Ako začať podnikať aj bez peňazí – jednoduchý návod (nielen) pre začiatočníkov v čom podnikať a ako úspešne rozbehnúť svoj vlastný biznis

4
Ako začať podnikať aj bez peňazí – jednoduchý návod (nielen) pre začiatočníkov v čom podnikať a ako úspešne rozbehnúť svoj vlastný biznis
pixabay.com

Asi každý, kto chce začať podnikať, väčšinou zháňa množstvo potrebných informácií – ako začať podnikať, ako podnikať bez peňazí, ako úspešne rozbehnúť svoj biznis a ako ho efektívne propagovať, nech sa o ňom ľudia dozvedia.

Kto by nechcel pracovať sám na seba a venovať sa tomu, čo ho napĺňa? Aspoň takto nejako si väčšina z nás predstavuje vlastné podnikanie. Skutočnosť býva o čosi zložitejšia – podstata však ostáva: väčšinou chceme podnikať preto, aby sme sa mohli venovať tomu, čo nás baví, napĺňa, inšpiruje, aby sme sa mohli riadiť podľa seba a aby sme mali v práci a v živote oveľa viac slobody.

Sloboda ide ruka v ruke so zodpovednosťou – tá však už mnohým ľuďom až tak nevonia. Možno práve preto sa takí ľudia nehrnú do podnikania, prípadne sa im preto v podnikaní nedarí. Ako teda začať podnikať tak, aby sa nám darilo? Ako začať, kde nájsť správne nápady, vhodných ľudí, partnerov a ako sa orientovať v účtovníctve, v legislatíve = jednoducho, ako začať?

V tomto článku sa dozviete:

1. Akú právnu formu zvoliť – založiť si živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzením – ako založiť s.r.o. alebo živnosť, a aké sú medzi nimi rozdiely?
2. Podnikateľský plán – ako vypracovať podnikateľský plán, čo by mal obsahovať a či ho vôbec treba
3. Ako začať podnikať bez peňazí
4. Tipy na nápady s čím podnikať takmer bez kapitálu s minimom peňazí
5. Spôsoby, ako získať peniaze na podnikanie
6. Aký kapitál je nevyhnutný pre podnikanie?
7. Dôležitosť marketingu a propagácie pre úspešné podnikanie
8. Aké spôsoby propagácie môžeme pre svoj biznis využiť?
9. Delegovanie práce – prečo je delegovanie práce dôležité, výhoda delegovania práce
10. Preceňovanie dobrého nápadu zbytočne odrádza množstvo ľudí
11. Čo je pri začiatkoch v podnikaní najdôležitejšie?
12. Zhrnutie – na čo nezabúdať – nielen pri podnikaní?

kalkulacka
pixabay.com

Ako začať podnikať?

Hlavne nečakať na spásonosný nápad a začať!
S odhodlaním začať podnikať je to podobné ako so začatím športovania, či s ukončením nejakého zlozvyku = je nutné začať okamžite, nie až zajtra. V opačnom prípade ide skôr len o snívanie a nie o realitu.

Ako zvoliť názov pre podnikanie?

Zvoliť si správnu formu podnikania a názov firmy je veľakrát “oriešok”, ktorý je ťažké rozlúsknuť.

Názov firmy by v ideálnom prípade mal byť výstižný a nám blízky, zapamätateľný či vyvolávajúci nejakú želanú emóciu. Alebo to môže byť čokoľvek, v každom prípade je zbytočné sa kvôli tomu zaseknúť – aj ten najhorší názov je stokrát lepší, ak s ním človek pracuje, ako najlepší názov bez aktivity.

Akú formu podnikania zvoliť?

Čo je lepšie, založiť si živnosť, alebo spoločnosť s ručeným obmedzením? Ako založiť s.r.o alebo živnosť a aké sú medzi nimi rozdiely? Poďme si však aspoň zbežne rozdeliť a povedať o druhoch podnikania, rozobrať ich výhody a nevýhody.

