Na ktorom mieste je Slovensko v indexe rodovej rovnosti?

0
Na ktorom mieste je Slovensko v indexe rodovej rovnosti?

Globálny index rodových rozdielov každoročne porovnáva súčasný stav a vývoj rodovej parity v štyroch kľúčových oblastiach: ekonomická účasť a príležitosti, dosiahnuté vzdelanie, zdravie, prežitie a politické posilnenie.

Od svojho uvedenia na trh v roku 2006 je to najdlhší index sledujúci pokrok mnohých ekonomík o odstránenie týchto rozdielov v priebehu času.

Tento rok 18. vydanie Global Gender Gap Index porovnáva rodovú paritu v 146 ekonomikách, čo poskytuje základ pre analýzu vývoja rodovej parity v dvoch tretinách svetových ekonomík.

Globálny index rodových rozdielov meria skóre na stupnici od 0 do 100 a skóre možno interpretovať ako prekonanú vzdialenosť smerom k parite (t. j. percento rozdielu medzi pohlaviami). Porovnania medzi krajinami podporujú identifikáciu najefektívnejších politík na odstránenie rodových rozdielov.

Globálne výsledky a čas dosiahnutia parity

Globálne skóre rozdielov medzi mužmi a ženami v roku 2024 pre všetkých 146 krajín zahrnutých v tomto vydaní predstavuje 68,5 %. V porovnaní s konštantnou vzorkou 143 krajín zahrnutých do minuloročného vydania sa globálny rozdiel medzi mužmi a ženami zmenšil o ďalší +,1 percentuálny bod, zo 68,5 % na 68,6 %.

Nedostatok zmysluplných zmien od posledného vydania účinne spomaľuje tempo pokroku pri dosahovaní parity. Na základe aktuálnych údajov bude dosiahnutie úplnej parity trvať približne 134 rokov – päť generácií od cieľa udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goal) do roku 2030.

Ďalšie zistenia:

  •  Globálny index rozdielov medzi pohlaviami z roku 2024 ukazuje, že hoci žiadna krajina nedosiahla úplnú rodovú paritu, 97 % ekonomík zahrnutých do tohto indexu vydanie zatvorili viac ako 60 % svojho rozdielu v porovnaní s 85 % v roku 2006.
  •  Island (93,5 %) je opäť na 1. mieste a vedie v indexe už desaťročie a pol. Naďalej je tiež jedinou ekonomikou, ktorá prekonala viac ako 90 % rodových rozdielov.
  •  Európske ekonomiky zaujímajú sedem miest z globálnej top deiatky. Okrem Islandu medzi ne patrí Fínsko (2., 87,5 %), Nórsko (3. miesto, 87,5 %), Švédsko (5. miesto, 81,6 %), Nemecko (7. miesto, 81 %), Írsko (9. miesto, 80,2 %) a Španielsko (10. miesto, 79,7 %).
  • Zvyšné tri miesta obsadili ekonomiky východnej Ázie a Tichomoria (Nový Zéland, 4. miesto, 83,5 %), Latinskej Ameriky a Karibiku (Nikaragua, 6. miesto, 81,1 %) a subsaharskej Afriky (8. miesto Namíbia, 80,5 %). Litva (11. miesto, 79,3 %) a Belgicko (12. miesto, 79,3 %) vypadli z top 10, pričom Španielsko a Írsko stúpli v poradí +8 a +2 a pripojili sa tak k najlepším hráčom v roku 2024.
  •  Od roku 2006 sa subindexy posúvali rôznym tempom na základe stálej vzorky 101 krajín. Celkovo najvýznamnejší posun nastáva v politickom posilnení, kde parita vyskočila celkovo o 8,3 percentuálnych bodov na 22,8 % za posledných 18 vydaní. V ekonomickej účasti a príležitostiach a dosiahnutom vzdelaní, parita získala 4,8 a 4,2 percentuálneho bodu. Zdravie a prežitie je jediný subindex, v ktorom došlo od roku 2006 k miernemu poklesu (-0,2 bodu).

Európa a jej výsledky a čas dosiahnutia parity

Európa vedie v roku 2024 v rebríčku regionálnych rozdielov medzi mužmi a ženami, keď v roku 2024 prekonala 75 % svojho rozdielu, s celkovým zlepšením o +6,2 percentuálneho bodu od roku 2006.

Päť najlepších európskych ekonomík – Island, Fínsko, Nórsko, Švédsko a Nemecko – v globálnej top 10. Avšak, kým 21 zo 40 ekonomík v regióne získali viac ako 75 %, vzdialenosť medzi najvyšším a najnižším hodnotením naznačuje veľké vnútroregionálne rozdiely.

Island, ktorý je najvyššie, vedie o 29 percent bodov nad Tureckom, ktoré je naspodku. Európa vykazuje mierny nárast ekonomickej parity s miernym nárastom o +0,4 percentuálneho bodu v jej skóre ekonomickej účasti a príležitostí (67,8 %). Skóre rodovej parity v regióne je tretie najvyššie (99,5 %) na celom svete, zatiaľ čo parita v oblasti zdravia stagnuje. So smerom nahor trendová krivka, politická parita v Európe sa v roku 2024 postupne zvýšila na najvyššie skóre spomedzi všetkých regiónov (36 %).

Ako to vyzerá so Slovenskom?

Slovensko je umiestnené na 56. mieste zo všetkých 146 ekonomík, ktoré boli merané. Dosiahli sme 73%. V rámci Európy sme na 26. mieste. Za nami je ešte trinásť krajín, prekvapivo Česko sa umiestnilo až na 104. mieste, v rámci Európy je na 39. priečke, za ním je už len posledné Turecko.

Oproti minulému roku sme si však polepšili. Slovensku v roku 2023 patrila 62. pozícia zo 146. miest a dosiahli sme 72 percent. Polepšili sme si najmä v politickom posilnení.

Zdroj: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2024.pdf

žiadne príspevky na zobrazenie