Máte nárok na tehotenské a materské? Ako o ne požiadať, aby ste neboli ukrátená?

0
Máte nárok na tehotenské a materské? Ako o ne požiadať, aby ste neboli ukrátená?

Ako neprísť o materské? V prvej časti nášho seriálu z oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia sme sa venovali pracovnoprávnym podmienkami matiek a tehotných žien, a to najmä vo vzťahu k právam týchto žien a tomu zodpovedajúcim povinnostiam zamestnávateľa.

Prečítajte si prvú časť o tom, kedy a ako oznámiť v práci svoje tehotenstvo, aké máte práva a na čo si dať pozor

Vzhľadom na to, že tehotenstvo, materstvo a rodičovstvo je pomerne zraniteľné a častokrát finančne náročné obdobie, v nasledujúcich dvoch článkoch vám prinesieme prehľad dávok sociálneho zabezpečenia, na ktoré majú mamy a otcovia v tejto súvislosti nárok a návod ako si ho efektívne uplatniť. V článku sa zameriavame na pracujúce ženy a mužov a živnostníčky a živnostníkov. Vzhľadom na rozsiahlosť tejto problematiky sa v tejto časti venujeme novému príspevku poskytovanému tehotným ženám – tehotenskému a materskému. V ďalšej tretej časti nášho seriálu vám prinesieme informácie o poskytovaní materského oteckom a rodičovskom príspevku.

Tehotenské

Od apríla 2021 majú tehotné ženy v prípade splnenia všetkých podmienok nárok na nový príspevok v rámci sociálneho zabezpečenia, tzv. tehotenské. Nárok na tehotenské vzniká tehotnej žene od prvého dňa 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, teda po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva. Na to, aby vám bolo tehotenské priznané a poskytnuté, musíte spĺňať nasledovné podmienky:

  • ste nemocensky poistená alebo v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia na začiatku 13 týždňa tehotenstva (ochranná lehota ženy, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, je 8 mesiacov po zániku nemocenského poistenia) a súčasne
  • boli ste nemocensky poistená najmenej 270 dní v posledných 2 rokoch pred dosiahnutím 13 týždňa tehotenstva.

Prečítaj si všetky výhody a pridaj sa k nám do KLUBU AKČNÉ ŽENY

Ako o tehotenské požiadať?

Tlačivo žiadosti o tehotenské má k dispozícii váš ošetrujúci lekárgynekológ, ktorý vám ho poskytne po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva a potvrdí na ňom očakávaný termín pôrodu. V prípade, že by ste si chceli uplatniť nárok na tehotenské z dvoch a viacerých nemocenských poistení, nárok na tehotenské sa posudzuje z každého poistenia samostatne. V takom prípade vám lekár vystaví a potvrdí tlačivo žiadosti osobitne na každé nemocenské poistenie. Na tomto tlačive následne vyplníte svoje osobné údaje a podpíšete ho.

Chcete sa dozvedieť všetko, čo by ste mali vedieť pred príchodom bábätka? Príďte na naše podujatie v Monsters Cafe and Bar.

POZOR! Tehotná žena, ktorá je zamestnankyňou, tlačivo žiadosti o tehotenské nepredkladá svojmu zamestnávateľovi, ako je to pri žiadosti o materské, pretože zamestnávateľ do žiadosti o tehotenské žiadne údaje nedopĺňa.

Podpísané a vyplnené tlačivo je potrebné doručiť do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. V prípade, že ste zamestnankyňa, príslušná pobočka Sociálnej poisťovne sa určuje podľa sídla vášho zamestnávateľa. Ak ste živnostníčka, teda SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, príslušná je pobočka Sociálnej poisťovne podľa vášho trvalého pobytu.

Žiadosť je možné podať aj elektronicky prostredníctvom e-formulára – Žiadosť o tehotenské. Je potrebné ho vyplniť po prihlásení sa s občianskym preukazom s aktivovaným čipom na portáli elektronických formulárov Sociálnej poisťovne. V prípade, ak nemáte aktivovaný čip na občianskom preukaze, žiadosť môžete podať aj vyplnením vyššie spomenutého e-formulára s pomocou mobilného telefónu, ktorého číslo je povinný údaj pri vo formulári.

