Emocionálna výchova nám pomáha naučiť sa ovládať, vnímať dobro a iných

0
Emocionálna výchova nám pomáha naučiť sa ovládať, vnímať dobro a iných

Inteligenčný kvocient, či úspešnosť v škole nie sú vždy priamo úmerné úspechom v živote, osobnému šťastiu. Prax potvrdzuje, že mnoho ľudí s vynikajúcim intelektom je emocionálne negramotných. Vedia podávať výkon vo svojom odbore, nemajú však schopnosť citovo rezonovať, prejaviť svoje city.

Kolegovia takýchto ľudí sa môžu stať obeťou ich necitlivosti, agresivity, mrzutosti a neustálej nespokojnosti.

Spomínaní jedinci majú problémy aj v partnerskom živote a súžití, kde druhý v páre zbytočne očakáva prejavy nehy a pozornosti. Títo nositelia emocionálnej negramotnosti, inak inteligentné osobnosti, vidia len seba, svoje potreby, úspechy. To, čo prežíva druhý, ich nezaujíma. Preto sú často vystavení riziku, že ich v partnerskom živote nahradí niekto iný, citlivý, schopný odhadnúť očakávania a potreby ich partnera. Niekto citovo inteligentnejší, s vyšším EQ – emocionálnym kvocietom.

Teória i prax dokazujú, že kým IQinteligenčný kvocient má svoje obmedzenia, emocionálnu inteligenciu možno počas života rozvíjať a zdokonaľovať.

V rodinnom poradenstve zdôrazňujem rodičom dôležitosť emocionálnej výchovy, usmerňujem ich výchovné pôsobenie.

Skúsenosti z praxe ukazujú, že rodičia veľakrát svojim deťom rázne zvýšeným hlasom povedia, čo nesmú, namiesto toho, aby im vysvetlili, prečo to nie je vhodné. Nevedú ich k tomu, aby zvážili, cítili, že čosi nesmú preto, že by napríklad niekoho druhého zarmútili, zranili.

pixabay.com

Tí rodičia, ktorí vedia poskytnúť svoji deťom také zážitky, ktoré postupne rozvíjajú ich smelosť a rozvahu, im preukážu významnú službu. Spočíva v tom, že ich zbavia neprimeranej trémy, bojazlivosti a strachu z neúspechu.

Emocionálna výchova učí schopnosti byť súcitným, chápavým, vedieť sa ovládať v záťažových situáciách.

Opakovaním určitých zážitkov dôjde k vytvoreniu návykov, ktoré je možné použiť vo chvíľach frustrácie, smútku alebo ohrozenia.

Učenie sa emóciám je dôležitou súčasťou rodinnej výchovy

Škola by tiež mala venovať priestor emocionalizácii svojich žiakov. Domnievam sa, že je nevyhnutný komplexný prístup ako vychovávať cítiacich, slušných budúcich dospelých.

Počas realizácie preventívnych programov zameraných na emocionálny rozvoj poskytujem žiakom:

 • Možnosť pozrieť sa na svoje správanie s odstupom času.
 • Ponúkam im podnety na zamyslenie a vlastné učenie.
 • Učím ich slovne vyjadriť radosť, uznanie, smútok i to, čo v danej chvíli cítia a potrebujú.

V skupinovej práci aplikujem techniky cielené na tieto emocionálne kompetencie:

 • Emocionálne sebadôvera – lepšia schopnosť rozpoznať a definovať vlastné emócie; lepšie porozumieť príčinám pocitov.
 • Regulácia emócií – lepšie ovládanie hnevu, redukovanie agresívneho správania, lepšie zvládanie stresu.
 • Produktívne využívanie emócií – väčší pocit zodpovednosti, viac sebakontroly.
 • Empatia – lepšia schopnosť porozumieť názoru iných, väčšia schopnosť počúvať iných, viac citlivosti voči pocitom iných.

Ukazuje sa, že realizáciou preventívnych programov zameraných na emocionálny rozvoj sa u žiakov znižuje riziko:

 • sociálnej izolácie alebo iných sociálnych problémov;
 • emocionálnych porúch;
 • problémov učenia;
 • agresívneho správania.

Emocionálna inteligencia a jej rozvoj

V súčasnosti nevyhnutne potrebujeme sebaovládanie, súcit, schopnosť pozitívne ovplyvňovať atmosféru na pracovisku, v rodine, medzi priateľmi. Pretože negatívne emócie, hrubosť, necitlivosť, neochota vypočuť si druhého sa vracajú ako bumerang a prejavujú sa v celkovej nespokojnosti človeka.