● Živnostenské oprávnenie

Jedným z najpoužívanejších druhov podnikania je práve živnostenské oprávnenie. Na jeho založenie je potrebné dosiahnutie veku 18 rokov, mať spôsobilosť na právne úkony a byť  bezúhonný. Bezúhonná osoba je fyzická osoba, ktorá vedie riadny život, plní si svoje zákonné povinnosti, nepácha trestné činy a priestupky a ani v minulosti nebola odsúdená.

Pri založení živnostenského oprávnenia si môžme vybrať z troch druhov živností:
● remeselné,
● viazané
● voľné.

Ak chceme vykonávať remeselnú alebo viazanú činnosť, musíme okrem všetkých náležitostí spĺňať tú hlavnú, a tou je odborná spôsobilosť (napr. výučný list alebo nejaké osvedčenie), ktorých zoznam sa nachádza priamo v Zákone č. 455/1191 Zb. o živnostenskom podnikaní v znp., v prílohe č. 1 a 2.

Voľná živnosť je dostupnejšia, nie je na ňu viazaný žiadny zoznam činností a môže ju prevádzkovať ktokoľvek, kto splní podmienku veku, spôsobilosti a bezúhonnosti. Voľnou činnosťou môže byť akákoľvek činnosť, ktorá nie je zaradená medzi činnosti remeselné a viazané.

uspech
pixabay.com

Výhody a nevýhody živnosti:

Výhody:

– Právne daňové a odvodové aspekty
– Vyšší príjem ako v pracovnom pomere (platí pre osobu zamestnanú na živnosť)
– Zdravotné a sociálne odvody (platí pre osobu zamestnanú na živnosť)
– Flexibilita právneho vzťahu (osoba zamestnaná na živnosť nemusí sa podávať výpoveď)
– Voči zamestnanej osobe sa nevedie žiadna mzdová agenda

Nevýhody:

– Môže sa ľahko stať, že prídete o prácu
– Žiadne zamestnanecké benefity
– Administratíva
– Daňové priznanie
– Ručenie celým majetkom
– Menšia možnosť flexibility pri odvodových povinnostiach v porovnaní s s.r.o.

● S.R.O. – spoločnosť s ručením obmedzeným

Založenie s.r.o. je pre laikov pomerne jednoduché. V prvej fáze je jej založenie a v druhej zápis do obchodného registra, ktorým vlastne s.r.o. vznikne. Založiť ju môže maximálne 50 osôb (spoločníkov), ktorí vložia vklady najmenej vo výške 750,- EUR. Spolu tvoria základné imanie, ktoré musí byť minimálne vo výške 5 000,- EUR.

Na začiatku vybavovania si musíme určiť obchodné meno a sídlo spoločnosti, predmet podnikania, spoločníkov, výšku vkladu spoločníkov konateľov, správcu vkladu a výšku základného imania. Po tomto rozhodnutí nasleduje ďalší krok, a to vypracovanie zakladateľských dokumentov. Ak budeme mať hotové všetky tieto záležitosti, nič nám nebude stáť v získaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení a zápisu do obchodného registra.

Založenie s.r.o. je v praxi oveľa jednoduchšie s pomocou právnika

V praxi to však nemusí byť úplne pravda. S.r.o si môžeme nechať založiť aj u firmy, ktorá sa tomu venuje, prípadne u skúseného právnika – cena za kompletné založenie s.r.o, kde nemusíme pohnúť ani prstom (iba overiť pár podpisov a splnomocnení u notára) nás môže vyjsť na cca 290 Eur.

Výhody a nevýhody s.r.o.

Výhody:

 • Môže ju založiť iba jedna osoba
 • Za porušenie záväzkov spoločnosť zodpovedá len do výšky svojho majetku (súkromný majetok ostane nepovšimnutý)
 • Hodnota základného imania len do výšky 5000,- EUR
 • Vklad spoločníka od 750,- EUR
 • Jednoduchá organizačná štruktúra
 • Väčšia dôveryhodnosť.