Výška tehotenského

Suma tehotenského príspevku, ktorý vám bude poskytnutý, sa odvíja od „hrubých príjmov“, ktoré ste dosiahli v rozhodujúcom období, čo je spravidla predchádzajúci kalendárny rok. Minimálne, teda najnižšie tehotenské, predstavuje tento rok sumu 223,50 eura pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 231 eura pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci. Maximálne tehotenské môžete dostať vo výške 335,30 eura pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci a 346,50 eura pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci.

Súbeh s inými príjmami

V súvislosti s poberaním tehotenského je potrebné zdôrazniť, že túto dávku je možné poberať aj spolu s inými príjmami, ktoré nepredstavujú prekážku na jej vyplácanie. Nárok na tehotenské tak má tehotná žena súčasne:

  • s príjmom zo zamestnania alebo s príjmom z podnikania. Inými slovami, tehotná žena, ktorá si uplatní nárok na tehotenské, môže ďalej bez obmedzení pracovať v zamestnaní alebo podnikať ako živnostníčka,
  • s čerpaním rodičovského príspevku na staršie dieťa, a to aj „riadneho“ rodičovského príspevku aj „pandemického“ rodičovského príspevku – poberanie rodičovského príspevku sa musí ukončiť až počnúc mesiacom, za ktorý celý bude poberať materské,
  • s nemocenským, ak ste počas tehotenstva PN, resp. v karanténe,
  • s materským, ktoré začnete čerpať v období 8 až 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, nárok na tehotenské vám trvá naďalej až do dňa pôrodu.

Ukončenie poberania tehotenského

Poberanie tehotenského príspevku sa končí ukončením tehotenstva. Po skončení tehotenstva vám váš ošetrujúci lekár – gynekológ vystaví potvrdenie o skončení tehotenstva, v ktorom potvrdí dátum ukončenia tehotenstva (dátum pôrodu, dátum umelého prerušenia tehotenstva, prípadne dátum spontánneho potratu. Toto potvrdenie je potrebné doručiť do pobočky sociálnej poisťovne, ktorá vyplácala tehotenské, opäť osobne alebo elektronicky.

Materské

Nárok na materské má tehotná žena, ktorá:

  • na začiatku 6., resp. 8. týždňa pred očakávaným termínom pôrodu určeným lekárom je nemocensky poistená alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia a
  • v posledných 2 rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní pred pôrodom.

Vzhľadom na uvedené možno povedať, že podmienky na poskytovanie materského sú rovnaké ako pri tehotenskom príspevku. Tak ako v prípade tehotenského, ak máte viac nemocenských poistení súčasne, nárok na materské sa posudzuje z každého nemocenského poistenia samostatne.

POZOR! Dávame vám do pozornosti, že v prípade, ak si uplatníte nárok na materské ako živnostníčka, teda SZČO, prípadne dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nemôžete mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni na odvodoch. Pričom nedoplatok, ktorý je nižší ako 5 eur, sa toleruje.

Ako o materské požiadať?

O materské je potrebné požiadať predložením vyplneného tlačiva – žiadosti o materské príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Toto tlačivo nie je voľne dostupné, avšak vystaví vám ho váš lekár spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Otcovi alebo inému poistencovi ako matke, ktorá dieťa porodila, poskytne toto tlačivo príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Predtým ako toto tlačivo predložíte alebo odošlete príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, musíte v ňom doplniť požadované údaje, a to: (i) z akého poistenia si nárok uplatňujete – či ste zamestnankyňou, povinne nemocensky poistenou osobou, dobrovoľne nemocensky poistenou osobou, prípadne v ochrannej lehote (ii) taktiež vyznačiť, či si uplatňujete dávku zo súbehu poistení a spôsob poukazovania dávky a toto tlačivo podpísať.

POZOR! V prípade, že ste zamestnankyňa, musíte toto tlačivo predložiť na potvrdenie vášmu zamestnávateľovi.

