Nespravodlivé odmeňovanie mužov a žien alebo stagnácia a „ženské euro“

0
Nespravodlivé odmeňovanie mužov a žien alebo stagnácia a „ženské euro“

Konferencia Equal Pay Day onedlho už aj na Slovensku. Prečo? Pretože rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sú v našej krajine priepastné. A tiež preto, že v tradične mužských odvetviach by sa zvýšením zapojenia žien do pracovného procesu vo viacerých krajinách zvýšila produktivita od 3 % až do 25 %, ale stále sa na tento fakt neprihliada.

Ambasádori a ambasádorky konferencie Equal Pay Day Slovensko, ktorá sa bude konať 10. a 11. novembra v Bratislave nám odpovedali na otázky, aké sú hlavné dôvody v nerovnosti v odmeňovaní a ako túto nerovnosť vnímajú.

Martin Čambor, riaditeľ ľudských zdrojov, Slovenská sporiteľňa, a.s.

„Zásadné dôvody v nerovnosti v odmeňovaní sú neexistujúca politika odmeňovania, preferovanie mužov pri výberovom procese a predsudky.“

Zaužívaný štandard aj nízke sebavedomie

Produktová manažérka cvmango, s.r.o. Jana Sliacka si o nerovnosti v odmeňovaní myslí, že je to v našej spoločnosti zaužívaný štandard vyplývajúci z minulosti. Ale vidí prepojenie aj s faktom, že ženy majú nižšie sebavedomie než muži. Tiež sa zvyknú podceňovať a poukazujú najmä na svoje slabé stránky, vďaka čomu im nie je prirodzené prísť a vypýtať si vyšší plat. Ak však o vyšší plat nepožiadajú, zamestnávateľ ho len sotva sám od seba navýši.

Diskriminácia na základe pohlavia

Jana Siacka

„Dôvody nerovnosti v odmeňovaní sú veľmi komplexné a mnohostranné. Podľa môjho názoru  medzi ne patria tradičné genderové stereotypy, nedostatok transparentnosti, diskriminácia na základe pohlavia, nedocenenie určitých odvetví, kde prevládajú ženy a rovnako aj neschopnosť zamestnávateľov naplno využívať rozdiely v potenciáloch mužov a žien,“ vysvetľuje Jana Peschlová, Managing Partner z advokátskej kancelária Peschlová Podhorská. „Výsledkom je potom zložitá zmes nevhodných ingrediencií neustále prilievaných do jedného hrnca, z ktorého postupne ľuďom, ale hlavne ženám, prestáva chutiť,“ dodáva ambasádorka konferencie Equal Pay Day, Jana Peschlová.

Prečítajte si: Európa zakročila proti nerovným platom medzi mužmi a ženami: Aké povinnosti čakajú firmy?

Náročná pozícia žien aj vďaka rodinným záväzkom

Vladimír Janík – Equal Pay Day

Ambasádorom konferencie Equal Pay Day, ktorá sa bude na Slovensku na jeseň konať vôbec po prvýkrát, je aj Vladimír Janík, spoluzakladateľ a Managing Director MENITY GROUP, s.r.o. K téme dôvodov v rozdieloch v odmenách mužov a žien sa vyjadril, že aj napriek existujúcim zákonom, ktoré zakazujú diskrimináciu na základe pohlavia, skutočnosť na pracoviskách často odráža nevyvážené podmienky.

„Patria sem napríklad predpojatosti a stereotypy o úlohách a schopnostiach mužov a žien, nedostatočné príležitosti pre ženy k postupu v práci, ako aj nedostatok flexibility, ktoré by umožnili zosúladenie pracovného a súkromného života. Ženy sú často nútené pracovať na čiastočný úväzok alebo prijímať menej náročné pozície kvôli rodinným záväzkom, čo vedie k menšiemu odmeňovaniu. Ženy sa tiež často nachádzajú v menej platených odvetviach alebo pozíciách, pričom v lepšie platených sektoroch sú nedostatočne zastúpené.“

K otázke o nerovnosti v odmeňovaní tiež doplnil, že pokiaľ ide o genderové stereotypy, muži boli podľa tradícií z minulosti považovaní za „hlavu rodiny“, ktorá tú rodinu zabezpečí. Úlohy žien boli tak často obmedzené predovšetkým na opatrovanie.

