ŠKODA AUTO predstavuje plán udržateľnej mobility

0
ŠKODA AUTO predstavuje plán udržateľnej mobility
Foto: skoda-auto.sk

› Ciele do roku 2030: dôsledne presadzovať klimaticky neutrálnu mobilitu, oproti roku 2020 znížiť emisie CO2 vozového parku o viac ako 50 percent

› Zameranie na elektromobilitu, klimaticky neutrálnu výrobu a opakovane použiteľné a recyklované materiály

› Novo zriadený externý poradný výbor pre udržateľný rozvoj pomáha pri dôležitých rozhodnutiach odbornými znalosťami

Udržateľnosť medzi hlavnými tematickými oblasťami stratégie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030

Pomocou komplexného plánu opatrení v rámci stratégie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 ŠKODA AUTO urýchľuje dekarbonizáciu podniku. Okrem urýchleného rozširovania elektromobility sa zameriava na udržateľnú výrobu a používanie batériových vozidiel, vrátane dodávateľských reťazcov. Za týmto účelom ŠKODA AUTO vo svojich vozidlách kladie dôraz na znovu použiteľné materiály a na dôslednú recykláciu vysokonapäťových batérií z elektromobilov.

Udržateľnosť ako kľúčová oblasť stratégie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030

Automobilka definovala udržateľnosť ako kľúčovú oblasť svojej stratégie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 a stanovila si ambiciózne ciele týkajúce sa ďalšieho efektívneho znižovania uhlíkovej stopy svojich firemných aktivít v celom hodnotovom reťazci. Investície spoločnosti ŠKODA AUTO a jej komplexná a transparentná komunikácia v oblastiach životného prostredia, sociálnych tém, riadenia a financií, pomohla koncernu Volkswagen v minulom roku stať sa prvou automobilkou sveta, ktorá splnila požiadavky definované Akčným plánom Európskej únie pre financovanie udržateľného rastu a rovnako tak požiadavky taxonómie EÚ.

Rozvoj elektromobility

ŠKODA AUTO uvedie do roku 2026 na trh tri nové čisto elektrické automobily, pričom potom budú nasledovať ďalšie modely. Do roku 2030 sa má podiel čisto batériových elektromobilov na predajoch značky ŠKODA v Európe zvýšiť na viac ako 70 percent. ŠKODA AUTO chce ďalším rozvojom elektromobility do roku 2030 vo svojom vozovom parku znížiť emisie CO2 oproti roku 2020 o viac ako 50 percent.

Dekarbonizácia výroby

Pri výrobe svojich vozidiel ŠKODA AUTO čoraz hojnejšie využíva obnoviteľné zdroje energie, čím výrazne znižuje emisie CO2. Napríklad všetky tri české závody majú do roku 2030 vyrábať s neutrálnou bilanciou CO2 a výrobné závody v Indii majú tento cieľ dosiahnuť už v roku 2025. Závod na výrobu komponentov vo Vrchlabí danú požiadavku spĺňa už od konca roku 2020. Okrem využívania elektriny z obnoviteľných zdrojov zahŕňajú komplexné opatrenia aj recykláciu odpadov, používanie udržateľných materiálov, procesy šetriace zdroje a do značnej miery aj ekologickú logistiku. ŠKODA AUTO okrem toho spolu so ŠKO-ENERGO podporuje výstavbu veternej elektrárne v Moraviciach-Melči na východe Českej republiky.

Udržateľný materiálový cyklus a druhý životný cyklus batérií

ŠKODA AUTO používa čoraz viac prírodných, recyklovaných a recyklovateľných materiálov, ako je tomu napríklad aj pri koncepte VISION 7S. Okrem kovov, hliníka a skla sa v nových automobiloch už teraz používajú recyklované plasty. V modelovom rade ŠKODA ENYAQ iV sú poťahy sedadiel vyrobené zo strižnej vlny a recyklovaných PET fliaš. Ďalšími krokmi v cykle sú kompozitné materiály vyrobené z plastov a vlákien cukrovej repy alebo trstín rodu Miscanthus (ozdobnica). V súčasnosti sa skúma aj použitie ryžových šupiek a konopných, korkových a kokosových vlákien. ŠKODA AUTO využíva aj použité vysokonapäťové batérie z elektromobilov – ešte pred ich recykláciou – a to ako stacionárne úložisko energie. Tento druhý životný cyklus účinne znižuje stopu CO2.

Škoda Enyaq, skoda-auto.sk

Klimaticky neutrálne využívanie elektrických vozidiel

Komplexný prístup spoločnosti ŠKODA AUTO k udržateľnosti zahŕňa nielen výrobu s neutrálnymi emisiami CO2, ale rovnako tak aj prevádzku elektromobilov s prevažne nízkymi emisiami. Už dnes je zákazníkom dodávaný modelový rad ŠKODA ENYAQ iV s neutrálnou bilančnou stopou CO2.

ŠKODA AUTO kompenzuje emisie CO2, ktorým sa pri výrobe zatiaľ nedá vyhnúť, nákupom certifikovaných uhlíkových kreditov. Spoločnosť okrem toho podporuje rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie v Európe. Podieľa sa napríklad na výstavbe novej veternej farmy vo Fínsku. S vypočítaným množstvom energie 570 GWh ročne bude elektráreň v budúcnosti vyrábať dostatok tzv. zelenej energie pre zásobovanie elektrinou približne 150 000 domácností alebo pre lokálny bezemisný pohon elektromobilov značky ŠKODA.

