Ako si uplatniť nárok na materské pre otca a rodičovský príspevok?

0
Ako si uplatniť nárok na materské pre otca a rodičovský príspevok?
pixabay.com

V predchádzajúcej časti nášho seriálu týkajúceho sa nárokov rodičov na príspevky zo sociálneho poistenia sme sa venovali tehotenskému príspevku a materskému pre matky. V tejto časti nášho seriálu vám prinesieme informácie o poskytovaní materského oteckom a rodičovského príspevku.

Materská pre otca dieťaťa

Ako iste viete, v zmysle zákona o sociálnom poistení nárok na materské nemá len žena – matka dieťaťa, ale aj otec dieťaťa. Od 1. mája došlo dokonca k zjednodušeniu podmienok, pri splnení ktorých vzniká otcovi dieťaťa tento nárok.

Kedy má otec dieťaťa nárok na materské?

Naďalej platí, že pri jednom a tom istom dieťati môžu poberať materské obaja rodičia postupne, za predpokladu, že každý z nich spĺňa podmienky na jeho poskytnutie. Od účinnosti novely zákona, teda od 1. mája 2021, má otec dieťaťa nárok na materské ak:

(i) matka dieťaťa nepoberá materské na to isté dieťa (matka už nepoberá materské alebo jej na materské vôbec nevznikol nárok;

(ii) matka nepoberá rodičovský príspevok na to isté ale ani na iné dieťa;

(iii) ku dňu podania žiadosti o materské je otec dieťaťa nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a

(iv) pred podaním žiadosti o materské bol otec nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Upozorňujeme na to, že týchto požadovaných 270 dní nemocenského poistenia môže mať otec v akomkoľvek období pred podaním žiadosti o materské, nemusí to byť v posledných dvoch rokoch, môže to byť aj v dlhšom období pred podaním žiadosti.

Foto: pixabay.com

POZOR! Od 1. mája 2021 už neplatí podmienka získania nároku na materské vo forme potreby prevzatia dieťaťa do starostlivosti otca od matky. Táto podmienka sa tak už ani nesleduje a neskúma. Prakticky to znamená, že sociálna poisťovňa už nevyžaduje dohodu uzatvorenú medzi matkou a otcom o prevzatí dieťaťa do starostlivosti otca. Podmienkou pre otca na získanie materského nie je ani uzatvorenie manželstva s matkou dieťaťa ani existencia spoločnej domácnosti. Aj keď nie sú rodičia zosobášení, resp. ak sú rozvedení, otec má pri splnení vyššie uvedených podmienok nárok na materské.

Otec nemôže poberať materské na to isté dieťa, na ktoré poberá materské matka, avšak otec môže poberať materské na staršie dieťa v tom istom čase, kedy matka poberá materské na mladšie dieťa, prípadne, keď matka poberá materské ešte pred pôrodom na nenarodené dieťa.

Môže otec dieťaťa súčasne pracovať a poberať materské?

Otec, ktorý poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, nemôže mať v tomto čase príjem za prácu v danom zamestnaní. Inými slovami, v čase, kedy otec poberá materské, nemôže v tomto zamestnaní aktívne pracovať.

Otec však môže mať v tomto zamestnaní vyplatený iný príjem, pokiaľ nejde o príjem za prácu vykonávanú počas poberania materského. Môže mať vyplatené napríklad odmeny za prácu, ktorú vykonal ešte pred začatím čerpania materského alebo ročnú odmenu za prácu, ktorú vykonal ešte pred poberaním materského.

Otec, ktorý poberá materské z povinného nemocenského poistenia zamestnanca, môže mať v tomto čase príjem za prácu v inom zamestnaní (v inom pracovnom pomere, resp. v inom pracovnoprávnom vzťahu), z ktorého nepoberá materské. Môže to byť nové zamestnanie, ktoré začalo až po tom, čo otec z pôvodného zamestnania požiadal o materské.