„Tieto stereotypy sa môžu odraziť na pracoviskách a môžu ovplyvňovať hodnotenie práce a odmeňovanie,“ poznamenal Vladimír Janík na záver.  

Spravodlivosť v odmeňovaní nesmie stagnovať

Slovenské ženy sú v našej krajine ešte vždy platené „ženským eurom“, čo rozhodne nehovorí nič o férovosti a spravodlivosti. Ak chceme dosiahnuť rovnosť, nesmieme stagnovať v prístupe k vyrovnávaniu rozdielov. Ohodnotenie práce žien by malo zohľadňovať všetky potrebné faktory. Rodová segregácia, nedostatok flexibility v pracovnom čase, ako aj tradičné rozdelenie rolí v domácnosti a v starostlivosti o deti, či o iných členov rodiny, musí nadobudnúť nový smer a napomôcť tak rodovo vyváženej spoločnosti, v ktorej majú muži aj ženy rovnaké práva.

Ženy musia popracovať na sebadôvere

Dana Miňová, Chief Human Resources Officer, MH Teplárenský holding, a.s. cíti nedostatky v sebadôvere žien. Prvky nerovnosti však na svojom pracovisku nevníma a nemala podobné pocity ani v predchádzajúcich zamestnaniach.

„Myslím si, že je to často o nás ženách samotných. O našom nastavení, o dôvere, viere v samých seba. O tom, ako na sebe pracujeme, ako sa chopíme príležitostí, ako za nimi aktívne kráčame alebo ako sme napríklad aj z pôvodných rodín a od najbližšieho okolia vedené a žijúce v predsudkoch a stereotypoch, utvrdzované v tom, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Že muž nosí nohavice, je teda hlavou a žena tou poslušnou držiteľkou ohňa v rodinnom krbe.“

Podľa názoru Evy Jahelka Filipp, COO a členky dozornej rady Wealth Effect Management, existuje mnoho dôvodov nerovnosti v oblasti odmeňovania žien a mužov, ale tri z nich vníma ako najsilnejšie.

„Po prvé sú to stereotypy, predsudky, či rodové očakávania, kedy sú ženy vo všeobecnosti považované za tie, ktoré sa majú starať o rodinu a byť doma s deťmi. Zamestnávatelia ich preto neraz považujú za rizikovejšie, keďže môžu mať „výpadky“ z dôvodu materskej dovolenky, resp. častej chorobnosti detí. Avšak nie každá žena chce alebo môže byť matkou. A nie každá chce byť iba doma a úplne sa odpojiť od svojho života pred materstvom. Tiež je pravdou, že ženy – matky sú oveľa efektívnejšie, výkonnejšie a lojálnejšie. Výchova detí žiaľ nie je v spoločnosti vnímaná a cenená, a to aj napriek tomu, že ide o veľmi dôležitú a náročnú rolu. Ženy a muži majú odlišné kvality a z toho, čo vidím a vnímam okolo seba mi vychádza, že kvality, ktoré majú muži – sila, výkon, fokus sú v spoločnosti cenené a odmeňované viac ako tie ženské, ku ktorým patrí empatia, starostlivosť, či precíznosť.“

Ako druhý dôvod nerovnosti v odmeňovaní vníma Eva Jahelka Filipp prevahu mužov vo vedúcich a rozhodovacích pozíciách, a to aj napriek tomu, že sú ženy a muži rôzni a majú aj rôzne potreby, názory, vnímanie sveta a vecí okolo seba. Práve z tohto dôvodu, aj ak je na pozíciách, ktoré majú rozhodovacie právomoci drvivá väčšina mužov, potreby žien často nie sú riešené a ich ženský pohľad na vec do celkovej skladačky chýba.

„Po tretie sú to ženy samotné. Zdravá dávka sebavedomia a uvedomenia si svojej hodnoty je to, čo ženám neraz chýba. A ťažko dostaneme niečo, čo si netrúfneme ani vypýtať,“ myslí si Eva Jahelka Filipp, jedna z ambasádoriek blížiacej sa konferencie.

Prečítajte si: Equal Pay Day prichádza už aj na Slovensko

Muži si vedia vypýtať

Lenka Smreková, Chief Financial Officer, MH teplárenský holding, a.s.

