Viete, akých je päť základných čŕt osobnosti?

0

Psychológovia často definujú osobnosť z hľadiska piatich základných čŕt, ktoré možno považovať za východiskové dispozície, ktoré riadia správanie.

Päťfaktorový model osobnosti zahŕňa tieto základné črty:

1. otvorenosť k zážitkom
2. svedomitosť
3. extroverzia-introverzia
4. prívetivosť
5. neuróza

Znaky, ktoré sa často označujú ako „Big 5“, sú zhrnuté skratkami OCEAN alebo CANOE. V angličtine je to: openness to experience, conscientiousness, extraversion-introversion, agreeableness, neuroticism.

Každý jednotlivec prejavuje každú z piatich širokých dimenzií osobnosti v určitej intenzite. Pri nekonečnom množstvo spôsobov, akými sa jednotlivci líšia v jednotlivých črtách, je štúdium osobnosti stále fascinujúce. Pomocou testovania založeného na dotazníkoch merajú psychológovia mieru, do akej je každá z týchto charakteristík individuálne prítomná.

Päťfaktorový model sa používa na porozumenie a predpovedanie vzťahov medzi osobnostnými črtami a úspechom v sociálnych, akademických a profesionálnych podmienkach. Model bol kritizovaný za svoje obmedzenia, pokiaľ ide o počet hodnotených osobnostných znakov a skutočnosť, že ide o model založený na údajoch a nie je založený na psychologickej teórii.

Zástanci päťfaktorového modelu tvrdia, že prináša konzistentné výsledky a že takýto opis osobnosti musí predchádzať teórii osobnosti, a nie byť realizovaný až po nej.

Nedávno zavedený šesťfaktorový model známy ako HEXACO dodáva k pôvodným piatim znakom ešte faktor čestnosti a pokory, aby sa do zmesi včlenila miera etického správania.

portret zeny
foto: pixabay.com

Čo môžu testy osobnosti odhaliť?

Bolo navrhnutých veľa spôsobov reprezentácie hlavných čŕt a výskumníci v oblasti osobnosti naďalej nesúhlasia s počtom charakteristických znakov, ktoré je možné merať. V týchto organizačných schémach dominuje päťfaktorový model, aj keď existuje niekoľko typov hodnotení na meranie týchto piatich znakov.

Výsledky týchto testov odhadujú, aké zastúpenie má každý znak v porovnaní s ostatnými ľuďmi. Keď viacerí jednotlivci absolvujú testy, ako je to v prípade osobnostného prieskumu, ich skóre kolektívne objasňuje, či sa osobnosť od ostatných líši alebo ako konkrétna vlastnosť korešponduje s výsledkom, napríklad úspech v kariére.

Prečítajte si aj článok o Ben Franklinovom efekte – ak niekoho požiadate o láskavosť, nakloníte si ho

Šesť hlavných charakteristík v modele HEXACO

Čestnosť – pokora (H):
Charakteristika: úprimnosť, spravodlivosť, vyhýbanie sa chamtivosti, skromnosť
Vlastnosti: úprimný, čestný, verný, lojálny, skromný, nenápadný verzus prefíkaný, nečestný, nenásytný, pokrytecký, okázalý
Emocionalita (E):
Charakteristika: strach, úzkosť, závislosť, sentimentalita
Vlastnosti: emocionálny, precitlivený, sentimentálny, úzkostlivý, zraniteľný verzus nebojácny, tvrdý, nezávislý, sebaistý, stabilný
Extroverzia (X):
Charakteristika: sociálna sebavedomie, sociálna odvaha, spoločenskosť, živosť
Vlastnosti: otvorený, živý, extrovertný, spoločenský, zhovorčivý, veselý, aktívny verzus plachý, pasívny, stiahnutý, introvertný, tichý, rezervovaný
Prívetivosť (A):
Charakteristika: odpustenie, jemnosť, flexibilita, trpezlivosť
Vlastnosti: trpezlivý, tolerantný, mierny, príjemný, jemný proti impulzívnemu, hádavému, tvrdohlavému, cholerickému
Svedomie (C):
Charakteristika: organizácia, usilovnosť, perfekcionizmus, opatrnosť
Vlastnosti: organizovaný, disciplinovaný, usilovný, opatrný, dôkladný, presný versus nedbalý, lenivý, nezodpovedný, neprítomný
Otvorenosť pre skúsenosti (O):
Charakteristika: estetické ocenenie, kreativita, netradičnosť
Vlastnosti: intelektuálny, kreatívny, nekonvenčný, inovatívný verzus plytký, zastaralý, neflexibilný, konvenčný

foto: pixabay.com

Typológia osobnosti – temperamentu

Všeobecne sú známe aj 4 typy osobnosti podľa temperamentu. Ako prvý sa temperamentom človeka zaoberal lekár zo starovekého Grécka Hippokrates,  podľa ktorého je pomenovaná aj tzv. Hippokratova prísaha. Zároveň je aj autorom spisov Corpus Hippocratium, ktoré sa stali základom stredovekého lekárstva. Do dnešného dňa sa používa aj jeho rozdelenie temperamentu na 4 základné skupiny.

  1. sangvinik (sanguis, lat. = krv) – vyznačuje sa predovšetkým primeranou reaktivitou, čo znamená, že na slabé podnety reaguje slabo, na silné silno. Zážitky doznievajú rýchlo a sú prítomné rýchle zmeny, sangvinik je prispôsobivý, emočne vyrovnaný, aj keď je do určitej miery nestály a ľahkovážny, je optimistický, často veselo ladený, jeho prežívanie zážitkov ale aj citov nie je veľmi hlboké. Ide o emočne stabilného extroverta.
  2. cholerik (cholé, gr. = žlč) – má sklony k výbuchom hnevu až k agresii, ťažko sám seba ovláda a reaguje často impulzívne, bez hlbšej rozvahy, je netrpezlivý, panovačný, vyžaduje od svojho okolia ústupky, ktorých často nie je sám schopný, je egocentrický a emočne labilný, ľahko citovo vzplanie, navonok reaguje rýchlo, silno a často bez zábran. Ide o emočne labilného extroverta.
  3. flegmatik (phlegma, gr. = hlien) – je emočne značne vyrovnaný, pre pozorovateľa sa javí ako ľahostajný, vzrušujú ho iba veľmi silné podnety, je stály, často pôsobí spokojne, je veľmi pokojný až chladnokrvný. Hlbšie vzťahy nadväzuje iba k malému okruhu osôb, často absentujú väčšie životné ambície a požiadavky, z čoho pramení často až životná pasivita, nemá rád zmeny a pohybovo býva skôr úsporný. Ide o emociálne stabilného introverta.
  4. melancholik (melan-cholé, gr. = čierna žlč) – je precitlivenejší, často má depresívne sklony, je skôr uzavretý, tichý až nesmelý, no svedomitý, zodpovedný, horšie nadväzuje nové vzťahy, no jeho city sú trvalé, je lojálny, ťažšie sa prispôsobuje, a je skôr pomalý. Je to emočne labilný introvert.

Zdroj: psychologytoday.com, wikipedia.com

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu