Akákoľvek forma diskriminácie nesmie mať miesto v tomto storočí – 365.bank sa pridala k ambasádorom diverzity

0

365.bank sa stala oficiálnym signatárom Charty diverzity z dielne Nadácie Pontis. Prihlásila sa tak k záväzku vytvárať a udržiavať pracovné prostredie založené na princípoch rozmanitosti, nediskriminácie a rovnosti, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie.

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu inklúzie a diverzity na
pracoviskách, s cieľom poskytovať prácu a príležitosti všetkým bez rozdielu.

365.bank sa k princípom rovnocenného prístupu k zamestnancom hlási už od svojho vzniku.
Liberálne a demokratické hodnoty preniesla aj do svojho etického kódexu a neskôr do
stratégie inklúzie a diverzity, ktorými sa riadi. Podpísanie Charty diverzity bolo tak
prirodzeným krokom, ktorým sa banka pridala k oficiálnym ambasádorom diverzity.

Empatické, rozmanité a rešpektujúce prostredie voči všetkým

„Podpis Charty je pre nás aj verejným záväzkom, že v celej našej bankovej skupine budeme pokračovať vo vytváraní kultúry, ktorá buduje empatické, rozmanité a rešpektujúce prostredie voči všetkým. Každý človek je jedinečná osobnosť. Vážime si jeho inakosť a naše spoločné hodnoty sú to, čo nás všetkých spája,“ hovorí CEO 365.bank Andrej Zaťko.

Jej firemná kultúra je pritom založená najmä na pilieroch rodovej, vekovej a sociálnej
rovnosti a diverzity. Banka dbá na dodržiavanie platovej rovnosti bez ohľadu na pohlavie. Jej
manažment tvoria muži aj ženy v rovnakom pomere. 365.bank pritom otvára tému rodovej rovnosti aj v rámci svojho mediálneho priestoru a upozorňuje na problém mužsko-ženských sterotypov, čím sa snaží poukazovať na potrebu pozitívneho prístupu k diverzite a inklúzii aj v rámci celej spoločnosti.

S cieľom podporiť návrat zamestnancov a zamestnankýň z materskej resp. rodičovskej
dovolenky zaviedla adaptačné programy a možnosť pracovať na skrátený úväzok, ako aj
vzdelávacie či školiace možnosti na zvyšovanie ich kvalifikácie a odborných vedomostí.
Banková skupina zamestnáva ľudí aj so zdravotným či sociálnym znevýhodnením a tiež sa
podieľa na aktivitách posilňujúcich medzigeneračnú spoluprácu a podporuje vzdelávanie
a osvetu naprieč všetkými skupinami.

Akákoľvek forma diskriminácie nesmie mať miesto v tomto storočí

„Rozmanitosť, nediskriminácia a vzájomný rešpekt sú hodnoty, ktoré by sme mali mať neustále na zreteli. V našom každodennom živote, na pracovisku a prakticky v každej situácii. Diskriminácia na základe rodu, veku, rasy, zdravotného znevýhodnenia, sexuálnej orientácie či akákoľvek iná forma diskriminácie nesmie mať miesto v tomto storočí,“ dodáva Andrej Zaťko.

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu inklúzie a diverzity
na pracoviskách. Slovenská charta je súčasťou Európskej platformy pre Charty diverzity,
ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie. Charta diverzity Slovensko svojimi aktivitami
podporuje napĺňanie cieľov udržateľného rozvoja, na ktorých sa dohodli svetoví lídri. Ich
dosahovanie pomáha pretvárať svet na lepšie miesto pre život.

žiadne príspevky na zobrazenie