„Principiálne si nemyslím, že nerovnosť v odmeňovaní existuje v každom odvetví a na každej pozícii. Ak však existuje, je to skôr z dôvodu väčšej sebadôvery mužov v samých seba, než ako je to u žien. Žena považuje veľa úspechov, dokončených úloh, či projektov za samozrejmosť a nevidí v tom takú výnimočnosť a potrebu sa s tým pochváliť a žiadať odmenu alebo navýšenie platu. Muži si jednoducho vedia vypýtať a samozrejme sa aj pochváliť.“

Ženy tvoria nehmotné bohatstvo

Aktívnej mame dvoch detí, moderátorke a PR manažérke Barbare Jagušák sa pri otázke nerovnosti vybaví pocit, akoby si nikto nevšímal, že do spoločnosti ženy prispievajú výchovou nových generácií. Okrem toho tvoria jedinečné nehmotné bohatstvo a tretinu času venujú domácnostiam, opatere starších ľudí alebo sa inak angažujú v dobrovoľníckych činnostiach a v „treťom sektore“.

Ivana Molnárová, mentorka a koučka, Alyra, s.r.o.

„Dôvodmi nerovnosti v odmeňovaní sú stereotypy, kolektívne nastavenie, nižšie platené pozície, menej žien v manažérskych pozíciách, uprednostnenie rodiny, ale aj čiastočné úväzky.“

Extrémne rozdiely odmeňovania vo finančnom sektore

Lenka Buchláková, ekonomická moderátorka Televízie ta3, moderátorka a dramaturgička relácie Investujeme

„Vo finančnom sektore zarába žena na rovnakej pozícii aj o 400 eur menej ako jej kolega. Dôvody však môžu byť rôzne a nemôžeme to hádzať len na zamestnávateľa. Obviňovať ho z diskriminácie. Často je to aj o žene samotnej. Menej si vypýta, menej si verí na pohovoroch. Na Slovensku ani nie polovica ľudí, vrátane žien, je ochotná o svojom plate so zamestnávateľom vyjednávať. Najvypuklejší problém je postavenie pracujúcich matiek. V tomto smere sa už dlhodobo poukazuje na riešenia, ako systematicky podporovať dostupnosť jaslí a škôlok a zvyšovať tak flexibilitu trhu práce pre návrat matiek do pracovného pomeru, vrátane rôznej výšky pracovného úväzku. V napredovaní tak jednoznačne muži vytŕčajú, pretože žena preruší svoju kariéru kvôli tehotenstvu, materstvu, materskej dovolenke, kým kariéra muža je plynulá. Aj IT sektor je nerovnosťou známy. Tam často ani muži medzi seba do vrcholových pozícií ženy nepúšťajú.“

Lenka Buchláková – Equal Pay Day

Nerovnosť medzi mužmi a ženami je viditeľná najmä na trhu práce

Aj keď jedna zo základných zásad Európskej únie v oblasti rodovej rovnosti zaznamenala v poslednej dobe určitý pokrok, rozdiely v odmeňovaní sú stále neúnosné. Nadmerné zastúpenie žien v odvetviach s nižším zárobkom, ako aj minimálne zastúpenie v rozhodovacích pozíciách, je ešte vždy do očí bijúce. Cieľom našej spoločnosti by preto malo byť zabezpečenie rovnakých práv. A tie sa týkajú predovšetkým rovnosti v rozhodovacom procese, v ukončení rodovo motivovaného násilia a rozdielu v odmeňovaní žien a mužov.

Podpora rovnosti – konferencia Equal Pay Day

Na Slovensku sa tento rok uskutoční prvý ročník konferencie Equal Pay Day. Cieľom konferencie je upozorniť na rodovú nerovnosť nielen v nerovnom odmeňovaní, ale aj v rôznych iných oblastiach, nakoľko je vo vyspelej spoločnosti neprijateľné, aby vôbec k rodovým nerovnostiam dochádzalo. Toto podujatie je svojim rozsahom a zameraním v slovenskom prostredí unikátnym a nenahraditeľným. A súčasťou tejto jedinečnej konferencie môžete byť aj vy.

Hodnota „ženského eura“ predstavovala v novembri minulého roka 84,2 centov. Viete, čo to znamená? Že z jedného eura, ktoré zarobia muži, dostanú ženy iba 84,2 centov. A rodovú nekorektnosť nájdeme, bohužiaľ, aj inde. Je potrebné niečo zmeniť. Neváhajte a staňte sa hlasom rovnosti.  

Zdroj foto: www.equalpayday.sk, Pexels

Ohodnoťte článok

5

žiadne príspevky na zobrazenie

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu