Mnohé ženy zažívajúce násilie majú obmedzený prístup k pomoci

nasilie
pixabay.com

Prebiehajúca pandémia koronakrízy ešte znásobila každodenné výzvy, ktorým ženy musia čeliť a ukázala potrebu špecifického prístupu k ženám zažívajúcim násilie. Násilie páchané na ženách je dlhodobý problém, ktorý má dopad na ženy vo všetkých oblastiach života.

Americká obchodná komora na Slovensku zorganizovala v spolupráci so súkromným sektorom odbornú diskusiu. Chceli poukázať na potrebu adresnosti pomoci ženám a včasnej intervencie aj zo strany zamestnávateľov.

Účastníci diskutovali s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstvom vnútra a prezidentským palácom o konkrétnych formách spolupráce v boji proti násiliu na ženách a zdôraznili, že im táto téma nie je ľahostajná.

Pomoc ženám zažívajúcim násilie je prioritou pre všetkých

Jarmila Lajčáková, poradkyňa pre ľudské práva a práva menšín v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky zdôraznila, že túto tému považuje prezidentka Zuzana Čaputová za jednu zo svojich dôležitých priorít.

„Iniciatíva spoločnosti Ikea smeruje práve do oblasti prevencie násilia a zvyšovania povedomia o násilí páchanom na ženách. Oceňujeme tiež ambíciu dnešného podujatia hľadať synergiu aktivít súkromného, verejného a mimovládneho sektora. Radi na toto úsilie nadviažeme pretože veríme, že práve podporou spolupráce medzi rôznymi sektormi môžeme v tomto spoločnom úsilí z prezidentskej kancelárie účinne pomôcť,“ povedala na úvod podujatia J. Lajčáková.

Firmy podporujú diverzitu

Firmy sa aktívne zaujímajú o to, ako zaradiť tému násilia páchaného na ženách do svojich interných preventívnych programov. Popri inkluzívnych programoch, podpore diverzity a podpore psychického zdravia zamestnancov ide o ďalší vážny spoločenský aspekt, kde sa chce aj súkromný sektor viac aktivizovať a vzájomne inšpirovať. V dobe, keď je domácnosť zároveň aj pracoviskom, je bezpečné zázemie pre zamestnancov a zamestnankyne nevyhnutným predpokladom pre prácu a rozvoj. Ženy sú v tejto oblasti ohrozené špecificky a ide častokrát o dlhodobý problém.

Ženy majú obmedzený prístup k ochrane a pomoci

“Izolácia a obmedzené fungovanie niektorých inštitúcií znamenajú, že mnohé ženy zažívajúce násilie majú obmedzený prístup k ochrane a pomoci, ktorú nevyhnutne potrebujú,” vysvetľuje Dušana Karlovská, riaditeľka neziskovej organizácie Fenestra, ktorá sa dlhé roky zasadzuje o právo žien na život bez násilia.

“Násilie páchané na ženách považujeme za vážny spoločenský problém, ktorý sa dotýka nás všetkých. Ukázal to aj náš interný prieskum, v ktorom 70% zamestnancov IKEA uviedlo, že boli priamo alebo nepriamo vystavení domácemu násiliu. Preto sme minulý rok spustili dva a pol ročný projekt na podporu žien zažívajúcich násilie v prostredí domova a prostredníctvom diskusie chceme vyzvať aj ďalšie firmy, v spolupráci s verejným sektorom, aby cez konkrétne záväzky nachádzali riešenia ako predchádzať násiliu a pomáhať ženám, ktoré ho zažívajú,“ uviedla Mounia El-Hilali, CEO IKEA pre Slovensko, Česko a Maďarsko.

Ako môže vyzerať spolupráca súkromného a verejného sektora?

Doteraz bola problematika násilia páchaného na ženách prioritne témou pre verejný a neziskový sektor. Dochádza však k aktivizácii firiem, ktoré by radi vedeli ako konkrétne môže súkromný sektor prispieť k tomu, aby došlo k reálnemu zlepšeniu situácie žien zažívajúcich násilie.

“Existujú viaceré konkrétne spôsoby ako môžu zamestnávatelia pomôcť: od aktivít podporujúcich osvetu a prevenciu, psychologickú pomoc, ale napríklad aj extra dovolenku alebo flexibilný pracovný čas pre ženy, ktoré sú obeťami násilia,” ozrejmuje Barbora Burajová z Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách.

Keďže ide o komplexný problém, firmy sú pripravené intenzívne spolupracovať s verejným sektorom, ktorý v súčasnosti pracuje na príprave Národného akčného plánu pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách.

Národný akčný plán

Podľa Zuzany Brixovej, riaditeľky Odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, práca a príprava strategických materiálov je jednou z kľúčových oblastí, kde vidí priestor aj pre zapojenie súkromného sektora:

“V súčasnosti pripravujeme nový Národný akčný plán, do ktorého prípravy a pripomienkovania radi zapojíme aj súkromný sektor. Sme otvorení na diskusiu a firmy povzbudzujeme na proaktívny prístup. Spoločne s dlhoročnými odborníkmi chceme formulovať konkrétne úlohy a záväzky, ktoré pomôžu lepšie a adresnejšie chrániť ženy, ktoré zažívajú násilie,” vysvetľuje Z. Brixová.

Podľa riaditeľky Fenestry, Dušany Karlovskej je dôležité najmä to, aby prijímané opatrenia zabezpečili prístup k adekvátnej špecifickej ochrane, pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie a aby nedošlo k zhoršeniu ich súčasnej situácie.

“Prebiehajúce diskusie medzi súkromným a verejným sektorom vnímame ako pozitívny signál toho, že aktérom naprieč sektormi nie je problematika násilia páchaného na ženách ľahostajná a chcú zohrať aktívnu rolu pri jej adresovaní. Veríme, že spájanie síl pomôže k tomu, aby sa situácia žien na Slovensku zlepšila,” uzatvára D. Karlovská.

Záznam z podujatia si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=dydoXbX1uR8&t=345s

O Americkej obchodnej komore v SR

Americká obchodná komora v SR je nezávislá nezisková organizácia financovaná výhradne z príspevkov svojich členov. Na Slovensku pôsobí už vyše 27 rokov s cieľom prinášať pozitívnu zmenu v rámci podnikateľského prostredia na Slovensku. Medzi kľúčové piliere komory patrí vymožiteľnosť práva, zavádzanie inovácií, vzdelávanie a podpora talentov, ako aj regionálny rozvoj. Viac informácií o AmCham môžete získať na www.amcham.sk a na sociálnych sieťach: LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook,  Youtube

Foto: pixabay.com