Nevýhody:

 • Môže mať najviac 50 spoločníkov
 • Fyzická osoba môže byť spoločníkom najviac v troch spoločnostiach
 • Nemôže ju založiť osoba, ktorá má nedoplatok na dani alebo cle viac ako 170,- EUR
 • Ak spoločnosť zakladá jedna osoba, musí mať základné imanie minimálne vo výške 5000,- EUR (ak je viac, suma sa môže rozložiť)
 • V porovnaní so živnosťou vyžaduje s.r.o zložitejšie podvojné účtovníctvo

 

pixabay.com

● Občianske združenie

Občianske združenie je nezisková organizácia, ktorá vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a môžu ho založiť minimálne 3 osoby, z ktorých aspoň jedna dovŕšila vek 18 rokov. Jej základným účelom je združenie sa osôb, ktoré majú prvoradý cieľ vykonávať neziskové aktivity (získavajú dotácie, dary, granty, podiely zo zaplatenej dane…), ktoré slúžia jednotlivým členom združenia.

Združenie môže vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak táto nesmie byť primárnou činnosťou a prostriedky ňou získané by mali byť použité výlučne na činnosť združenia.

K založeniu občianskeho združenia musíme mať jeho sídlo a názov, ktorý nesmie byť totožný so žiadnym názvom iného združenia (môže sa označovať ako spolok, hnutie, klub, skupina…).
Cieľ činnosti zákon nedefinuje, avšak je presne vypísané, čo cieľom byť nemôže. Organizačné jednotky, ustanovenia, práva a povinnosti členov a zásady hospodárenia musia byť presne vymedzené.

Výhody a nevýhody občianskeho združenia

Výhody:

– Jednoduché založenie
– Príspevky od svojich členov
– Možnosť získania 2 % z daní
– Nie je potrebná registrácia na daňovom úrade
– Nie je potrebné používanie registračných pokladní

Nevýhody:

– Sekundárna podnikateľská činnosť
– Definované činnosti, ktoré nemôžu byť predmetom neziskovej organizácie

● Nezisková organizácia

Nezisková organizácia je právnická osoba (môže ju založiť fyzická alebo právnická osoba, príp. štát), ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok. Jej názov nesmie byť totožný s inou neziskovou organizáciou a vzniká dňom, kedy rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.

Zisk, ktorý nadobudla, sa však nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú:

a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Čo potrebujeme na založenie neziskovej organizácie?

Na založenie neziskovej organizácie sú potrebné doklady: návrh na zápis, zakladacia listina (obsahuje názov a sídlo, dĺžku trvania, druh všeobecne prospešných služieb, osobné údaje a peňažné vklady zakladajúcich osôb, členov správnej a dozornej rady, riaditeľa), štatút (obsahuje názov, sídlo a druh všeobecne prospešných služieb – ich spôsob zverejnenia a poskytovania, orgány a vymedzenie ich pôsobnosti, počet členov, spôsob voľby a dĺžku ich funkčného obdobia, spôsob majetkového vysporiadania a čas uschovávania písomností zo zasadnutí orgánov).

Ďalej potrebujeme čestné vyhlásenie a vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod, údaje riaditeľa (potrebné na na vyžiadanie výpisu z registra trestov), výpis z Obchodného registra a aktuálny znalecký posudok (v prípade nepeňažného vkladu).

Foto: unsplash.com, Myriam Jessier

Neziskovku možno zrušiť dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady (v deň, kedy bolo rozhodnutie prijaté), uplynutím času, na ktorý bola založená, dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie, vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Výhody a nevýhody neziskovej organizácie

Výhody:

 • Môže ju založiť jedna osoba, ktorá si volí povinné orgány
 • Dar netreba zdaňovať, nie je predmetom dane
 • Príjem plynúci z činnosti, ktorá je činnosťou vymedzenou osobitným predpisom je oslobodený od dane

Nevýhody:

 • Zisk za žiadnych okolností nie je možné prerozdeliť medzi vlastníkov
 • Má presne definované verejnoprospešné činnosti, ktorých sa musí držať

Rozdiel medzi neziskovou organizáciou a občianskym združením je práve v činnosti organizácií. Kým občianske združenie zahŕňa akúkoľvek činnosť, nezisková organizácia má presne definované verejnoprospešné činnosti, ktorých sa musí držať.