Doba čerpania materského

Tehotným ženám vzniká nárok na materské od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Po dohode s lekárom môžete požiadať o materské od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Ak porodíte skôr, než ste stihli nastúpiť na materskú, materské sa vypláca odo dňa pôrodu.

Nárok na materské matke zaniká uplynutím 34. týždňa od vzniku nároku na materské, však s dvomi výnimkami:

  • osamelá matka má nárok na materské po dobu 37 týždňov,
  • pri pôrode dvoch alebo viac detí je nárok na materské po dobu 43 týždňov.

POZOR! Ak pôrod nastane skôr ako v očakávaný deň pôrodu určený lekárom, máte nárok na materské po celú dobu 34/37/43 týždňov. Ak ale nastúpite na materskú neskôr ako od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, nárok na materské vám zanikne uplynutím 28 týždňov po dni pôrodu. Ak ste osamelá matka, uplynutím 31 týždňov, a ak ste porodili dve a viac detí, uplynutím 37 týždňov. Takto sa v podstate ukrátite o časť doby poberania materského. Preto neodporúčame nastúpiť na materskú neskôr ako 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu.

Výška materského

Suma materského sa určuje z denného vymeriavaceho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ v tomto prípade zjednodušene predstavuje sumu – hrubý príjem, z ktorého tehotná žena alebo mamička odvádza poistné na nemocenské poistenie. Maximálna výška materského, ktoré vám môže byť priznané v roku 2022, môže dosiahnuť sumu 1732,10 eur pri kalendárnom mesiaci, ktorý má 31 dní a sumu 1676,30 eur pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci.

Minimálna suma materského v roku 2021 sa tehotným ženám zamestnankyniam vypočíta z minimálnej mzdy za predchádzajúci rok (623 eur), čiže minimálne materské bude v takom prípade 75% a to je 476,21 eur v mesiaci, ktorý má 31 dní, resp. 460,85 eur pri 30-dňovom mesiaci.

POZOR! V prípade, ak vám vyjde materské nižšie ako je súčasná výška rodičovského príspevku (napríklad, ak pracujete na dohodu alebo ste dobrovoľne nemocensky poistená), máte nárok na dorovnanie výšky materského do výšky rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok sa v súčasnosti poskytuje vo výške 383,80 eur mesačne.

Príslušný na dorovnanie rozdielu do výšky sumy rodičovského príspevku je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska. Za týmto účelom budete potrebovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny predložiť rozhodnutie, od akého dátumu vám Sociálna poisťovňa materské priznala a v akej výške.

Súbeh materského a iných príjmov

Ak poberáte materské ako zamestnanec, nemôže mať v tomto čase príjem za prácu v danom zamestnaní. Inými slovami, v dňoch, kedy poberáte materské, nemôže v tomto zamestnaní aktívne pracovať. Môže mať v tomto zamestnaní vyplatený príjem, pokiaľ nejde o príjem za prácu vykonávanú počas poberania materského a odmeny za takto vykonanú prácu.

tehotenstvo, vitaminy, vyziva
Foto: pixabay.com

V prípade matky živnostníčky, ktorá poberá materské z povinného nemocenského poistenia SZČO, nie je v zákone podmienka „nemať príjem“ z podnikania. Znamená to, že mamička – živnostníčka môže v čase, kedy poberá materské, mať príjem zo svojho podnikania, a to bez akéhokoľvek obmedzenia. Navyše mamička živnostníčka v období, v ktorom sa poberá materské, neplatí poistné do sociálnej poisťovne.

V čase poberania materského, nie je možné súčasne poberať ani (i) nemocenské, (ii) ošetrovné, (iii) dávku v nezamestnanosti. V prípade, ak je v rodine viac detí a na staršie deti sa poberá rodičovský príspevok, tak platí, že za mesiac, za ktorý celý matka alebo otec poberajú materské, nie je možné poberať rodičovský príspevok. A to ani druhým rodičom.

O autorke:

JUDr. Jana Mikušová je advokátka s dlhoročnou praxou v oblasti pracovného práva, občianskeho práva, práva duševného vlastníctva a IT práva. Je členkou advokátskej kancelárie bratis.law.

žiadne príspevky na zobrazenie