AmCham Slovakia oslavuje 30. rokov americko-slovenských diplomatických vzťahov

0
AmCham Slovakia oslavuje 30. rokov americko-slovenských diplomatických vzťahov

Americká obchodná komora v SR oslavuje dve významné udalosti. Svoju prítomnosť v regióne a výročie americko-slovenských diplomatických vzťahov na Slovensku.

Oslava dnešného výročia je zároveň oslavou výnimočných vzťahov medzi všetkými relevantnými stranami, ktoré sú spoločne zodpovedné za rozvoj regiónu. Podnikateľská komunita, akademická obec, samosprávy, neziskové organizácie a miestne komunity sú jej neoddeliteľnou súčasťou a významne sa podieľajú na raste a úspechu východného Slovenska.

Americká obchodná komora v SR je v regióne prítomná už dve dekády. Počas tohto obdobia došlo zásluhou členov komory k rozsiahlemu rozvoju na východnom Slovensku, ktorý zasiahol všetky sféry spoločenského, ekonomického i sociálneho života a prispel tak k vytvoreniu kvalitnejšieho, zdravšieho a príťažlivejšieho ekonomického prostredia na východnom Slovensku. 20 rokov členovia AmCham Slovakia svojou prítomnosťou a aktivitou na východnom Slovensku prispievajú k tomu, aby sa v regióne zlepšovalo nielen
podnikateľské prostredie, ale aby sa na východe lepšie pracovalo, podnikalo a žilo.

Katarína Miňová, riaditeľka regionálnej pobočky AmCham Slovakia v Košiciach vo svojom úvodnom príhovore povedala: „Úspech regiónu je významne závislý od našej spolupráce. A preto dnes s radosťou oslavujeme s našimi členmi, predstaviteľmi mesta a samosprávy ako aj s priateľmi a partnermi z Veľvyslanectva USA v nádhernej Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Je to príležitosť zamyslieť sa nad úspechmi a miľníkmi, ktoré pozitívne ovplyvnili našu cestu a osláviť tak neoceniteľné vzťahy, ktoré sme na tejto spoločnej ceste vybudovali. Využitie inovačného potenciálu regiónu, talentu, geografickej polohy a záujmu všetkých zúčastnených spočíva v spolupráci. A tá je prítomná, z čoho sa osobne veľmi teším.”

Dnes stojí východné Slovensko, vďaka novým investíciám, ale i finančným prostriedkom z Plánu obnovy či Európskych fondov, pred potenciálom výrazne transformovať región. Na to, aby sme touto transformáciou úspešne prešli, potrebujeme, aby bol náš ekosystém pripravený v oblastiach ako sú ľudské zdroje a vzdelávanie, technická infraštruktúra vrátane dopravy a bývania, inovačný potenciál, digitalizácia, zdravotníctvo, atraktivita regiónu poháňaná kreatívnym priemyslom, kultúrou a športom a v neposlednom rade segment výroby a priemyslu.

Martina Slabejová, výkonná riaditeľka AmCham Slovakia dopĺňa: „Po 20. rokoch AmCham Slovakia v regióne opäť spája sily v tejto dôležitej téme. Sme presvedčení, že v rámci každého transformačného procesu je kľúčovým prvkom transparentnosť, komunikácia, spolupráca a dôvera zainteresovaných strán. Pripravili sme neutrálnu pôdu, formát pracovných stretnutí relevantných stakeholderov v Košiciach, s cieľom definovať kľúčové prvky úspešnej transformácie regiónu z pohľadu potenciálu, ktorý ponúka a výziev, ktorým čelí, a to najmä z dôvodu príchodu obrovských investící do regiónu. Ak túto výzvu uchopíme dobre všetci a spolu, tak výsledky pre región budú mať dlohodobý a pozitívny vplyv. Ak budeme naďalej pracovať na svojich „piesočkoch“, želaný výsledok nikdy nedosiahneme.“

Aktívna spolupráca medzi regionálnymi orgánmi, akademickými inštitúciami, podnikmi a miestnymi komunitami je základom každého úspešného výsledku. Tento región má kapacitu stať sa dôležitým inovačným centrom v širšom regióne strednej a východnej Európy.