Novo zriadený poradný výbor pre udržateľný rozvoj s medzinárodnými odborníkmi

V novembri 2021 založila spoločnosť ŠKODA AUTO vlastný poradný výbor pre udržateľný rozvoj. Tento externý a nezávislý orgán sa skladá z piatich medzinárodne uznávaných odborníkov, ktorí predstavenstvu radia pri realizácii plánovaných opatrení v oblasti udržateľnosti a prispievajú novými pohľadmi, podnetmi a prístupmi. Automobilka sa tak stala jednou z prvých spoločností v Českej republike, ktorá sa v tejto oblasti opiera o odborné znalosti vlastnej komisie.

Rozsiahle školenia pre predajcov vozidiel ŠKODA a ďalšie aktivity v oblasti udržateľnosti

ŠKODA AUTO na ceste k vyššej udržateľnosti dôsledne zapája svojich 3 200 predajcov po celom svete. Jedno je totiž isté – aj malé opatrenia môžu znížiť uhlíkovú stopu. Ide napríklad o ponuku bicyklov namiesto náhradných vozidiel pre zákazníkov pri návšteve servisu. Okrem piliera GreenRetail v maloobchodnom sektore sa GreenProduct zameriava na vozidlá, ktoré sú čo najšetrnejšie k životnému prostrediu a GreenFactory zasa na udržateľnú výrobu.

Opatrenia spoločnosti v oblasti udržateľnosti sú v súlade s environmentálnym prehlásením koncernu Volkswagen „goTOzero“, ktoré v oblasti životného prostredia zahŕňajú témy klímy, zdrojov, kvality ovzdušia a dodržiavania predpisov v oblasti životného prostredia.

V tejto súvislosti pri príležitosti Dňa Zeme iniciatíva „#Project1Hour“ vyzýva 660 000 zamestnancov koncernu Volkswagen, aby sa každoročne 22. apríla zamerali na svoj vlastný prínos k udržateľnosti a ochrane klímy. V roku 2022 sa do iniciatívy zapojili zamestnanci spoločnosti ŠKODA AUTO a jej dcérskych spoločností SAVWIPL India, ŠKODA AUTO Nemecko a ŠKODA AUTO Slovensko.

Foto: skoda-auto.sk

Materiály: šetrné k životnému prostrediu a recyklovateľné

› Takmer tretina surovín použitých v súčasnom modeli ŠKODA OCTAVIA je recyklovaná

› Čisté a biologicky odbúrateľné materiály možno využívať opakovane

› Nové materiály získané z odpadu hrajú čoraz dôležitejšiu rolu

Používanie recyklovateľných materiálov a v ideálnom prípade materiálov, ktoré už boli raz recyklované, je pre udržateľnosť automobilov obzvlášť dôležité. Platí to pre karosériu, podvozok a v neposlednom rade aj pre interiér vozidla. Podľa smernice EU 2005/64/ES musí byť najmenej 85 percent hmotnosti vozidla recyklovateľných a ďalších desať percent musí byť aspoň energeticky využiteľných. ŠKODA AUTO túto hodnotu prekračuje a v rámci koncernu Volkswagen sa snaží dosiahnuť viac ako 95-percentné materiálové využitie a internú recykláciu.

Johannes Neft, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť technického vývoja, hovorí: „Takmer úplná recyklovateľnosť vozidla je pre ekologicky orientovaného výrobcu ideálna. V spoločnosti ŠKODA AUTO a v koncerne Volkswagen sme si stanovili cieľ dosiahnuť mieru využitia viac ako 95 percent, čo je výrazne viac ako cieľ EÚ, ktorý predstavuje 85 percent. Hlavne však chceme čo najviac recyklovaných materiálov opätovne použiť my sami a udržiavať ich tak v kolobehu. Preto neprestajne skúmame ešte účinnejšie recyklačné procesy a nové materiály, najlepšie z prírodných zdrojov, z obnoviteľných zdrojov alebo dokonca z odpadových produktov.“

Na konci životného cyklu sa vozidlo demontuje, aby sa čo najviac jeho súčastí recyklovalo. Kovy sa používajú na výrobu novej ocele a hliníka. Odpadové sklo sa využíva na výrobu nových okien alebo izolačného materiálu zo sklenených vlákien. Plasty sa používajú minimálne na výrobu nových výrobkov každodennej spotreby ako sú ramienka na šaty alebo kvetináče. V súčasnosti sa približne polovica materiálov získava pyrometalurgickou technológiou a v spolupráci s externými recyklačnými spoločnosťami. ŠKODA AUTO okrem toho pri výrobe nových vozidiel čoraz častejšie využíva recyklované suroviny. Takmer tretina surovín použitých pri vozidle ŠKODA OCTAVIA v súčasnosti pochádza z recyklovaných materiálov. Okrem ocele, hliníka a skla sem patria aj plasty a izolačné materiály, napríklad obloženie podvozka, podbehov kolies či podložky do batožinového priestoru.

