Pravidlá súťaže – Veľká akčná súťaž

Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom reklamnej súťaže s názvom “Veľká akčná súťaž” (ďalej len „súťaž”) je združenie Akčné ženy., so sídlom Šafárikova 13, 040 11  Košice, identifikačné číslo 51165996. Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá súťaže (ďalej len „pravidlá”).

Technický správca súťaže

Technický servis súťaže zabezpečuje združenie Akčné ženy.

Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha od 15.5.2021 do 15.6.2021.

Účastníci Súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastník“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci usporiadateľa a organizátora ani ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka.

Výhra v Súťaži

Výhry v súťaži poskytlo 10 partnerov a súťažime o 10, resp. 11 cien zadefinovaných v článku k súťaži. Zmena produktov je vyhradená. Partner súťaže Peugeot Slovensko si vyhradzuje právo odovzdať výhru “Auto na víkend” výhercovi priamo v Bratislave. Výherca nemá právo nárokovať si na výhru v inom meste. Ostatne uvedené výhry budú výhercom priamo doručené kuriérom/ slovenskou poštou.

Podmienky účasti v Súťaži a žrebovanie

Účastník sa môže zapojiť do súťaže splnením stanovených podmienok – Aktívnym zapájaním sa formou likes, komentov a šírením príspevkov z Facebookovej funpage stránky Akčné ženy. Výhercovia budú vygenerovaní Facebook aplikáciou – “najlepší fanúšikovia počas celého mesiaca. Ceny vyhráva prvých 10.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže, prip. zrušenie súťaže.

Účastník v súťaži je osoba, ktorá sa zapojí do súťaže na Facebooku Akčné ženy a splní všetky uvedené súťažné podmienky, ktoré sú zadefinované v článku a zároveň aj v súťažnom príspevku. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách. Účasťou v súťaži účastník vyjadruje svoj súhlas s tým, aby ho usporiadateľ informoval o výhre.

Výherca bude upovedomený vo výhernom príspevku na Facebooku a zároveň na stránke akcnezeny.sk. Výherca nemá právo vyžadovať si iný druh výhry.

Ochrana osobných údajov a informácie o cookies

Ochrana osobných údajov

Zadaním nasledovných údajov: meno, priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa “súhlasím“ so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónny kontakt a e-mailová adresa usporiadateľom súťaže združením Akčné ženy.

Účastník súťaže týmto vyslovuje súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v súlade s platnou legislatívou a v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách “Ochrana osobných údajov a informácie o cookies“ a v súlade s Pravidlami reklamnej súťaže.

Účastník súťaže týmto potvrdzuje, že jeho súhlas zahŕňa bez obmedzení, že usporiadateľ súťaže môže slobodne zbierať, archivovať a spracúvať vyššie uvedené osobné údaje účastníka súťaže na účely zabezpečenia priebehu súťaže, informovania výhercov o výhrach v súťaži, a to aj prostredníctvom zverejnenia údajov o výhercovi a jeho informovania.

Poučenie

Účastník súťaže týmto potvrdzuje, že bol informovaný/á o svojich právach. Právo na prístup k osobným údajom zahŕňa oprávnenie účastníka súťaže požiadať usporiadateľa súťaže o vydanie potvrdenia o tom, že spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, pričom účastník súťaže má súčasne aj právo získať prístup k týmto jeho osobným údajom.

Informácie o cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Niektoré cookies odosieľa Váš prehliadač nám na analýzu návštevnosti stránky.

Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie toku informácií, prispôsobenie služby, obsahu a reklamy, meranie účinnosti propagácie, a podporovanie dôvery a bezpečnosti. Tieto údaje sú anonymné, agregované a nepoškodzujú Vaše zariadenie. Na analýzu používame nástroje Google Analytics.

Kliknutím na príslušné políčko “súhlasím“, ktoré sa používateľovi zobrazí na našich webových stránkach udeľujete súhlas s používaním súborov cookies.

Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci Vášho internetového prehliadača. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Google Analytics využívame, aby sme zistili, ako návštevníci pracujú s našimi stránkami. To znamená, že keď navštívite naše webové stránky, Váš prehliadač automaticky posiela Googlu určité informácie. To zahŕňa napríklad webovú adresu stránky, ktorú navštevujete a IP adresu. Podrobnosti o tom, ako technológia Google zhromažďuje a spracováva údaje, nájdete na nasledujúcej stránke: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Ak nechcete, aby váš prehliadač používal Google Analytics, môžete si nainštalovať doplnok prehliadača. Viac o zásadách ochrany osobných údajov Google Analytics a Google nájdete na nasledujúcej stránke: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry, ani na výplatu jej hodnoty v peniazoch.

Zodpovednosť usporiadateľa

Na výhru nevzniká právny nárok a nemožno ju v zmysle ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.

Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša účastník.

Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne účastníkom súťaže v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa alebo nevyužitím výhry alebo alebo v súvislosti s chybnými údajmi uvedenými účastníkom súťaže.

Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj zmenu druhov vecí, ktoré budú predmetom okamžitej výhry alebo hlavnej výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.

Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na internetovej stránke akcnezeny.sk

Usporiadateľ, správca a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za okamžitú výhru a/alebo hlavnú výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

Záverečné ustanovenia

Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15. 5. 2021.

V Bratislave dňa 15. 5. 2021.

Akčné ženy, občianske združenie

IČO: 51165996

DIČ: 2120729578

Právna forma: občianske združenie

Názov: Akčné ženy, o.z.

Sídlo: Šafárikova trieda 288/13, 040 11 Košice 11

Číslo nášho účtu: IBAN SK17 0900 0000 0051 4206 7473 

1 COMMENT