Obchodníci s ľuďmi zneužívajú ľudské sny – dôležité sú preventívne programy

0
Obchodníci s ľuďmi zneužívajú ľudské sny – dôležité sú preventívne programy
freepik.com

Obchodovanie s ľuďmi patrí medzi organizovanú trestnú činnosť, ktorá sa v našej krajine objavila po roku 1989. Aj v súčasnosti sú zo Slovenska predovšetkým mladé ženy a  muži obchodované do rôznych krajín sveta.

Obchodníci s ľuďmi ovládajú rozmanité spôsoby, ktorými zneužívajú ľudské sny o lepšom živote. Najčastejším prostriedkom pre obchodníkov s ľuďmi na zlákanie svojich obetí býva lukratívna, dobre platená práca v zahraničí.

Preto je dôležité podnikať zásadné kroky na riešenie tohto problému a informovať širokú verejnosť. Považujem za nesmierne významné realizovať prevenciu hlavne u mládeže, formou preventívnych programov v školách, ktoré by eliminovali riziká spojené s prácou v zahraničí.

Tri základné prvky, ktoré tvoria obchodovanie s ľuďmi:

1. Konanie – preprava; verbovanie; odovzdanie; prevzatie obete. Verbovanie je vykonávané prostredníctvom jednotlivcov alebo rôznych súkromných, či sprostredkovateľských agentúr.

2. Prostriedkyhrozba; únos; násilie; lesť; podvod; zneužitie moci alebo bezmocnosti osoby. Zraniteľnosť obete spočíva v tom, že je bez svojich dokladov, financií, izolovaná, neovláda jazyk krajiny, v ktorej sa nachádza.

3. Účel vykorisťovanie obete rôznymi spôsobmi: prostitúcia alebo iné formy sexuálneho zneužívania; nútená práca; otroctvo alebo praktiky otroctvu podobné; odoberanie orgánov na nelegálne účely.

Prevencia obchodovania s ľuďmi v školách – dôležité sú preventívne programy

Účastníkov preventívneho programu, ktorý som zostavila, informujem ako rozpoznať nebezpečenstvo obchodovania s ľuďmi a tiež ako mu prechádzať. Naučia sa rozlišovať v ponukách brigád, ktoré môžu skrývať nebezpečenstvo, ako identifikovať rizikové inzeráty a ako si overiť dôveryhodnosť práce.

Účastníkom preventívneho programu poskytujem priestor na nácvik asertívneho odmietnutia, aby získali skúsenosť a zážitok na sebe aké je odmietať.

Poukazujem na skutočnosť, že aj v prípade práce v zahraničí môžu nastať situácie, kedy zamestnávateľ robí nátlak na zamestnanca, ktorý je v rozpore s jeho pracovnou náplňou, osobnou morálkou a podobne. Nezastrašujem, ale zdôrazňujem, že obchod s ľuďmi a riziká spojené s pobytom v zahraničí sa môžu týkať každého.

Prevencia je veľmi dôležitá

Zásady prevencie obchodovania s ľuďmi – nevyhnutná je erudovanosť odborníka:

 • interaktivita
 • partnerstvo
 • dôvera
 • posilnenie
 • flexibilita v súvislosti s meniacimi sa trendami
 • facilitácia lektora

Ciele prevencie obchodovania s ľuďmi:

 • zvýšiť informovanosť a povedomie cieľovej skupiny o danej problematike;
 • vysvetliť mechanizmus a charakteristické znaky obchodu s ľuďmi;
 • poskytnúť užitočné rady, ako sa vyhnúť možnému zneužitiu pri práci, či pobyte v zahraničí;
 • zvýšiť sebavedomie a schopnosť účastníkov robiť vlastné rozhodnutia; poskytnúť nové informácie a zlepšiť niektoré zručnosti účastníkov preventívneho programu.

Cestujete do zahraničia kvôli štúdiu, spoznávaniu kultúry alebo za prácou?

Pobyt v zahraničí je vo všeobecnosti príjemný a atraktívny. Lákajú nás nové miesta, zážitky, netradičné chute. Aj napriek jednoduchosti vycestovať zo Slovenska by sme však nemali zabúdať na riziká, ktoré takýto pobyt prináša.

Príprava na cestu do zahraničia –  odporúčania:

 • Pri ceste do zahraničia musíte mať platný cestovný pas (okrem väčšiny európskych krajín, kam stačí občiansky preukaz). Niektoré krajiny vyžadujú, aby bol pas v čase vstupu do krajiny platný ďalších 2-6 mesiacov.
 • Pred cestou si na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí SR alebo na veľvyslanectve krajiny, kam cestujete, zistite podmienky vstupu do tejto krajiny a podmienky vstupu do krajín, cez ktoré budete prechádzať.
 • Ak má Slovensko voči danej krajine vízovú povinnosť, musíte si vopred vybaviť víza.
 • Na prácu alebo študijný pobyt potrebujete vo väčšine krajín špeciálne víza. Podrobnejšie informácie nájdete  na webe, v prípade, že si neviete rady, obráťte sa na známych, ktorí v krajine už pracujú alebo študujú. Alebo sa obráťte priamo na veľvyslanectvo alebo konzulát danej krajiny.
 • Vybavte si aspoň dve medzinárodné platobné karty alebo cestovné šeky – sú vhodnejšie ako nosenie väčšej hotovosti. Ak sa tomu nedá vyhnúť, uložte si peniaze na viac miest.
 • Pred odchodom sa naučte aspoň niekoľko fráz na základnú komunikáciu, v prípade, ak neovládate cudzí jazyk. Neťahajte zo sebou hrubé slovníky, váš smartfón bežný preklad hravo zvládne.
pixabay.sk

Pobyt v zahraničí – odporúčania:

 • Nikomu za žiadnych okolností nedávajte svoje osobné doklady, pas. Samozrejme, v hoteli na recepcii je potrebné sa ním preukázať a tiež na vyzvanie ho predložiť zástupcovi miestnych úradov, či polície.
 • Všetky potrebné náležitosti si má vybavovať každý sám. Ani pri nelegálnej práci /načierno/ zamestnávateľ tvoj pas určite  nepotrebuje.
 • Osobné doklady, pas a ostatné dôležité doklady (napríklad  pracovné povolenie) noste vždy so sebou. Stratu, krádež peňazí, cestovného pasu alebo iného dokladu nahláste na miestnej polícii. Trvajte na vydaní písomného potvrdenia o hlásení straty alebo krádeže.
 • Oznámte domov každú zmenu pobytu. Ozývajte sa rodine alebo známym tak, ako ste sa pred odchodom dohodli. Je múdre dohodnúť si pred odchodom tajné heslá a signály v prípade, že by ste sa v zahraničí dostali do problémov. Ak sa stanete obeťou obchodovania s ľuďmi, páchateľ vás nechá zavolať známym, aby nenadobudli podozrenie
  a nehlásili vašu nezvestnosť. Často však, len za podmienky, že váš hovor počúva a hrozí vám násilím, ak by ste doma čokoľvek naznačili. Majte pripravené nenápadné frázy, na ktoré si ľahko spomeniete v krízovej situácii. Dohodnite si ich s vašimi blízkymi, aby ste ich mohli upozorniť, že ste v nebezpečenstve a potrebujete pomoc. Opýtajte sa napríklad na psa, ktorého nemáte, na vymyslených súrodencov a pod.
 • Neprijímajte žiadne dary ani pôžičky, nebuďte nikomu zaviazaný. Najmä v južných štátoch a najmä pri prisťahovalcoch z afrických krajín je obľúbená taktika predaja, dať okoloidúcemu turistovi malý darček. Neškodná pozornosť otvorí dvere debate, jedna ponuka sem, druhá tam, ani si nenazdáte a už kráčate akousi bočnou uličkou k vraj výbornému obchodu, iba sa pozrieť na ponúkaný tovar. Nezabúdajte! Neviete, kto
  stojí za rohom! Neviete, či ide o stratégiu malej skupinky zlodejov. Aj keď ste dobrosrdečný, pozitívne mysliaci človek, ak vám niekto len tak, vtláča darček do ruky, majte sa aspoň na pozore!
 • Dávajte  na  seba dobrý pozor, vyhýbajte sa neosvetleným uliciam, aj nebezpečným štvrtiam, nenoste so sebou cennosti. Sú to zdanlivo otrepané frázy, na ktoré aj dnes dopláca nejeden horlivý cestovateľ. Ak sa často nepohybujete v zahraničí, s najväčšou pravdepodobnosťou budete medzi domácimi obyvateľmi tzv. svietiť. Budete vyčnievať z davu a pozornému oku neunikne, že ste cudzinec. Sú to drobnosti ako iné značky oblečenia, farba vlasov, fotoaparát prehodený cez plece. Pokiaľ kráčate vysvietenou hlavnou ulicou ste v bezpečí, ak sa však vydáte tmavým parkom, alebo neznámymi bočnými uličkami, pamätajte, že situácia sa mení.
 • Zákony sú v každej krajine iné, rovnako aj sankcie za ich porušenie. Zodpovednosť za protiprávne konanie nesie každý sám. Nezabúdajte, že v každej krajine platia aj špecifické zákony, ktoré pre nás nemusia byť samozrejmosťou.
 • Aj keď sa nechystáte v zahraničí šoférovať, oboznámte sa aspoň so základnými miestnymi  pravidlami cestnej premávky.
 • V prípade potreby neváhajte kontaktovať slovenské veľvyslanectvo alebo konzulát.
Prevencia na školách s p. Danou Rosovou

Užitočné rady týkajúce sa  práce v zahraničí:

 • Dobre si preverte agentúru alebo človeka, ktorý vám ponúka prácu v zahraničí.
 • Informácie poskytnuté agentúrou si preverte u svojho budúceho zamestnávateľa. Seriózna pracovná agentúra poskytne meno kontaktnej osoby a jej telefónne číslo.
 • Nezoberte nelegálnu prácu. Vycestujte, až keď podpíšete pracovnú zmluvu, získate pracovné povolenie alebo víza.
 • Podpíšte len pracovnú zmluvu v jazyku, ktorému dobre rozumiete. Podpis pracovnej zmluvy negarantuje bezpečnosť ponúkanej práce.
 • V žiadnom prípade neprijmite prácu v cudzine na základe ústneho prísľubu, ani keby vám ju ponúkali ľudia, ktorých poznáte.
 • V krajine, kam odchádzate pracovať, si nájdite čo najviac kontaktov, napríklad od známych, ktorí tam už boli.
 • Ak sú pracovné podmienky iné, než je uvedené v zmluve, obráťte sa na agentúru alebo osobu, ktorá vám prácu sprostredkovala a informujte o tom svojich blízkych doma.

V prípade akýchkoľvek pochybností pred odchodom do zahraničia za prácou alebo ak ste už vycestovali a ste v  ohrození, či ste sa vrátili s negatívnou skúsenosťou nemlčte a kontaktujte bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.

Telefónne číslo na túto linku je 0800 800 818.

O obchodovaní s ľuďmi a preventívnych programoch podrobnejšie píšem v mojej monografii Prevencia v školských zariadeniach. Príklady dobrej praxe. Recenzia k uvedenej monografii je uverejnená napríklad aj v odbornom bulletine Prevencia 2-3/2021, s. 42-44.

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD.

Počas celej profesionálnej kariéry sa venuje poradenstvu deťom, mládeži, rodinám, sociálne znevýhodneným, rizikovým skupinám. Je odborníčkou v prevencii sociálno-patologických javov,  autorkou a lektorkou programov pre deti, mládež, rodičov, pedagógov. Vedie sociálno-psychologické výcviky. Vyjadruje sa k aktuálnym témam, publikuje, s obľubou píše aj knižky pre malých čitateľov. Zdôrazňuje dôležitosť čítania pre deti od najútlejšieho veku.

Vyzdvihuje význam emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania a inkluzívneho prístupu vo výchove, vzdelávaní i v poradenskom systéme. Pôsobila ako odborná asistentka na VŠ. Prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách, podporuje rôzne humanitné projekty, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami.

Je presvedčená o tom, že len to, čo robíme pre druhých má naozaj cenu…

Autorka monografií:

Preventívny program pre žiakov s poruchami správania. Skúsenosti z realizácie programu;
Prevencia v školských zariadeniach. Príklady dobrej praxe.
Autorka vysokoškolských učebníc:
Stratégia riešenia šikanovania v školách. Možnosti prevencie;
Vybrané kapitoly z prevencie v sociálnej práci.
Autorka knižných publikácií:
Hurá, idem do školy!; Teším sa do 1. triedy!; a trilógie: Dankine príbehy pre teba 1; Dankine príbehy pre teba 2; Dankine príbehy pre teba 3.

Predošlý Fico vyzýva zamestnávateľov, aby obmedzili prácu v noci (video)
Pokračovať Prioritou rezortu práce má byť podľa Fica udržanie nízkej nezamestnanosti a zamestnávanie tých, ktorí si dlhodobo nevedia nájsť prácu (video)
Počas celej profesionálnej kariéry sa venuje poradenstvu deťom, mládeži, rodinám, sociálne znevýhodneným, rizikovým skupinám. Je odborníčkou v prevencii sociálno-patologických javov, autorkou a lektorkou programov pre deti, mládež, rodičov, pedagógov. Vedie sociálno-psychologické výcviky. Vyjadruje sa k aktuálnym témam, publikuje, s obľubou píše aj knižky pre malých čitateľov. Zdôrazňuje dôležitosť čítania pre deti od najútlejšieho veku. Vyzdvihuje význam emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania a inkluzívneho prístupu vo výchove, vzdelávaní i v poradenskom systéme. Pôsobila ako odborná asistentka na VŠ. Prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách, podporuje rôzne humanitné projekty, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami /kontakt: discerevivere@gmail.com/ Je presvedčená o tom, že len to, čo robíme pre druhých má naozaj cenu… Autorka monografií: Preventívny program pre žiakov s poruchami správania. Skúsenosti z realizácie programu; Prevencia v školských zariadeniach. Príklady dobrej praxe. Autorka vysokoškolských učebníc: Stratégia riešenia šikanovania v školách. Možnosti prevencie; Vybrané kapitoly z prevencie v sociálnej práci. Autorka knižných publikácií: Hurá, idem do školy!; Teším sa do 1. triedy!; a trilógie Dankine príbehy pre teba 1; Dankine príbehy pre teba 2; Dankine príbehy pre teba 3.

žiadne príspevky na zobrazenie