Podnikateľský plán – ako vypracovať podnikateľský plán, čo všetko by mal obsahovať a najmä: potrebujeme ho vôbec?

Pri začatí podnikania sumarizujeme rôzne myšlienky a analýzy, náš prvý nápad ako začať podnikať a na čo všetko nezabudnúť. Preto by bolo k veci, aby sme si vytvorili nejaký dokument, kde to budeme mať pekne podrobne rozpísané. Takýto dokument však už existuje a volá sa Podnikateľský plán – zámer, tzv. biznis plán, či podnikový alebo obchodný koncept.

Podnikateľský zámer sprostredkováva prvý a najdôležitejší dojem o firme, mapuje a analyzuje celé obdobie od úmyslu podnikať, až po obdobie, kedy sa podnikateľovi začnú vracať vložené prostriedky s cieľom zamerať sa na jadro podnikateľskej činnosti a získať investora.

Podstatu podnikateľského zámeru je možné chápať buď ako ideál našej podnikateľskej činnosti alebo ako dlhodobú stratégiu podnikania. Dokument väčšinou žiada Úrad práce sociálnych vecí a rodiny pri žiadosti o dotáciu na začatie podnikateľskej činnosti.

Podnikateľský plán by mal obsahovať určité náležitosti:

1. Údaje o žiadateľovi – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa, číslo mobilného telefónu, e-mailový kontakt, vzdelanie, pracovné skúsenosti, prax, jazykové a počítačové znalosti…
2. Charakteristika zámeru – opis činnosti podnikateľskej činnosti (najdôležitejšia časť) = predstavenie celého plánu, cieľov a stratégií, údaje o budúcej firme, dôvod založenia, vývoj, účel a právnu formu.

3. Postup realizácie projektu – čo bolo základnou myšlienkou a cieľom pri realizácii podnikateľskej činnosti, časový realizačný plán.

4. Miesto realizácie zámeru – priestorové, technické a organizačné zabezpečenie = čo a kto je potrebný pri vykonávaní činnosti.

5. Marketingové informácie – informácie o trhu a konkurencii v ňom, marketingové ciele (web stránky, sociálne siete…), príp. popis produktov (výrobkov), ich cena, výrobný proces, spôsob dodávky, miesto realizácie, propagácia.

6. Slabé a silné stránky zámeru

7. Finančná prognóza – detailný popis príjmov, výdavkov a odvodov, výpočet minimálneho obratu firmy, pokrytie všetkých nákladov.

8. Doplňujúce údaje – vysvedčenia, kurzy, certifikáty…

9. Kalkulácia predpokladaných nákladov – nájom priestorov, kúpa motorového vozidla, počítača, mobilného telefónu, školenia, kolky…

Podnikateľský plán nám pomôcť môže, ale nemusí. Naopak môže zbytočne človeka zatiahnuť do plánovania namiesto od akcie. Realita býva aj tak vo väčšine prípadov odlišná. Ako sa vraví, človek mieni, Pán Boh mení.

Ako začať podnikať bez peňazí?

Mnoho ľudí si mylne myslí, že na začatie podnikateľských aktivít potrebujú veľa peňazí. Áno, s peniazmi ide všetko ľahšie – aj začiatok podnikania. Avšak začať podnikať môžeme aj bez peňazí – začať môžeme v podstate úplne od nuly.

Stačí si založiť nejakú oficiálnu formu pre podnikanie – napr. živnosť, s.r.o., alebo inú právnu formu (občianske združenie, atď). Každá z týchto právnych foriem pre podnikanie má svoje výhody a nevýhody – ako môžeme vidieť v úvodnej časti tohto článku.

S čím sa dá podnikať bez peňazí?

Málokto si to možno uvedomuje, no podnikať môže začať ktokoľvek takmer okamžite. Nie je k tomu nutný žiaden prevratný nápad. Stačí začať ponúkať ľuďom overené veci – to, čo ľudia chcú, na čo sú naučení, a to, čo každý deň potrebujú. Ideálne je, keď sa to skĺbi s tým, čo nás baví a v čom sa vyznáme.

Bezplatné riešenia síce nie sú nikdy zadarmo, ale dnes máme veľa možností ako si spraviť vlastný web alebo e-shop úplne zadarmo (namiesto peňazí však musíme investovať niečo oveľa cennejšie =
náš čas). Tiež si môžeme zadarmo vo vlastnej réžii riešiť marketing, SEO a ďalšie aktivity.
Samozrejme, efektívnejšie môže byť zaplatiť si na propagáciu profesionálov a špecialistov, ktorí vedia ako na to.

mobilny
Foto: pixabay.com

Tipy na nápady s čím podnikať takmer bez kapitálu s minimom peňazí:

Poskytovanie služieb – napr. opatrovanie a rôzne kurzy pre detí, príprava alebo rozvoz jedla, účtovnícke služby, prekladateľstvo či najrôznejšie služby pre domácnosti – upratovanie, opravy, údržba.

Poskytovanie konzultácii, vzdelávanie – vyučovanie cudzích jazykov, doučovanie a školenie PC zručností, programovania, koučing.

Multilevel Marketing – MLM vie byť síce dosť otravný, ale vie poskytnúť skvelé možnosti, ako sa naučiť podnikať a predávať – navyše poskytujú aj kvalitné školenia (len si v nich človek musí vedieť vybrať, pretože určité spoločnosti vedia aj “kvalitne vymývať mozgy”. Často je registrácia do MLM zadarmo, alebo za nízky vstupný poplatok – umožňuje napr. maloobchodný predaj rôznych produktov, bez potreby uzatvárania odberateľsko dodávateľských zmlúv, bez minimálnych mesačných odberov atď. (ide napr o rôzne kozmetické produkty ako Avon, FM Group, Oriflame, alebo finančné produkty a poradenstvo).

Copywriting – stále je čoraz väčší hlad po kvalitnom obsahu pre webové stránky. Ak patrí písanie medzi naše vášne a ak sme ochotní naučiť sa tvoriť pútavé, hodnotné články, môžeme sa živiť aj ako dodávatelia obsahu pre rôzne firmy.

Predávanie vlastných hodnotných skúseností – ak sa nám podarilo v živote dosiahnuť niečo, o čo sa snaží množstvo ľudí – napr. schudnúť alebo sa vypracovať do obdivuhodnej formy, prípadne ovládame najrôznejšie diplomatické schopnosti – toto všetko môžeme sprostredkovať ľuďom, ktorí sa snažia o podobné výsledky.

Produkcia kvalitných potravín – môže to byť zaujímavé robiť to s niekoľkými hektármi vo väčšom, avšak potraviny môžeme produkovať aj v mestách – vo forme podzemných, terasových záhonov atď.

Catering – veľké možnosti ponúka najmä špecializovaný katering zameraný na vegetariánstvo, vegánstvo alebo nejaké zdravotné diéty (bezlepkové atď.).

Poskytovanie remeselných služieb – stále čoraz viac platí, že remeslo má zlaté dno. Hovoriť za všetko môže ukážka zákazkovej výroby handmade hudobných nástrojov na mieru od úspešného slovenského remeselníka.

Spôsoby, ako získať peniaze na podnikanie

Dotácia/príspevok na založenie živnosti od štátu – je nutné splniť viacero podmienok a pravidiel, inak je možné aj spätne odobrať pridelený príspevok/dotáciu.
Nájdenie vhodného investora – investor síce prinesie do firmy peniaze, zároveň však môže výrazne ovplyvniť či zmeniť náš pôvodný podnikateľský úmysel, pretože pre investora pôjde v investícii logicky prioritne o zisk a nie o naše hodnoty či zámery.
Crowdfunding – ide o spôsob, kedy namiesto jedného investora získame množstvo malých investorov “z davu” – bežných ľudí.

Existuje niekoľko možností, ako môžeme začať podnikať aj bez peňazí, ale každá z možností má svoje výhody a nevýhody.

Jednou z najväčších nevýhod pri prizvaní investora môže byť napríklad obmedzenie slobody, zmena zámeru podnikania a iné vplyvy, ktoré si môže nový investor presadiť.

Aký kapitál je nevyhnutný pre podnikanie?

