Čítanie kníh spolu s deťmi je jeden z najväčších darov, aký im dospelí môžu poskytnúť

Čítanie kníh spolu s deťmi je jeden z najväčších darov, aký im dospelí môžu poskytnúť

Sila spoločného čítania v bezpečnom, láskyplnom prostredí znamená pre deti viac, ako dokážeme vidieť očami. Spoločný čas s knihou, zdieľanie vzájomnej blízkosti má schopnosť všetko zharmonizovať. Spoločné zážitky vytvárajú spomienky a tie sú nenahraditeľné.

Dlhoročná prax potvrdzuje, že najefektívnejšími spôsobmi výchovy k radosti až vášni pre čítanie sa ukazujú byť pravidelnosť a interakcia, teda rozhovory o prečítanom. Sú pre deti dôležité. Umožňujú detským čitateľom vyjadriť svoje pocity, názory a tiež  otázky.

Čítanie kníh má vo vývine dieťaťa ničím nezastupiteľný význam

Zlepšuje sa koncentrácia dieťaťa na konkrétnu činnosť, zároveň si osvojuje základy čítania, zlepšuje svoje komunikačné a vyjadrovacie schopnosti, zdokonaľuje sa v čítaní s porozumením. Dieťaťu sa prehĺbi cit pre jazyk, naučí sa pekne a správne rozprávať po slovensky. Každý iným spôsobom prerozpráva príbeh alebo vysvetľuje obrázky, čo podporuje detskú predstavivosť a samotné čítanie, či rozprávanie o obrázkoch zase výrazne zlepšuje slovnú zásobu detí. Súčasne sa naučia prijímať, spracovávať a pamätať si informácie.

PhDr. Dana Rosová, PhD číta deťom

Veľa detí najmä v predškolskom veku navštevuje logopédov, nakoľko majú problém s výslovnosťou jednotlivých písmen. To môže byť spôsobené okrem iného aj tým, že im rodičia nečítali.

Netreba zabúdať ani na to, že popri čítaní alebo i prezeraní obrázkov, sa dieťa mnohému naučí. Samo sa pýta na také veci, ktoré by mu v bežnom živote nenapadli, pretože by nedošlo k situáciám, ktoré by otázky vyvolali.

„Číta celá škola“- Autorské čítanie- PhDr. Dana Rosová, PhD.

Pri čítaní sa u dieťaťa formujú aj poznávacie funkcie a myslenie

Dieťa napreduje v kognitívnom vývine, poznáva svet okolo seba a prostredníctvom pútavých kníh najmä svet ľudí.

Dlhé rozhovory, ku ktorým pri čítaní neraz dochádza, rozvíjajú inteligenciu, emocionálnu a jazykovú úroveň dieťaťa, ale tiež prehlbujú vzťah medzi dieťaťom, rodičom alebo iným dospelým.

Spoločným čítaním napĺňame dieťaťu jeho potrebu prijatia a lásky takmer nevedome, vytvárame prepojenie, vzájomne sa obohacujeme.

Pozitívna pozornosť, súhlas, ocenenie, pochvala a spoločný čas robia divy

Pomáhajú dieťaťu rozvíjať empatiu a porozumieť, ako sa cítia iní. Dieťa je trpezlivejšie, vnímavejšie, ochotnejšie spolupracuje. Príbehy v knihách obsahujú ponaučenie, múdrosť, rozvíjajú detskú fantáziu a tvorivosť. Napríklad inšpirujú dieťa nakresliť obrázok podľa seba, na základe prečítaného.

Nakreslený obrázok po prečítanom príbehu.

Čítaním kníh  deti vychovávame,  kultivujeme, obohacujeme ich detský svet. Je výborné, keď aj základná škola organizuje akcie /napríklad: „Číta celá škola“/ a dáva priestor na čítanie spolu s deťmi, prostredníctvom autorov kníh, pedagógov i aktívnych rodičov. Tým, že deťom čarovný svet kníh priblížime, je veľká pravdepodobnosť, že sa im zapáči. Zároveň utvárame a upevňujeme dlhodobý vzťah i záujem o čítanie.

Som presvedčená, že čítanie spolu s deťmi je jeden z najväčších darov, aký im dospelí môžu poskytnúť.

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD.

Počas celej profesionálnej kariéry sa venuje poradenstvu deťom, mládeži, rodinám, sociálne znevýhodneným, rizikovým skupinám. Je odborníčkou v prevencii sociálno-patologických javov,  autorkou a lektorkou programov pre deti, mládež, rodičov, pedagógov. Vedie sociálno-psychologické výcviky. Vyjadruje sa k aktuálnym témam, publikuje, s obľubou píše aj knižky pre malých čitateľov. Zdôrazňuje dôležitosť čítania pre deti od najútlejšieho veku.

Vyzdvihuje význam emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania a inkluzívneho prístupu vo výchove, vzdelávaní i v poradenskom systéme. Pôsobila ako odborná asistentka na VŠ. Prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách, podporuje rôzne humanitné projekty, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami. Je presvedčená o tom, že len to, čo robíme pre druhých má naozaj cenu…

Autorka monografií:

Preventívny program pre žiakov s poruchami správania. Skúsenosti z realizácie programu;
Prevencia v školských zariadeniach. Príklady dobrej praxe.

Autorka vysokoškolských učebníc:

Stratégia riešenia šikanovania v školách. Možnosti prevencie; Vybrané kapitoly z prevencie v sociálnej práci.

Autorka knižných publikácií:

Hurá, idem do školy!;
Teším sa do 1. triedy!; a trilógie: Dankine príbehy pre teba 1; Dankine príbehy pre teba 2;
Dankine príbehy pre teba 3.

Predošlý O krajšie Slovensko sa postará takmer 10-tisíc ľudí, pomôžu Španej Doline aj nemocnici
Pokračovať Macron pošle Ukrajine stíhačky Mirage na obranu krajiny pred ruskou agresiou
Počas celej profesionálnej kariéry sa venuje poradenstvu deťom, mládeži, rodinám, sociálne znevýhodneným, rizikovým skupinám. Je odborníčkou v prevencii sociálno-patologických javov, autorkou a lektorkou programov pre deti, mládež, rodičov, pedagógov. Vedie sociálno-psychologické výcviky. Vyjadruje sa k aktuálnym témam, publikuje, s obľubou píše aj knižky pre malých čitateľov. Zdôrazňuje dôležitosť čítania pre deti od najútlejšieho veku. Vyzdvihuje význam emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania a inkluzívneho prístupu vo výchove, vzdelávaní i v poradenskom systéme. Pôsobila ako odborná asistentka na VŠ. Prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách, podporuje rôzne humanitné projekty, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami /kontakt: discerevivere@gmail.com/ Je presvedčená o tom, že len to, čo robíme pre druhých má naozaj cenu… Autorka monografií: Preventívny program pre žiakov s poruchami správania. Skúsenosti z realizácie programu; Prevencia v školských zariadeniach. Príklady dobrej praxe. Autorka vysokoškolských učebníc: Stratégia riešenia šikanovania v školách. Možnosti prevencie; Vybrané kapitoly z prevencie v sociálnej práci. Autorka knižných publikácií: Hurá, idem do školy!; Teším sa do 1. triedy!; a trilógie Dankine príbehy pre teba 1; Dankine príbehy pre teba 2; Dankine príbehy pre teba 3.

žiadne príspevky na zobrazenie