku.

Presadzovanie vodcovstva a reprezentácie žien: Zvýšenie účasti a zastúpenia žien v rozhodovacích úlohách v politike, obchode, akademickej obci a iných oblastiach a odstraňovanie prekážok vo vedení žien a ich napredovaní.

Investície do vzdelávania a zdravia: Zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti pre ženy a dievčatá vrátane služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a odstraňovanie prekážok vzdelávania dievčat, akými sú chudoba, detské manželstvá a kultúrne normy.

Presadzovanie rodovo citlivých politík a programov: Integrácia rodových perspektív do tvorby politiky a programovania na všetkých úrovniach a investovanie do iniciatív, ktoré podporujú rodovú rovnosť, posilnenie postavenia žien a sociálne začlenenie.

Záver

Medzinárodný deň žien je časom na oslavu úspechov a prínosov žien, na zamyslenie sa nad pokrokom v oblasti rodovej rovnosti a na obnovenie nášho záväzku presadzovať práva žien a ich posilnenie. Je to pripomienka, že rodová rovnosť nie je len základným ľudským právom, ale je tiež nevyhnutná pre budovanie spravodlivejšieho, prosperujúceho a udržateľnejšieho sveta pre všetkých.

Keď si pripomíname Medzinárodný deň žien, zaviažme sa prelomiť bariéry, stavať mosty a spoločne pracovať na budúcnosti, kde každá žena a dievča môže žiť dôstojne, rovnako a s príležitosťami. Využitím kolektívnej sily jednotlivcov a komunít môžeme vytvoriť inkluzívnejší a spravodlivejší svet pre budúce generácie.

​Zdroj foto: https://www.internationalwomensday.com

žiadne príspevky na zobrazenie