POZOR! K obchádzaniu zákona vo vzťahu k zákazu vykonávania práce v pracovnom pomere, z ktorého si otec ako zamestnanec uplatňuje nárok na materské dochádza často tým, že otec uzatvorí s tým istým zamestnávateľom novú pracovnú zmluvu s iným druhom práce.

Otec totiž môže mať iný pracovný pomer (pracovnú zmluvu) počas poberania materského u toho istého zamestnávateľa, avšak len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu. Zjednodušene to znamená, že otec nemôže vykonávať prácu na základe pôvodnej pracovnej zmluvy, z ktorej si uplatnil nárok na materské, ale len na základe druhej pracovnej zmluve u toho istého zamestnávateľa, v ktorej musí byť dohodnutý zásadne iný druh práce.

Prečítajte si aj: Ako a kedy v práci oznámiť svoje tehotenstvo?

Foto: pixabay.com

Sociálna poisťovňa vás môže kontrolovať

V praxi si treba uvedomiť, že Sociálna poisťovňa v súčinnosti s inšpektorátmi práce môže kontrolovať, či dohodnutím druhého pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa nedošlo k „obchádzaniu“ podmienky, podľa ktorej v tom pracovnom pomere, z ktorého si zamestnanec uplatní nárok na materské, nemôže počas poberania materského pracovať.

Vzhľadom na to, že od 1. mája bola zo zákona vypustená podmienka uzatvorenia dohody o prevzatí dieťaťa do starostlivosti otca, Sociálna poisťovňa nebude kontrolovať, či má otec iné zamestnanie, aké práce v ňom vykonáva, v akom rozsahu pracovného času, s akou výškou príjmu a podobne. Táto podmienka totiž bola „zámienkou“ na tieto kontroly. To znamená, že v inom pracovnom pomere, resp. pracovnoprávnom vzťahu môže otec pracovať v ľubovoľnom rozsahu pracovného času a s ľubovoľne vysokým príjmom.

V tejto súvislosti vám dávame do pozornosti, že otec dieťaťa v období, kedy sa mu poskytuje materské, neplatí poistné ako zamestnanec na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti, čiže poistné do Sociálnej poisťovne.

V prípade, že je otec dieťaťa zamestnancom, zamestnávateľ nie je za neho povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity, a to počas obdobia, v ktorom nie je otec ako zamestnanec povinný platiť poistné do Sociálnej poisťovne. To znamená, že zamestnávateľ v tomto období odvádza len poistné na úrazové poistenie.

Preddavky na zdravotné poistenie platí zamestnanec i zamestnávateľ i v čase, kedy otec poberá materské.

Môže otec dieťaťa súčasne dosahovať príjem ako SZČO a poberať materské?

Otec, ktorý je živnostník, resp. SZČO, a ktorý poberá materské z povinného nemocenského poistenia SZČO, môže mať príjem zo svojho podnikania aj v čase, kedy poberá materské, a to bez akéhokoľvek obmedzenia.

Rovnako aj v tomto prípade má otec benefit v tom, že v období, kedy sa mu poskytuje materské, neplatí poistné SZČO na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.

Preddavky na zdravotné poistenie platí otec ako SZČO i v čase, kedy poberá materské. V tomto čase je však podľa zákona o zdravotnom poistení súčasne poistencom štátu, preto sa na neho nevzťahuje povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie vypočítané najmenej z minimálneho základu.

Foto: pixabay.com

Rodičovský príspevok

Čo je to rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Výška vyplácaného rodičovského príspevku je určená v závislosti od toho, či sa osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské.

Kto má nárok na rodičovský príspevok?

Na rodičovský príspevok má nárok, resp. oprávnenou osobou, je:

 • rodič dieťaťa – matka alebo otec,
 • náhradný rodič – fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Na to, aby takejto osobe vznikol nárok na rodičovský príspevok, musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • riadne sa starať o dieťa a
 • mať trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo byť osobou podľa predpisov EÚ (niektoré osoby z členských štátov EÚ pracujúce na Slovensku).