K podnikaniu je okrem financií nevyhnutný aj ďalší kapitál:

Pracovná sila – je nevyhnutné, aby mal kto realizovať podnikateľské zámery – buď my sami, alebo niekto ďalší.

Odbornosť – každé podnikanie si väčšinou vyžaduje určitú odbornosť alebo tzv. know-how.

Manažovanie – na to, aby všetko fungovalo ako má, je dôležité všetko zorganizovať, naplánovať, zosynchronizovať, aby všetko “išlo tak, ako má” (zabezpečiť účtovníctvo, marketing, predaj, zrealizovanie zákaziek…).

Predaj – ak chce byť akýkoľvek podnik úspešný, potrebuje sa vedieť predať. Peniaze do firmy prinášajú väčšinou zákazníci, preto treba vedieť, ako oslovovať a zháňať nových zákazníkov a ako si udržať existujúcich zákazníkov.

S peniazmi sa podniká jednoduchšie najmä preto, lebo si za ne môžeme zabezpečiť ostatný nevyhnutný kapitál. V opačnom prípade si musíme všetko zariadiť sami – takže logicky o to viac času budeme potrebovať do podnikania investovať.

Ak chceme úspešne fungovať, potrebujeme zákazníkov

V prvom rade je veľmi dôležité vedieť zháňať nových zákazníkov. Buď to budeme robiť sami, alebo budeme potrebovať nájsť si schopného obchodného partnera, pretože inak naše podnikanie nebude mať dlhé trvanie.
Spolupráca s obchodným partnerom nemusí byť vôbec nereálna – nemusíme mať kvôli tomu obrovský príjem, ani silnú značku. Ak ponúkame kvalitný tovar a služby, môžeme sa dohodnúť s nejakým šikovným predajcom na spolupráci za určitú maržu z predaja – predajca zarobí vtedy, keď aj my, takže sa bude snažiť nás skutočne predávať.

Dôležitosť marketingu a propagácie pre úspešné podnikanie

Kto si kúpi naše produkty/služby, keď o nás nik nevie? Prečo by si mal niekto u nás čokoľvek kúpiť, ak je dostatočne spokojný s riešením, ktoré využíva doteraz? Prečo by mal ktokoľvek zmeniť svoje správanie a zdroj svojich nákupov len kvôli tomu, že sme začali podnikať?

Vysvetliť, ako dokáže naše podnikanie a biznis ľuďom pomôcť – to je úlohou marketingu a reklamy

Nikto sa v skutočnosti nezaujíma o náš nový biznis. Každý má milión starostí sám so sebou a so svojim životom. Navyše, dnes každý deň pribúda množstvo nových webov, e-shopov, podnikov a možností, ktoré sa predbiehajú v tom, aby nás oslovili – tak prečo by sa mal ktokoľvek zaujímať práve o náš biznis?

seo, marketing, linky, optimalizacia
Foto: pixabay.com

Ak chceme pravidelne získavať nových zákazníkov, potrebujeme ľuďom vhodným spôsobom, na správnom mieste v pravý čas ukázať a vysvetliť, ako im môže náš produkt či naše služby pomôcť.
Bez toho sa nemusíme pohnúť z miesta.

Aké spôsoby propagácie môžeme pre svoj biznis využiť?

SEO – kvalitné a poctivé SEO zahŕňa PR články, budovanie hodnotného obsahu, propagovanie webu na ďalších weboch, Influencer marketing atď.
Offline propagácia – tlačená reklama, letáky, bilbordy, potlač na tričkách, reklama na aute a rôznych reklamných predmetoch atď.
PPC reklama a propagácia na Sociálnych sieťach – Facebook, Instagram – a na Youtube.
Newsletter – zber e-mailových adries a rozposielanie užitočných noviniek.
Vzdelávanie v podobe seminárov, konferencií, webinárov či podcastov.
● Guerrilla marketing.

Je množstvo propagačných kanálov, ktoré môžeme využiť. “Stačí” nájsť tie najvhodnejšie pre naše podnikanie.

Ponúkate niečo, čo ľudia často vyhľadávajú v Google vyhľadávaní?