Výber materiálu s ohľadom na recyklovateľnosť

Oddelenie technického vývoja ŠKODA AUTO zohľadňuje recyklovateľnosť použitých surovín už vo fáze výberu materiálu pre nové vozidlo a v oblasti výskumu spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci. Jedným z cieľov je zvýšiť podiel monomateriálov, ktoré možno vďaka ich odrodovej čistote recyklovať najlepšie a najúčinnejšie. Tieto monomateriály sa používajú napríklad v interiérových obloženiach, vzduchotechnických kanáloch alebo ako medené vodiče v káblových zväzkoch. Po recyklácii sa využívajú napríklad na poťahy sedadiel alebo na koberce.

Vzhľadom k vysokým technickým požiadavkám je dnes väčšina dielov nového vozidla vyrobená z kompozitných materiálov. Príkladom je obloženie dverí v modeli OCTAVIA, kde je 50 percent kompozitného materiálu vyrobeného z obnoviteľných surovín. Biologicky odbúrateľné materiály sú všeobecne ľahko recyklovateľné – ŠKODA AUTO vyvinula kompostovateľné fólie na báze kukuričného škrobu určené pre balenie dielov, ktoré sa z Českej republiky prepravujú do indického závodu v Púne. Tie sa potom po troch až šiestich mesiacoch v logistickom parku v Púne používajú ako pôdny kondicionér a organické hnojivo. Týmto spôsobom možno mesačne ušetriť 500 kilogramov bežnej plastovej fólie.

Udržateľné spracovanie a v niektorých prípadoch aj úplné vylúčenie zvieracej kože

Zvieracia koža sa v automobiloch tradične používa na obloženie interiéru. V záujme optimalizácie ekologickej bilancie kože ŠKODA AUTO pri jej úpravách čoraz častejšie využíva udržateľné postupy. Pri činení kože pre modelový rad ENYAQ iV spoločnosť používa výťažok z listov olivovníka.

Dizajnéri interiérov ŠKODA AUTO okrem toho čoraz častejšie využívajú textilné čalúnenie na miestach, kde sa inak používala prevažne koža, a to napríklad na prístrojovej doske. V závislosti od modelu je koža použitá výhradne na stredovej časti sedadla, na volante a čiastočne na riadiacej páke a na držadle ručnej brzdy.

Tkaniny vyrobené z PET fliaš a plnivá z vedľajšieho produktu pri výrobe cukru

Pre modelové rady ŠKODA ENYAQ iV a ŠKODA KAROQ už sú k dispozícii látky vyrobené až zo 70 percent z recyklovaných PET fliaš. Tie sa po recyklácii spracovávajú na priadzu. Pri poťahoch sedadiel v interiéri Lodge v modelovom rade ENYAQ iV sú tieto priadze kombinované s prírodnou strižnou vlnou. ŠKODA AUTO pracuje aj na vývoji udržateľných materiálov s prírodnými zložkami, ktoré sa v budúcnosti dostanú aj do sériovej výroby.

Medzi ne patria napríklad vlákna z cukrovej repy, ktoré sú vedľajším produktom cukrovaru v Dobrovnici neďaleko sídla spoločnosti ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi. Vlákna z cukrovej repy sa používajú na výrobu plniva pre plastové súčiastky. Inžinieri zo spoločnosti ŠKODA AUTO využívajú aj cukrovarské rezky. Farbia sa špeciálnym postupom a v interiéri vytvárajú dizajnové akcenty. ŠKODA AUTO si na tento proces podala patentovú prihlášku.

Nové technológie pre udržateľnejšie pneumatiky a nižšiu spotrebu energie

ŠKODA AUTO sa komplexne zaoberá otázkou udržateľnosti aj v oblasti vývoja pneumatík. V budúcnosti bude možné používať pneumatiky s vysokým podielom udržateľného materiálu alebo pneumatiky s certifikátom FCS, ak teda budú spĺňať vysoké požiadavky na kvalitu a bezpečnosť. Za týmto účelom spoločnosť úzko spolupracuje so svojimi partnermi z oblasti vývoja a výroby pneumatík. Napríklad spoločnosť Continental ponúka pneumatiky s vyšším podielom recyklovaného materiálu a skúma využitie prírodného kaučuku z púpav. Spoločnosť Bridgestone už pre ŠKODA AUTO na vozidlá ENYAQ iV dodáva ľahšie pneumatiky s nižším valivým odporom.

Nižšiu spotrebu energie, a vďaka tomu aj nižšie emisie, pri súčasných vozidlách ŠKODA zabezpečujú aj nové technológie, ako použitie úsporného vonkajšieho a vnútorného LED osvetlenia, optimalizované jazdné režimy pre motor a prevodovku a priebežné úpravy softvéru vozidla prostredníctvom vzdialených aktualizácií. Tepelné čerpadlo, ktoré je dostupné v modelovom rade ENYAQ iV ako prvok na prianie, umožňuje ešte efektívnejšiu prevádzku kúrenia a klimatizácie.

Foto: skoda-auto.sk

Výroba: V Českej republike do roku 2030 CO2 neutrálna bilancia

› Závod na výrobu komponentov ŠKODA AUTO vo Vrchlabí je CO2 neutrálny už od roku 2020

› Závody Vrchlabí a Kvasiny využívajú až 90 percent elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov

› ŠKODA AUTO sa dôsledne zameriava na udržateľnosť v oblasti ťažby surovín, procesných tokov a logistiky

ŠKODA AUTO pre udržateľnú výrobu vozidiel čoraz intenzívnejšie využíva obnoviteľné zdroje energie, vďaka čomu pri výrobe výrazne znižuje emisie CO2. Všetky tri české závody majú byť do roku 2030 z hľadiska emisií CO2 celkom neutrálne. Závod na výrobu komponentov vo Vrchlabí tento cieľ spĺňa už od konca roku 2020. Okrem využívania elektriny z obnoviteľných zdrojov patrí medzi komplexné opatrenia aj recyklácia odpadov, využívanie materiálov a procesov šetriacich zdroje a do značnej miery tzv. zelená logistika.