Emocionálna výchova a programy zamerané na emocionálny rozvoj pomáhajú jedincom naučiť sa ovládať, vnímať dobro a iných. Učí schopnosti, ktorú potrebujeme dnes viac ako niekedy v minulosti. Schopnosť byť dobrým, súcitným, chápavým, ovládať sa.

Emocionálna inteligencia je dôležitá pre náš život, nezabúdajme na to  v každodennom zhone za inými hodnotami, ktoré nie sú vždy kritériom tých pravých hodnôt…

Podrobnejšie o uvedenej téme píšem v mojej monografii:
Preventívny program pre žiakov s poruchami správania
Skúsenosti z realizácie programu
https://www.iqknihy.sk/eshop/preventivny-program-pre-ziakov-s-poruchami-spravania-skusenosti/p-1279351.xhtml

PhDr. Dana ROSOVÁ, PhD.

Počas celej profesionálnej kariéry sa venuje poradenstvu deťom, mládeži, rodinám, sociálne znevýhodneným, rizikovým skupinám. Je odborníčkou v prevencii sociálno-patologických javov,  autorkou a lektorkou programov pre deti, mládež, rodičov, pedagógov. Vedie sociálno-psychologické výcviky. Vyjadruje sa k aktuálnym témam, publikuje, s obľubou píše aj knižky pre malých čitateľov. Zdôrazňuje dôležitosť čítania pre deti od najútlejšieho veku. Vyzdvihuje význam emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania a inkluzívneho prístupu vo výchove, vzdelávaní i v poradenskom systéme. Pôsobila ako odborná asistentka na VŠ.
Prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách, podporuje rôzne humanitné projekty, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami.
Je presvedčená o tom, že len to, čo robíme pre druhých má naozaj cenu…
Autorka monografií:
Preventívny program pre žiakov s poruchami správania. Skúsenosti z realizácie programu; Prevencia v školských zariadeniach. Príklady dobrej praxe.
Autorka vysokoškolských učebníc:
Stratégia riešenia šikanovania v školách. Možnosti prevencie;
Vybrané kapitoly z prevencie v sociálnej práci.
Autorka knižných publikácií:
Hurá, idem do školy!;
Teším sa do 1. triedy!; a trilógie: Dankine príbehy pre teba 1; Dankine príbehy pre teba 2; Dankine príbehy pre teba 3.

Predošlý Šesť krajín obmývaných Severným morom podpísalo dohodu o ochrane podmorskej infraštruktúry pred nepriateľskými činmi
Pokračovať Eva Staroňová z Plus421 Foundation: Keď má človek oči dokorán a počúva, svet sa mu otvorí
Počas celej profesionálnej kariéry sa venuje poradenstvu deťom, mládeži, rodinám, sociálne znevýhodneným, rizikovým skupinám. Je odborníčkou v prevencii sociálno-patologických javov, autorkou a lektorkou programov pre deti, mládež, rodičov, pedagógov. Vedie sociálno-psychologické výcviky. Vyjadruje sa k aktuálnym témam, publikuje, s obľubou píše aj knižky pre malých čitateľov. Zdôrazňuje dôležitosť čítania pre deti od najútlejšieho veku. Vyzdvihuje význam emocionálnej inteligencie, prosociálneho správania a inkluzívneho prístupu vo výchove, vzdelávaní i v poradenskom systéme. Pôsobila ako odborná asistentka na VŠ. Prednáša na medzinárodných vedeckých konferenciách, podporuje rôzne humanitné projekty, spolupracuje s mimovládnymi organizáciami /kontakt: discerevivere@gmail.com/ Je presvedčená o tom, že len to, čo robíme pre druhých má naozaj cenu… Autorka monografií: Preventívny program pre žiakov s poruchami správania. Skúsenosti z realizácie programu; Prevencia v školských zariadeniach. Príklady dobrej praxe. Autorka vysokoškolských učebníc: Stratégia riešenia šikanovania v školách. Možnosti prevencie; Vybrané kapitoly z prevencie v sociálnej práci. Autorka knižných publikácií: Hurá, idem do školy!; Teším sa do 1. triedy!; a trilógie Dankine príbehy pre teba 1; Dankine príbehy pre teba 2; Dankine príbehy pre teba 3.

žiadne príspevky na zobrazenie