„Inovácie, pozitívne myslenie, krásy regiónu a nesmierny ľudský potenciál. Toto všetko v sebe prináša a niekedy aj ukrýva Košický kraj, ktorý má nebývalé možnosti a potenciál rastu. Pri hranici s ťažko skúšanou Ukrajinou, ktorej nielen držíme palce, ale aj veľmi pomáhame, a celý konflikt jasne odsudzujeme, sa naďalej chceme opierať o kultúrne a ekonomické väzby aj smerom na západ. Americký kontinent a osobitne USA je
pre nás ukážkou napredovania, pričom my konkrétne veľa dbáme práve na rozvoj vodíkových technológií, ktoré sú v kurze diania. Projekty v rámci zelenej infraštruktúry a vôbec ekológia je cestou k ďalšiemu napredovaniu a k všeobecnej prosperite,“ povedal podpredseda Košického samosprávneho kraja Ladislav Lörinc.

Dôkazom partnerstva je stabilná, dvadsaťročná spolupráca s Mestom Košice, založená na otvorenej komunikácii a aktívnej účasti predstaviteľov mesta na mnohých aktivitách AmCham v regióne. Táto spolupráca je základom pre budovanie konkurencieschopného a podnikateľsky atraktívneho mesta. V kontexte prichádzajúcich veľkých investorov a transformácie podnikateľského prostredia, ktorú táto zmena prinesie, bude preto potrebné na túto spoluprácu ďalej nadväzovať, čo vo svojom prejave zdôraznil aj splnomocnenec mesta Košice pre inovácie a ekonomický rozvoj, Martin Mudrák:

“30 rokov slovensko-amerických diplomatických vzťahov a silného partnerstva našich dvoch krajín nepochybne výrazne pomohlo Košiciam na ceste k ich ekonomickému úspechu. Gratulujem nám všetkým za možnosti spolupráce v oblastiach vzdelávania a výskumu, spoluprácu v oblasti bezpečnosti, za verejno-súkromné partnerstvá a mnohé ďalšie, ktoré dnes pokladáme za samozrejmé. Rovnako gratulujem a ďakujem košickej kancelárii Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike za 20 rokov nesmierne dôležitej práce v prospech rozvoja lokálneho podnikateľského prostredia, podpore zvyšovania
konkurencieschopnosti regiónu a kultivácie jeho inovačného ekosystému. Tešíme sa na produktívnu a aktívnu spoluprácu mesta Košice a AmChamu v rámci zaistenia pozitívnej hospodárskej budúcnosti územia prostredníctvom vznikajúceho centra ekonomického a urbanistického rozvoja, organizácie Business Košice.“

O Americkej obchodnej komore v SR       

Americká  obchodná  komora  na  Slovensku  je nezávislá nezisková  organizácia  financovaná  výhradne z  príspevkov svojich  členov.  Na Slovensku  pôsobí  už  30 rokov s cieľom prinášať pozitívnu zmenu v rámci podnikateľského prostredia na Slovensku. Medzi kľúčové piliere komory patrí vymožiteľnosť práva, zavádzanie inovácií, vzdelávanie a
podpora talentov, ako aj regionálny rozvoj. Americká obchodná komora v SR združuje v súčasnosti približne 300 slovenských a zahraničných firiem, medzi ktoré patria najväčší  zamestnávatelia,  malé  a  stredné  podniky,  ale  aj  neziskové  organizácie  a vzdelávacie inštitúcie. Viac informácií o AmCham môžete získať na https://amcham.sk/ a na
sociálnych sieťach: LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, či Youtube.

žiadne príspevky na zobrazenie