Michael Oeljeklaus, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť výroby a logistiky, hovorí: „V spoločnosti ŠKODA AUTO pristupujeme k udržateľnosti komplexne a efektívne znižujeme našu uhlíkovú stopu. Vo výrobe sa z veľkej časti spoliehame na elektrinu z obnoviteľných zdrojov a využívame vlastné fotovoltaické systémy alebo kogeneračnú elektráreň v Mladej Boleslavi. Štandardy nastavujeme aj vďaka najmodernejším výrobným zariadeniam, ako je naša efektívna a úsporná lakovňa v Mladej Boleslavi. Naším jasne definovaným cieľom je prevádzkovať naše tri české výrobné závody s neutrálnymi emisiami CO2 do roku 2030. V Indii túto métu dosiahneme už v roku 2025.“

Závod vo Vrchlabí je bilančne CO2 neutrálny už od konca roku 2020. Podarilo sa to vďaka optimalizovaným výrobným procesom, trvalo zníženej spotrebe energie a vďaka prechodu na obnoviteľné zdroje energie. Podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov predstavoval v roku 2020 približne 90 percent, čo znížilo emisie CO2 zo 45 000 na 3 000 ton ročne. Zostávajúce emisie boli vyvážené kompenzačnými opatreniami a zodpovedajúcimi certifikátmi z globálnych projektov na ochranu klímy.

Len v roku 2020 sa vo Vrchlabí vďaka efektívnemu hospodáreniu s energiami podarilo ušetriť viac ako 2 000 MWh tepelnej energie a takmer 1 500 MWh elektriny. Použitie CO2 neutrálneho metánu z bioplynových staníc namiesto zemného plynu znížilo emisie približne o 2 700 ton. Od začiatku roku 2019 je všetok odpad z výrobného procesu v tomto závode recyklovaný buď materiálovo alebo tepelne a od začiatku roku 2020 to platí aj pre ďalšie dva výrobné závody v Českej republike – pre Mladú Boleslav a Kvasiny.

Tretí najväčší strešný fotovoltaický systém v Českej republike bude v Mladej Boleslavi

Spolu s poskytovateľom energetických služieb ČEZ uvedie spoločnosť do prevádzky tretí najväčší strešný fotovoltaický systém v Českej republike. Stane sa tak na prelome rokov 2022/23 v hlavnom závode ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi. Celkovo takmer 6 000 solárnych modulov najnovšej generácie ponúkne menovitý výkon 2 300 kW a ročne vyrobí viac ako 2 200 MWh elektriny. Menší systém na strechách servisného centra v Kosmonosoch so špičkovým výkonom 441 kWp je v prevádzke už od konca roku 2019. Spolu s teplárňou ŠKO-ENERGO v Mladej Boleslavi sa takmer 20 percentami podieľa na tzv. zelenej energii potrebnej v materskom závode ŠKODA AUTO.

Viac ako 30 percent tvorí tzv. zelená elektrina z externých zdrojov. V teplárni sa 30 percent potrebného paliva získava z biomasy, teda z obnoviteľných surovín. Do konca desaťročia sa má v elektrárňach používať len CO2 neutrálna biomasa a bioplyn. V závode v Kvasinách pochádza viac ako 90 percent elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a v Moraviciach-Melči na východe Českej republiky podporuje ŠKODA AUTO spolu so svojou dcérskou spoločnosťou ŠKO-ENERGO výstavbu veternej elektrárne. Štyri veterné turbíny tu v budúcnosti vyrobia 26,3 GWh energie ročne.

ŠKODA ENYAQ iV je už teraz bilančne CO2 neutrálna

ŠKODA ENYAQ iV je vrcholom výrobného programu a už teraz je zákazníkom dodávaná s neutrálnou bilanciou emisií CO2. ŠKODA AUTO kompenzuje emisie CO2, ktorým sa pri výrobe zatiaľ nemožno vyhnúť, nákupom certifikovaných uhlíkových kreditov. Automobilka pri vývoji a výrobe vozidiel znižuje svoju uhlíkovú stopu a dôsledne podporuje aj rozširovanie obnoviteľných zdrojov energie v Európe. Spoločnosť sa napríklad podieľa na výstavbe novej veternej farmy vo Fínsku. S vypočítaným objemom energie 570 GWh ročne bude elektráreň v budúcnosti vyrábať dostatok zelenej energie pre zásobovanie elektrinou približne 150 000 domácností alebo pre lokálny bezemisný pohon elektromobilov ŠKODA.

Zníženie hmotnosti vďaka inovatívnym materiálom

ŠKODA AUTO ponúka svojim zákazníkom udržateľné vozidlá šetrné k životnému prostrediu pri výrobe certifikovanej podľa ISO, ktoré bodujú z hľadiska spotreby energie, použitia materiálov a recyklovateľnosti. Ľahká konštrukcia z vysokopevnostnej ocele, ktorá je pri zachovaní rovnakej pevnosti ľahšia, a rovnako tak kompozitné materiály, majú v bežnej prevádzke vplyv na nižšiu spotrebu. V spomínaných kompozitných materiáloch sa napríklad plasty kombinujú s vláknami z cukrovej repy, sklenenými vláknami alebo s minerálnymi plnivami. Nižšia hmotnosť – aj vďaka penovým plastom – znamená nižšiu spotrebu energie a dlhší dojazd.

Moderná lakovňa šetrí prírodné zdroje

Udržateľnosť je kľúčová aj v prípade výrobných zariadení, ťažby surovín a jednotlivých procesov. Automobilka nedávno spoločne s firmou BASF vyvinula inovatívny lak, ktorý umožňuje jednu zo štyroch vrstiev laku pri zachovaní rovnakej kvality a odolnosti nanášať omnoho tenšie. ŠKODA AUTO tak vo svojich českých výrobných závodoch ušetrí celkovo 720 ton farby ročne.

Nové štandardy z hľadiska šetrnosti k životnému prostrediu stanovuje moderná lakovňa v Mladej Boleslavi: okrem finálneho bezfarebného laku používa ŠKODA AUTO vodou riediteľné náterové hmoty a len pri samotnom procese lakovania a sušenia sa spotrebuje až o 20 percent menej energie ako v minulosti. ŠKODA AUTO kladie zvláštny dôraz na to, aby sa od samého počiatku predchádzalo vzniku odpadu. Napríklad v lakovni sa na jedno vozidlo spotrebuje o 210 gramov rozpúšťadla menej a o 17 percent bezfarebného laku menej ako v bežných prevádzkach. Okrem toho nevzniká žiadny odpadový kal z laku a systém čistenia odpadového vzduchu znižuje množstvo zvyškov laku o viac ako dva kilogramy na karosériu. Všetok skládkovateľný odpad vznikajúci pri rôznych výrobných procesoch bol od začiatku roku 2020 materiálovo alebo tepelne recyklovaný.

Inteligentná logistika a premyslená recyklácia

Inteligentná logistika umožňuje ešte vyššiu mieru udržateľnosti. Okrem automatizácie a digitalizácie zabezpečuje maximálnu efektivitu aj optimalizácia trás a maximálne využitie dopravných prostriedkov. V závode v Mladej Boleslavi používa ŠKODA AUTO pre prepravu vnútri závodu dva elektrické ťahače, ktoré nahrádzajú automobily so spaľovacími motormi a ročne tak ušetria 60 ton CO2. Spoločnosť okrem toho pre logistiku využíva aj nákladné vozidlá na alternatívne palivá CNG a LNG. Na prepravu dielov a súčiastok sa používajú recyklované obaly. Na konci životného cyklu vozidla sú uplatňované mechanické a chemické procesy ako napríklad špeciálne tavenie kovov, ktoré umožňuje získať cenné suroviny od externých partnerov a recyklátorov. Vysoká miera recyklácie a rozsiahle využívanie už recyklovaných alebo recyklovateľných materiálov prispievajú k ďalšiemu znižovaniu emisií.

Nákup: Spolu s externými partnermi pre ešte väčšiu udržateľnosť

› Zladenie nákupu s kritériami udržateľnosti a s princípmi cirkulárnej ekonomiky

› Etický kódex a hodnotenie S-Rating pre dodávateľov a priebežné monitorovanie dodávateľských reťazcov

› Priama spolupráca s externými partnermi v oblasti udržateľných materiálov a komponentov

ŠKODA AUTO v rámci svojej stratégie NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 preorientovala svoje nákupné procesy pod heslom programu „NEW PROCUREMENT“ (Nový nákup). Pri obstarávaní materiálov a komponentov zohrávajú kritériá udržateľnosti rozhodujúcu úlohu. V súlade s princípom cirkulárnej ekonomiky kladie ŠKODA AUTO ešte väčší dôraz na recyklované a recyklovateľné suroviny. Základom je Etický kódex, jasné špecifikácie a komplexný systém hodnotenia dodávateľov vrátane pravidelných kontrol.

Karsten Schnake, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť nákupu, hovorí: „ŠKODA AUTO si je vedomá svojej spoluzodpovednosti za svet, v ktorom všetci žijeme, a preto je pre nás udržateľnosť taká dôležitá. Nekoncentrujeme sa pritom len na čo najnižšie emisie, ale pozeráme sa aj ďalej ako na špičku nosa. Pretože všetko, čo sa kdekoľvek na svete vyrobí, má svoju ekologickú stopu. V rámci celej našej spoločnosti a v úzkej spolupráci s našimi partnermi preto pre našich zákazníkov vyvíjame udržateľné technické riešenia pre súčasné i budúce modely našich vozidiel.“

ŠKODA AUTO si je ako automobilka vedomá svojej spoluzodpovednosti za klímu a životné prostredie a v oblasti nákupu sa komplexne zameriava na ešte väčšiu udržateľnosť. V rámci zodpovedného riadenia dodávateľského reťazca sa to týka tak nakupovaných materiálov, ako aj ich výroby a prepravy. ŠKODA AUTO sa pri výrobe udržateľných produktov spolieha na dodávateľov, ktorí používajú predovšetkým recyklované a recyklovateľné suroviny a ktorí sa vyznačujú nízkou uhlíkovou stopou. Spoločnosť sa okrem toho spolu so svojimi partnermi intenzívne a podrobne venuje diskusii o inovatívnych nápadoch pre nové modely. Medzi ne partia napríklad udržateľné materiály v interiéri a exteriéri, ráfiky z ľahkých zliatin so zvýšeným podielom recyklovaných materiálov, ekologické čelné masky alebo výplne dverí.