Potom môže byť najoptimálnejším spôsobom propagácie optimalizácia webu pre vyhľadávače (SEO) + PPC reklama v Google Ads.

Google nie je tak všemocný, ako si ľudia neraz myslia. Bez SEO aktivít a bez kvalitnej analýzy kľúčových slov náš web s najväčšou pravdepodobnosťou nebude mať v Google vyhľadávaní úspech.

Chcete osloviť najmä mladých ľudí? Môže stáť za zváženie využiť reklamné služby pre sociálne siete.

Delegovanie práce

Ak chceme, aby naše podnikanie rástlo, obyčajne skôr či neskôr sa dostaneme do fázy, kedy je nevyhnutné delegovať prácu na niekoho ďalšieho. Častou výhovorkou mnohých podnikateľov je to, že si nemôžu dovoliť zamestnať niekoho ďalšieho, prípadne delegovať prácu na externých pracovníkov.
Na prvý pohľad sa to môže zdať ako opodstatnený fakt – avšak ak sa na to pozrieme hlbšie, práve toto presvedčenie neraz vytvára pre podnikateľa bludný kruh, z ktoré sa následne nevie sám dostať.

Prečo je delegovanie práce dôležité?

Všetko niečo stojí. Náš čas, naša práca, naše služby.
Ak sme odborníkmi na určitú činnosť, ktorá živí nás a našu firmu, avšak ak popri tom musíme riešiť účtovníctvo, marketing, administráciu a správu – kto sa vtedy môže venovať našej najziskovejšej činnosti?

V podstate je to jednoduché – ak sa venujeme činnostiam, ktoré by dokázal hravo vyriešiť ktokoľvek iný, a kvôli tomu sa nestíhame venovať odborným činnostiam, ktoré dokážeme v našom “podniku” riešiť len my – tak je asi najvyšší čas na zmenu a na prizvanie pomoci.

 

Výhody a bonusy delegovania práce

Všetci máme nejaké vlohy, nadania a talenty (samozrejme nie všetci ich aj rozvíjame). Každého baví niečo iné – aj vďaka tomu môžeme v spolupráci s viacerými ľuďmi efektívnejšie riešiť úlohy, zadania a takisto môžeme ľahšie objavovať nové možnosti, nápady či inšpirácie. Viac o time managemente sa dozviete tu.

Pre niekoho môže byť problém sústrediť sa na detail, no zároveň vie rýchlo plniť zadania. Naopak, pre perfekcionalistu je prirodzenosťou vyšperkovať každý detail, no práve kvôli tomu pomalšie plní zadania – takíto dvaja spolupracovníci sa môžu vo vhodných podmienkach ľahko dopĺňať.

Preceňovanie dobrého nápadu zbytočne odrádza množstvo ľudí

Všetci možno poznáme niekoho, kto chce začať podnikať a zatiaľ iba čaká na dobrý nápad. No kým príde dostatočne dobrý nápad, tak skôr našetríme na plnohodnotný dôchodok. Jednoducho – dobrý nápad je veľmi preceňovaný. Každý má denno denne nejaké nápady. No nie každý ich aj zrealizuje.
Málokedy sa stáva, že by len tak, z ničoho nič vznikol prevratný nápad. Veď aj Edison musel vynálezu žiarovky venovať niekoľko tisíc neúspešných pokusov.

Ak chceme úspešne podnikať, nemusíme začať s geniálnym nápadom. Práveže väčšina geniálnych nápadov vznikla z dlhoročného úsilia, mravenčej práce na “jednoduchých” úlohách, ktoré sa nejakým spôsobom snažili uľahčovať ľuďom prácu či život.
Tajomstvo na dobré nápady je v tom, že sa nám odkrývajú pomaly, postupne – realizovaním “nevýznamných” aktivít, kde každá aktivita môže otvoriť nové možnosti.

ziarovka
https://unsplash.com

Čo je pri začiatkoch v podnikaní najdôležitejšie?

Ak to myslíme skutočne vážne, dôležité je najmä začať. Postupovať pekne krok za krokom. Tie najhodnotnejšie veci sa totiž naučíme za pochodu. Nie čítaním, študovaním ani snívaním, či vyčkávaním. Môže ísť aj o tú najtuctovejšiu činnosť – mnoho úspešných podnikateľov začalo podnikať v niečom, kde už bola neuveriteľná konkurencia. A aj tak sa im podarilo uspieť.

Ako? Nečakali na geniálny nápad. Začali pracovať, začali pomáhať ľuďom s ich najbežnejšími problémami a neustále hľadali nové spôsoby, ako byť lepšími a ako pomáhať ľuďom efektívnejšie.
Nemusíme sa hneď stať svetovou značkou, niekomu bohate stačí lokálny biznis, hlavne že ho uživí a napĺňa ho.

Vytrvalosť a vzdelávanie je základ úspechu

Pre dlhodobý úspech v podnikaní je základným kameňom vytrvalosť, neustále zdokonaľovanie a vzdelávanie. Väčší príliv peňazí a viac nových zákazníkov ide dosť často ruka v ruke s tým, že dokážeme stále účinnejšie a efektívnejšie pomáhať našim klientom/zákazníkom riešiť ich problémy, ktoré ich najviac zaťažujú.

Na to, aby sme dokázali klientom poskytovať stále lepšie služby a aby sme im dokázali pomáhať stále efektívnejšie – na to sa potrebujeme neustále vzdelávať, zlepšovať a hľadať nové možnosti, ako byť lepšími – či už návštevou kurzov alebo aj knižkami o podnikaní.

Vďaka tomu následne dokážeme klientom efektívnejšie pomôcť – to zas dokáže pomôcť nám viacerými spôsobmi. Jedným z nich je ten, že máme vyššie sebavedomie, stúpa naša hodnota a za našu prácu si môžeme pýtať viac peňazí – pretože klientom viac peňazí ušetríme, alebo zarobíme.

Takisto nám lepšie služby dokážu priniesť aj nových zákazníkov – už len tým, že spokojní klienti sa radi pochvália svojim známym – a spravia nám zadarmo reklamu.

Zhrnutie – na čo nezabúdať – nielen pri podnikaní?

Skutočne pomôžme ľuďom a ľudia pomôžu nám.

Ak sa zameriame na úprimnú službu ľuďom – nie na nejakú oportunistickú vypočítavosť, či drancovanie, ale na budovanie skutočnej hodnoty – vtedy máme najvyššie šance na dlhodobý úspech a prosperitu.

Samozrejme je dnes mnoho podnikov, ktoré sa k tomu postavia presne naopak – zneužiť ľudí, predávať im brak či doslovný odpad – aj to však len dovtedy, kým ľudia takéto podvody neprehliadnu. Okrem iného, že zákon spätnej väzby neomylne funguje či už tomu veríme alebo nie.

Netreba zabúdať, že spoločnosť vytvárajú jednotlivci – a aj my rozhodujeme o tom, aký svet je. Rozhodujeme o tom našim životom, konaním a našimi každodennými rozhodnutiami = či sa zameriame na budovanie skutočnej hodnoty, alebo či vytvoríme len nejakú sračku, s ktorou ošklbeme jednoduchších ľudí.

Alebo či sa budeme venovať tomu, čo nás skutočne napĺňa – alebo či sa rozhodneme vziať nejakú prácu len pre peniaze.

Chceme začať úspešne podnikať?

Začnime, hľadajme vhodné spôsoby, pýtajme sa kompetentných ľudí o radu a skôr či neskôr s najväčšou pravdepodobnosťou dosiahneme úspech. Zaručiť nám to nemôže nik – avšak svojou pripravenosťou, odhodlaním a vytrvalosťou môžeme pravdepodobnosť úspechu výrazne zvýšiť.

Foto: pixabay.com

žiadne príspevky na zobrazenie

4 KOMENTÁRE

 1. Výborný článok, je to presne tak ako ste to napísali, treba urobiť prvý krok. Nebáť sa začať, aj keď ešte nemáme všetko do detailov doriešené. Je veľa ľudí, čo odkladajú štart až na moment, kedy budú mať všetko pripravené, zmapované… A štart sa nakoniec nikdy neuskutoční.