Dieťa, na ktoré si oprávnená osoba môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok, je dieťa:

 • do troch rokov veku,
 • do šiestich rokov veku, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav,
 • do šiestich rokov veku, ak je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti, najdlhšie tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti tej istej oprávnenej osobe.

Rodičovský príspevok môže čerpať len jeden z rodičov, a to aj vtedy, keď je v rodine viac detí, na ktoré je nárok. Podľa dohody rodičov to môže byť matka alebo otec. Ak sa riadne stará o to isté dieťa viac oprávnených osôb, nárok na rodičovský príspevok má len jedna osoba určená podľa ich dohody. Rovnako to platí napríklad pri striedavej starostlivosti po rozvode rodičov.

Foto: pixabay.com

Kedy nevzniká nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok na dieťa nevzniká v prípade, ak:

 • aspoň jeden z rodičov dieťaťa má nárok na materské za celý kalendárny mesiac – je jedno, či na to isté, alebo na iné dieťa.

POZOR! Vzhľadom na uvedené preto odporúčame žiadať o materské až druhý alebo tretí deň v mesiaci. V takom prípade máte nárok na celý rodičovský príspevok za daný mesiac a alikvótnu časť materského, pretože rodičovský príspevok sa neurčuje a nevypláca za dni, ale na celý mesiac.

 • nečlenský štát vypláca jednému z rodičov obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské,
 • ide o maloletého rodiča, ktorý nemá priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu,
 • rodič a dieťa sa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, Islandom, Nórskom, Švajčiarskom a počas pobytu v tomto štáte rodič nie je povinne verejne zdravotne poistený v Slovenskej republike,
 • rodič má ďalšie dieťa, ktoré je zverené do osobnej starostlivosti druhého rodiča alebo do náhradnej starostlivosti, do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti fyzickej osoby, ktorú určil súd nariadením neodkladného opatrenia, alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov. Alebo je v osobnej starostlivosti poručníka a na zabezpečenie riadnej starostlivosti o toto dieťa sa poskytuje rodičovský príspevok (toto sa však nevzťahuje na prípady detí, ktoré boli osvojené).

Tu je dôležité, že nárok na rodičovský príspevok je za kalendárny mesiac, za ktorý sa síce vypláca materské, ale materské sa vypláca len za časť kalendárneho mesiaca. V takomto prípade sa suma rodičovského príspevku nekráti, ale vypláca sa v plnej výške.

Pozor! nárok na rodičovský príspevok vzniká bez ohľadu na to, či rodič pracuje, podniká a podobne, ale súčasne aj bez ohľadu na výšku príjmu rodiča zo zárobkovej činnosti. Inými slovami, nárok na rodičovský príspevok má aj rodič, ktorý pracuje alebo podniká.

Ako a dokedy je možné si uplatniť nárok na rodičovský príspevok?

Nárok na rodičovský príspevok je možné uplatniť si spätne najneskôr pred uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril. Žiadosť je možné podať na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny, ale aj elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk, kde je potrebné vyplniť elektronickú žiadosť a priložiť rodný list dieťaťa a rozhodnutie o materskom.

Aká je výška rodičovského príspevku?

Rodičovský príspevok vypláca v dvoch rôznych výškach, v závislosti od toho, či rodič, ktorý si uplatní nárok, poberal alebo nepoberal materské. Samozrejme, výška rodičovského príspevku sa zvyšuje aj s počtom súčasne narodených detí. V prípade, že rodič nepoberal pred vznikom nároku na rodičovský príspevok materské, je výška rodičovského príspevku 275, 90 eur a v prípade, že materské poberal je to  378,10 eur.

Rodičovský príspevok sa každoročne zvyšuje o také percento, o aké sa medziročne zvýšilo životné minimum, teda o rast cien – infláciu.

O autorke:

JUDr. Jana Mikušová je advokátka s dlhoročnou praxou v oblasti pracovného práva, občianskeho práva, práva duševného vlastníctva a IT práva. Je členkou advokátskej kancelárie bratis.law.

žiadne príspevky na zobrazenie