Fialová ekonomika: Rodová rovnosť na dosiahnutie väčšej pracovnej rovnosti

0
Fialová ekonomika: Rodová rovnosť na dosiahnutie väčšej pracovnej rovnosti

„Fialová ekonomika“ (Economía Violeta) je návrh ekonomického modelu, ktorého cieľom je odstrániť prekážky vstupu, aby ľudia mali prístup k príležitostiam za rovnakých podmienok, a tým zmenšiť rozdiely v pracovnej sile medzi ženami a mužmi.

Tento model poukazuje na potrebu určiť, ktoré sú najdôležitejšie prvky na dosiahnutie sociálneho blahobytu, aby sa hospodárstvo mohlo lepšie rozvíjať tým, že zohľadní pracujúcich mužov a ženy z verejného, ​​súkromného a komunitného sektora.

Paola Gutiérrez, koordinátorka OSN pre ženy pre sociálnu ochranu Ekvádoru, vysvetľuje, že definícia a implementácia modelu fialovej ekonomiky je v Ekvádore novinkou a pomáha identifikovať rozdiely medzi ženami a mužmi, ako aj rodovú nerovnosť nielen v ekonomike, ale aj v politickom a sociálnom sektore.

Pracovné rozdiely medzi mužmi a ženami sú v Ekvádore stále veľké

Viaceré faktory, ako napríklad činnosti súvisiace so starostlivosťou, materská dovolenka a práca v domácnosti, vedú k tomu, že na trhu práce sa zúčastňuje viac mužov (79 %) ako žien (58 %). Podľa oficiálnych údajov zo správy z prieskumu domácností zo septembra 2019 je v súčasnosti 53 % žien nezamestnaných a z toho len 34 % z nich malo pred prepustením registrovanú zmluvu.

Ako vysvetľuje Paola Gutiérrez, Fialová ekonomika sa pokúša odhaliť prácu v domácnosti ako základnú súčasť ekonomiky a sociálneho blahobytu. Okrem toho tvrdí, že v súčasnosti je v činnostiach spojených so starostlivosťou viac žien ako mužov, a to nielen v domácnosti, ale aj v ekonomických činnostiach, ako sú zdravotnícke služby a vzdelávanie. „Ženy dostávajú nižšie platy za rovnakú prácu a dokonca pracujú viac hodín, čo zvyšuje rodovú nerovnosť,“ dodala.

Väčšia rodová rovnosť znamená vyššiu produktivitu

Fialová ekonomika tiež umožňuje ženám prevziať zodpovednosť za rozhodnutie, či vstúpiť (alebo nevstúpiť) na trh práce a ako to urobiť, za rovnakých podmienok ako muži. Podporuje tiež demokraciu tým, že vytvára aktívnu účasť žien v politickom priestore. „Niekoľko štúdií tvrdí, že väčšia rodová rovnosť znamená vyššiu produktivitu a vytvára väčšiu spokojnosť so životom,“ hovorí odborníčka.

https://unsplash.com/photos/woman-in-black-jacket-sitting-beside-woman-in-white-blazer-IjkIOe-2fF4

Tento návrh ekonomického modelu sa v Latinskej Amerike ujal akademických kruhov a politického aktivizmu. Model fialovej ekonomiky núti prehodnotiť globálnu ekonomiku a nájsť rovnováhu medzi plateným zamestnaním a verejnými a súkromnými aspektmi, ako to navrhuje Medzinárodná organizácia práce (ILO).

Paola Gutierrez sa domnieva, že fialová ekonomika by mohla pomôcť zmierniť účinky pandémie vytvorením mechanizmov, ktoré kombinujú zamestnanie s opatrovateľskými činnosťami doma, čím sa minimalizujú konflikty medzi oboma zodpovednosťami v takzvanej novej realite.

Je potrebné implementovať fialovú ekonomiku ako verejnú politiku

V posledných mesiacoch a prostredníctvom ekvádorského kabinetu sociálnych vecí bolo niekoľko priestorov na začatie dialógu medzi rôznymi vládami a sociálnymi partnermi. UN Women bola tiež pozvaná, aby sa zúčastnila na stretnutiach a poskytla odborné poradenstvo. Tento priestor slúžil na analýzu a diskusiu o potrebe implementovať fialovú ekonomiku ako verejnú politiku. Výzvou je teraz predstaviť tento model výrobnému sektoru a preukázať výhody pre krajinu prostredníctvom väčšej hospodárskej a pracovnej rovnosti.

Ekonomický model tiež zdôrazňuje dôležitosť uznania práv ľudí, ako je všeobecný prístup k sociálnej ochrane, ktorý je v súlade s prácou, ktorú vykonáva OSN v spoločnom programe prostredníctvom navrhovania mechanizmov na zvyšovanie informovanosti mladých ľudí o ich práve na sociálne zabezpečenie a dôstojnú prácu.

Podľa Paoly Gutiérrez prístup mladých mužov a žien k sociálnej ochrane zahŕňa veľké zmeny, akými sú:

  • začlenenie cieľovej populácie do trhu práce;
  • vytváranie finančných produktov a služieb, ktoré uľahčujú neformálnym mladým ľuďom prístup k finančnému systému;
  • vytvorenie systémov starostlivosti s cieľom podporiť účasť rodičov a začlenenie sa na trh práce, okrem iného.

„S týmto projektom im chceme dať hlas, aby mohli vyjadriť svoje potreby a túžby,“ uzavrela. Cieľom je vytvoriť priestory pre mladých ľudí, aby sa mohli podieľať na tvorbe verejnej politiky.

Zdroj: https://jointsdgfund.org/article/violet-economy-gender-equality-achieve-greater-economic-and-labor-equity

žiadne príspevky na zobrazenie