Hodnotenie a kontrola dodávateľov

Základom spolupráce medzi spoločnosťou ŠKODA AUTO a jej dodávateľmi alebo obchodnými partnermi je Etický kódex (Code of Conduct) a hodnotenie udržateľnosti (S-Rating) koncernu Volkswagen. Etický kódex určuje záväzné požiadavky na ochranu životného prostredia, ľudské práva, pracovné práva, transparentné obchodné vzťahy, spravodlivé správanie na trhu, náležitú podporu zodpovedných dodávateľských reťazcov surovín a začlenenie požiadaviek udržateľnosti do organizácie a procesov. Základom hodnotenia S-Rating je dotazník pre dodávateľov, ktorý dodávateľ vypĺňa sám. Tento dotazník, ktorého výsledok musí byť pre spoluprácu pozitívny, spolu vypracovalo deväť veľkých medzinárodných automobilových skupín v rámci iniciatívy „Drive Sustainability Initiative“.

https://sk.volkswagen.sk/

V rámci hodnotenia S-Rating koncernu Volkswagen je v prípade potreby pridaná kontrola žiadateľa priamo na mieste. Súlad so špecifikami možno počas spolupráce s partnerom kedykoľvek skontrolovať. Napríklad dodávatelia vysokonapäťových batérií musia vo svojich výrobných procesoch využívať aspoň 20 percent energie z obnoviteľných zdrojov. V niektorých prípadoch je súlad s požiadavkami na udržateľnosť overovaný aj uznávanými certifikátmi. V českých výrobných závodoch napríklad ŠKODA AUTO v roku 2021 použila 1 469 ton certifikovanej „zelenej“ ocele X CARB od spoločnosti Arcelor Mittal a ušetrila tak 3 104 ton CO2. Očakáva sa, že tieto úspory sa v najbližších rokoch ešte výrazne zvýšia.

Príklady partnerstiev: tkaniny z PET fliaš a opraviteľné dáždniky

Mnoho produktových inovácií je výsledkom úspešných partnerstiev s významnými medzinárodnými a regionálnymi dodávateľmi. Napríklad globálni dodávatelia Sage Automotive a Aunde Interiors dodávajú poťahy sedadiel pre modelový rad ŠKODA ENYAQ iV. Tieto poťahy sú vyrobené až zo 70 percent z recyklovaných PET fliaš. Aby sa ŠKODA AUTO mohla ešte udržateľnejšie presadiť v oblasti nákupu, venuje sa aj detailom: Budúca generácia dáždnikov, ktoré sú jedným z najznámejších Simply Clever prvkov v interiéri vozidiel ŠKODA, bude vyrobená výhradne z recyklovaných materiálov a bude mať rukoväť z konopných vlákien. V prípade potreby ich bude možné u rakúskeho výrobcu dáždnikov Doppler opraviť a následne znovu použiť. Ďalším príkladom úspešnej a inovatívnej spolupráce je spolupráca so skupinou Trèves Group s medzinárodnou pôsobnosťou: Pre získanie materiálu na akustickú izoláciu automobilov spoločnosť čistí, dezinfikuje a drví staré matrace, ktoré by inak skončili v odpade.

Batérie: Druhý životný cyklus v stacionárnych úložiskách energie

› Využitie použitých batérií z vozidiel ŠKODA iV v úložiskách energie; flexibilné využitie vyrobenej elektriny napríklad v predajniach ŠKODA

› Predĺženie životnosti až na 15 rokov zabezpečuje výrazné zníženie emisií CO2

› Výroba batériových systémov MEB v sídle spoločnosti ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi

ŠKODA AUTO prišla s inteligentným nápadom, ako predĺžiť životnosť batérií elektromobilov a znížiť ich uhlíkovú stopu. Batérie sa v druhom životnom cykle používajú v stacionárnych úložiskách energie. Predajcovia ŠKODA AUTO tieto úložiská využívajú napríklad ako nabíjacie stanice alebo ako zdroj energie pre osvetlenie a klimatizáciu v showroomoch a v servise. ŠKODA AUTO vo svojom hlavnom závode v Mladej Boleslavi vyrába batériové systémy pre modely postavené na platforme MEB a zabezpečuje tak ich dodávky.

Batérie z plne elektrického modelového radu ENYAQ iV a z vozidiel SUPERB iV, OCTAVIA iV alebo OCTAVIA RS iV s plug-in hybridným pohonom prechádzajú po využití vo vozidle do druhého životného cyklu. V stacionárnych úložiskách energie dodávajú predajcom ŠKODA udržateľne vyrobenú elektrinu, ktorú možno okrem iného využiť pre nabíjacie stanice, osvetlenie alebo klimatizáciu v showroome a v servise. Kapacita stacionárneho úložiska je až 300 kWh, možno tak napájať aj rýchlonabíjacie stanice s výkonom až 150 kW.

