Práve ženy podnikateľky môžu ekonomicky oživiť krajinu po pandémii

0
Práve ženy podnikateľky môžu ekonomicky oživiť krajinu po pandémii

Ženy sú v podnikaní jedným z najcennejších aktív svetovej ekonomiky, pričom ženy-podnikateľky preukázali aj veľkú odolnosť voči ťažkostiam vyvolaným pandémiou. Najlepšie podmienky pre podnikanie žien poskytujú ekonomiky v USA, na Novom Zélande a v Kanade. Vyplýva to z Mastercard Index of Women Entrepreneurs (Index žien podnikateliek, MIWE), ktorý opisuje podnikanie žien v 65 krajinách sveta. Zahŕňa tak 82 percent svetovej ženskej pracovnej sily.

Nerovnosť medzi pohlaviami poškodzuje celú spoločnosť

Celosvetový prehľad o podnikaní žien vyzdvihuje krajiny, v ktorých je pre ženy najjednoduchšie uspieť a poukazuje naopak na tie, kde značná nerovnosť medzi pohlaviami poškodzuje celú spoločnosť. Tieto krajiny dosiahli vysoké hodnotenie vo všetkých troch posudzovaných oblastiach: (1) pokrok v postavení žien-podnikateliek, (2) prístup k znalostiam a financovaniu a (3) faktory podporujúce podnikanie.

V týchto krajinách majú ženy dobrý prístup k finančnej podpore a službám a môžu jednoducho začínať, prevádzkovať a rozvíjať svoje podnikanie. Na ženy tu tiež pripadá vysoký podiel vlastníctva firiem a to vďaka vysokej kvality riadenia a správy, pozitívneho kultúrneho a spoločenského postoja k podnikaniu žien a priaznivej dynamiky podnikateľského prostredia.

Prečítajte si rozhovor so zakladateľkou úspešnej firmy SIKO, Jaroslavou Valovou

Ženy potrebujú podporu

Aby sme dokázali využiť potenciál globálneho hospodárskeho oživenia naplno je nevyhnutné usilovať sa o udržateľný a inkluzívny rast, ktorý posilňuje postavenie žien podnikateliek a podporuje ženami vlastnené firmy,“ uvádza Michal Čarný, generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre  Slovensko a Českú republiku.

Mastercard Index of Women Entrepreneurs opisuje niektoré z najvýznamnejších prekážok, s ktorými sa ženy musia v podnikaní vyrovnávať. V mnohých krajinách však uvádza aj nádejné ukazovatele pozitívnych zmien. Dnes, keď pandémia urýchlila prechod k digitálnej ekonomike, je ešte dôležitejšie ako predtým, aby mali podnikateľky z digitálnej ekonomiky zodpovedajúci prospech,“ dodáva Čarný.

TOP 10 pre ženské podnikanie

V 14 krajinách zo všetkých krajín zahrnutých do najnovšej štúdie MIWE bol zaznamenaný nárast podielu žien v zamestnaní. Súčasne však údaje Medzinárodnej organizácie práce ukazujú, že celosvetovo sa v roku 2020 zamestnanosť žien znížila o 5 percent, pričom zamestnanosť mužov v rovnakom období poklesla o necelá 4 percentá.

Napriek vynakladanému úsiliu v posledných dvoch rokoch po celom svete na zmiernenie vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 mal súvisiaci hospodársky pokles na ženy nepomerne väčší dopad. V súvislosti s tým hrozí, že prídu navnivoč desaťročia snáh o dosiahnutie rovnosti pohlaví na pracoviskách a v podnikaní. To by okamih, kedy by sa mal konečne zotrieť rozdiel medzi zárobkami mužov a žien, oddialilo o ďalších 36 rokov.

Prečítajte si aj rozhovor s obchodnou riaditeľkou Nataliou Vlk: Po úspešnom rokovaní by obe strany mali odchádzať spokojné od stola

Ženská podnikateľská odolnosť

Napriek náročným podmienkam preukazujú ženy svoju podnikateľskú odolnosť. V desiatich zo sledovaných ekonomík prekonávajú v podnikateľskej aktivite svoje mužské náprotivky. Ich obchodný duch dokáže dennodenne nachádzať príležitosti na zmeny a rozvoj. Je to vlastnosť, ktorou sa ženy v podnikaní vyznačovali dávno pred začiatkom súčasného hospodárskeho poklesu. Pokračujúca podpora potrebného spoločenského, politického a finančného porozumenia a tvorba podmienok na to, aby tento podnikateľský duch mohol úspešne napĺňať svoj potenciál, majú zásadný význam pre ďalší hospodársky rast.

K rýchlejšiemu a lepšie vyváženému hospodárskemu oživeniu tak môžu významne prispieť také vládne politiky, ktoré sa budú cielene zameriavať na podporu podnikania žien. Spoločnosť Mastercard sa v rámci svojho úsilia o vytvorenie sveta, v ktorom majú ženy v podnikaní rovnocenné zastúpenie a podporu, zaviazala, že do roku 2025 zabezpečí prístup k digitálnej ekonomike 25 miliónom podnikateliek na celom svete. Posilnenie podnikateľských možností žien bude nielen katalyzátorom rastu a inovácií, ale tiež pozdvihne komunity okolo úspešných žien a podporí globálne oživenie, ktoré bude spravodlivejšie a udržateľnejšie pre všetkých.

Použitá metodológia

Štúdia 2021 Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE) vychádza z 12 hlavných a 27 čiastkových ukazovateľov pokrývajúcich tri základné oblasti záujmu štúdie: zlepšovanie postavenia žien, prístup ku znalostiam a k financovaniu a podmienky priaznivé na podnikanie. Štúdia sa zaoberá faktormi a podmienkami, ktoré prispievajú k podnikaniu žien a k rastu ich podielu na vlastníctve firiem v rámci národných hospodárstiev v 65 krajinách.

Štúdia tak zahrnula zhruba 82 percent ženskej pracovnej sily na svete. Štúdia MIWE hodnotí a radí krajiny podľa výsledkov sledovaných parametrov za predchádzajúci rok. Agregované výsledky poskytujú porovnanie celkového postavenia žien a mužov v podnikaní a v prístupe k financovaniu a vzdelaniu, ako aj porovnanie podmienok žien a mužov na pracovisku tak na národnej úrovni, ako aj celosvetovo.

V najnovšej, piatej štúdii sa počet sledovaných krajín rozšíril z 58 na 65 (štúdia novo zahŕňa aj Katar, Cyprus, Bulharsko, Maroko, Jordánsko, Libanon a Madagaskar). Aby sa zachovala možnosť porovnania aj po pridaní ďalších ukazovateľov, boli novo zverejnené aj celkové hodnotenia, hodnotenia oblastí záujmu a referenčné hodnoty z predchádzajúcich dvoch ročníkov.

Prečítajte si rozhovor s Katarínou Augustinič: Politiku vnímam ako službu ľuďom a tomu podriaďujem každé svoje rozhodnutie

O spoločnosti Mastercard

Mastercard www.mastercard.com je technologická spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti sprostredkovania platieb. Zaisťovaním bezpečných, jednoduchých, chytrých a ľahko dostupných platobných transakcií Mastercard podporuje a prepája inkluzívnu digitálnu ekonomiku prospešnú všetkým, kdekoľvek na svete. Inovácie a riešenia využívajúce zabezpečené dáta a siete, partnerstvá a energie spoločnosti Mastercard pomáhajú jednotlivcom, finančným inštitúciám, vládam i firmám napĺňať bez zvyšku ich potenciál. Firemná kultúra spoločnosti a všetko, čo Mastercard robí vo vnútri a navonok, sa riadi firemným kvocientom slušnosti. So spoločnosťou Mastercard je možné sa spojiť vo viac ako 210 krajinách a oblastiach. Mastercard vytvára udržateľný svet, v ktorom sa všetkým ponúkajú možnosti na nezaplatenie.

žiadne príspevky na zobrazenie