Systémy okrem toho ukladajú prebytočnú tzv. zelenú elektrinu, ktorú vyrába napríklad fotovoltaický systém predajcu. Táto elektrina je potom dostupná kedykoľvek bez ohľadu na počasie alebo aktuálne vyťaženie miestnej elektrickej siete. Stacionárne zásobníky energie sú individuálne škálovateľné a použité batérie možno v prípade potreby vymeniť v niekoľkých jednoduchých krokoch. V nasledujúcich rokoch bude vytvorených viac ako 4 000 týchto udržateľných skladovacích jednotiek elektrickej energie.

Životnosť batérií sa predlžuje až na 15 rokov

Skúsenosti získané v rámci pilotného projektu v Prahe ukázali, že kapacita batérií v stacionárnych úložiskách klesá len o približne dve percentá ročne. Životnosť batérií sa tak predĺži až na 15 rokov a výrazne sa tým zmierni uhlíková stopa. Po skončení druhého životného cyklu v úložiskách ŠKODA AUTO batérie odovzdáva do riadeného recyklačného procesu. Získané suroviny sa následne používajú na výrobu nových batérií.

Výroba batérií v hlavnom závode v Mladej Boleslavi

Od mája 2022 vyrába ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi batériové systémy pre vozidlá postavené na platforme MEB koncernu Volkswagen. Kapacita viac ako 250 000 jednotiek ročne sa má do konca roku 2023 zvýšiť na 380 000 jednotiek. Montáž modelov ENYAQ iV prebieha hneď na susednej výrobnej linke. Okrem modelového radu ENYAQ iV sa batérie používajú aj vo vozidlách značiek Volkswagen, Audi a SEAT. Výrobou tejto kľúčovej súčiastky sa v mladoboleslavskom závode podarilo dosiahnuť dôležitý míľnik v transformácii spoločnosti smerom k elektromobilite.

Výhľad: Konkrétne prístupy pre udržateľnú budúcnosť

› Sedemmiestny koncept VISION 7S predstavuje nový dizajnový jazyk značky ŠKODA

› ŠKODA AUTO ukazuje v interiéri prezentačného vozidla IVET mnoho udržateľných materiálov

› Stratégia udržateľného rozvoja ŠKODA 2030 s tromi piliermi – environmentálnym, sociálnym a ekonomicko-správnym – je neoddeliteľnou súčasťou NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030

Koncept elektrického vozidla VISION 7S ponúka konkrétny pohľad na budúce modely značky ŠKODA. ŠKODA AUTO na prezentačnom vozidle IVET, postavenom na základe súčasného modelu OCTAVIA, ukazuje, aké udržateľné materiály môžu byť použité v interiéri budúcich automobilov.

Nedávno predstavený koncept VISION 7S ukazuje nový dizajnový jazyk značky ŠKODA a naznačuje cestu k udržateľnejšej budúcnosti: časti predných a zadných nárazníkov, obloženia podbehov kolies a podlaha interiéru sú vyrobené z recyklovaných použitých pneumatík, zatiaľ čo látka vo výplni dverí, na prístrojovej doske a v stredových paneloch sedadiel je vyrobená z recyklovaných polyesterových priadzí.

Mohutný vzhľad vozidla VISION 7S s robustným podvozkom, širokou stavbou karosérie a vysoko posadenou Tornádo líniou v kombinácii so symetricky riešeným interiérom, ktorý obklopuje cestujúcich, navodzuje pocit bezpečnosti a istoty. Batériové SUV je mimoriadne udržateľné, energeticky úsporné a ponúka dojazd viac ako 600 km v cykle WLTP. Vysokonapäťovú batériu možno z 10 na 80 percent kapacity nabiť za 25 minút a jej špičkový nabíjací výkon je 200 kW.

Udržateľná štúdia IVET

ŠKODA AUTO v interiéri konceptu IVET predstavuje udržateľné materiály, ktoré by mohli ovplyvniť podobu interiéru budúcich automobilov. V prezentačnom vozidle, postavenom na báze súčasného modelu OCTAVIA, sú obklady stĺpikov A, B, C a D i spodná časť výplne dverí vyrobené z kompozitného materiálu z popypropylénu a rýchlo obnoviteľnej trávy rodu Miscanthus (ozdobnica). Pre dekoračné lišty na dverách, prístrojovej doske a stredovej konzole je použitý kompozit ABS plastu a vlákien z cukrovej repy, ktoré ŠKODA AUTO získava z cukrovaru Dobrovice nachádzajúceho sa neďaleko výrobného závodu v Mladej Boleslavi.

Tieto vlákna sú tu vedľajším produktom vznikajúcim pri výrobe cukru. Látka na čalúnenie prístrojovej dosky a stredových častí sedadiel je vyrobená z prírodnej vlny z alpaky, zo strižnej vlny a rovnako tak z recyklovaných PET fliaš. Vývojové oddelenie spoločnosti ŠKODA AUTO testuje vlákna z kokosových orechov, škrupín orechov, ryže, korku, chmeľu a rovnako tak z kávovej usadeniny. To všetko ako potenciálne prírodné plnivá pre plastové kompozitné materiály. V úložnom priestore vo výplni dverí je aj malý odpadkový kôš, ktorého držiak a veko sú vyrobené z kompostovateľného plastu. Vymeniteľné vrecká na odpad sú biologicky rozložiteľné.

skoda-auto.sk

Na volant vozidla je použitý „vegánsky“ materiál s vysokým podielom recyklovaného materiálu. Tkanina použitá na čalúnenie stropu je zo 100 percent vyrobená z recyklovaných PET fliaš. Nárazníky boli vyrobené recyklačnými firmami výlučne zo starých a vyradených nárazníkov. Úzka spolupráca s recyklačnou firmou sídliacou neďaleko Mladej Boleslavi zabezpečuje potrebnú kvalitu a stabilné dodávky.

Nová stratégia udržateľnosti pre najbližšie roky a projekty v oblasti biodiverzity

Stratégia udržateľného rozvoja ŠKODA 2030 s environmentálnym, sociálnym a ekonomicko-správnym pilierom je pevne zakotvená v stratégii NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030. Členovia predstavenstva automobilky sú zodpovední za realizáciu stratégie v úzkej spolupráci s externým a nezávislým poradným výborom pre udržateľný rozvoj.

Oblasť životného prostredia okrem iného zahŕňa premenu výrobných závodov na továrne, ktoré v strednodobom časovom horizonte pri výrobe nebudú mať už žiadny dopad na životné prostredie. Táto oblasť obsahuje aj podporu projektov v oblasti biodiverzity, ako je napríklad iniciatíva „Za každé predané vozidlo jeden strom“. ŠKODA AUTO tak podporuje zalesňovanie Českej republiky. Od roku 2007 sadí za každé vozidlo dodané na tuzemský trh jeden strom a na konci roku 2021 automobilka vysadila milióntu sadenicu. Celková plocha nových lesov vytvorených na 170 miestach má rozlohu celkovo 347 futbalových ihrísk, teda 227 hektárov. S pomocou nadačného fondu a podpory svojich zamestnancov podporuje ŠKODA AUTO v okolí svojich českých závodov aj ďalšie projekty týkajúce sa oblasti biodiverzity.

Príkladom je zakladanie a rekultivácia záhrad a parkov, ako aj zriaďovanie rekreačných zariadení v blízkosti prírody. Spoločnosť okrem toho podporuje množstvo projektov na ochranu biodiverzity a udržateľnosti v blízkosti svojich závodov v Indii.

Okrem ekoparku blízko závodu Chakan patrí medzi aktuálne iniciatívy aj kyslíkový park v závode v Aurangábáde, kde bolo od roku 2019 vysadených približne 25 000 stromov zabezpečujúcich produkciu kyslíka a viazanie oxidu uhličitého. V roku 2020 ŠKODA AUTO podporila rozvojový projekt v okolí Chakanu, v ktorého blízkosti bolo vysadených 10 000 ovocných stromov. Tie budú o niekoľko rokov slúžiť ako zdroj príjmov pre miestnych poľnohospodárov. V rámci ďalšieho projektu bude do roku 2027 vysadených viac ako 580 000 mangrovníkov, ktorých úlohou je chrániť morský život a zabraňovať erózii pobrežia.

Podpora vzdelávania a diverzity

V sociálnej oblasti je kladený dôraz na vzdelávanie a školenie zamestnancov na základe Etického kódexu ŠKODA AUTO, ktorý bol aktualizovaný v novembri 2019. Spoločnosť okrem toho v máji tohto roka predstavila Stratégiu diverzity 2030. Programovo-obsahový smer je daný meniacimi sa spoločenskými očakávaniami perspektívnych zamestnávateľov a jasnými cieľmi v oblasti diverzity a inklúzie do konca desaťročia. ŠKODA AUTO tak zdôrazňuje svoj záväzok k rozmanitosti, rovným príležitostiam a tolerancii ako kľúčovým faktorom pre úspešnú realizáciu svojich ambicióznych strategických podnikových cieľov.

Zodpovedné a transparentné vedenie

Ekonomicko-správny pilier pokrýva tematickú oblasť integrity. Corporate governance predstavuje zodpovedné, kvalifikované a transparentné riadenie spoločnosti.

ŠKODA AUTO

› sa v novom desaťročí úspešne riadi stratégiou „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“;

› sa usiluje o to, aby sa do roku 2030 pomocou atraktívnych ponúk vo vstupných segmentoch a vďaka ďalším modelom s elektrickým pohonom zaradila medzi päť najpredávanejších značiek v Európe;

› smeruje na pozíciu najúspešnejšej európskej automobilky na dôležitých rastových trhoch ako je India a severná Afrika;

› v súčasnosti zákazníkom ponúka 12 modelových radov osobných automobilov: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ;

› v roku 2021 dodala zákazníkom po celom svete viac ako 870 000 vozidiel;

› je už 30 rokov súčasťou koncernu Volkswagen, jedného z globálne najúspešnejších výrobcov automobilov;

› v koncernovom zväzku samostatne vyvíja a vyrába okrem vozidiel aj komponenty ako motory a prevodovky;

› prevádzkuje tri výrobné závody v Českej republike, ale výrobné kapacity má aj v Číne, v Rusku, na Slovensku a v Indii, a to väčšinou prostredníctvom koncernových partnerstiev. Okrem toho aj na Ukrajine v spolupráci s lokálnym partnerom.

› celosvetovo zamestnáva 45 000 ľudí a je aktívna na viac ako 100 trhoch.

Foto: skoda-auto.sk

žiadne príspevky na zobrazenie