Živnosť alebo sro? Čo je pre mňa najvhodnejšie?

1
Živnosť alebo sro? Čo je pre mňa najvhodnejšie?

Keď akčná žena dostane akčný nápad na podnikanie, určite sa rozhodne rýchlo ho realizovať. Jedna z prvých otázok, ktorú rieši každý začínajúci podnikateľ, je, akou formou môže svoj nápad uskutočniť.

Najpoužívanejšie právne formy sú podnikanie formou živnosti alebo spoločnosť s ručením obmedzeným (už len sro).  Každá forma má svoje plusy aj mínusy. Medzi najväčšie výhody živnosti patrí jej jednoduchosť, väčšinu vecí môžete zvládnuť aj samy, nevýhodou je však ručenie za záväzky celým svojím majetkom. Výhodou sro je dobrý imidž, nízke ručenie, ale naopak je náročnejšia a pre jej fungovanie budete potrebovať pomoc účtovníka.

Ešte pred výberom si premyslite, čo od svojho podnikania očakávate. Aký obrat asi budete mať, aké záväzky budú z podnikania plynúť, či budete podnikať sama, kto budú vaši zákazníci a pod.

Jednotlivé body zvážte a zistite, čo je to správne pre vás.

Zdroj: Pexels

Založenie

 • Zriadenie živnosti je veľmi rýchle a jednoduché. Živnosť sa zakladá prostredníctvom jedného formulára. Ohlásenie živnosti je aj lacné. Založiť živnosť možno osobne na okresnom úrade (na jednotnom kontaktnom mieste) podľa miesta trvalého bydliska alebo elektronicky (v prípade, že vlastníte kvalifikovaný elektronický podpis). Poplatky pri založení závisia od druhu živnosti. Pri voľných živnostiach je to 5 € za živnosť (osobne) alebo bez poplatku (elektronicky). Pri remeselných a viazaných živnostiach sú poplatky 15 € za živnosť (osobne) alebo 7,50 € (elektronicky).
 • Zriadenie sro je omnoho komplikovanejšie. A od vzniku po zápis do Obchodného registra to trvá zopár týždňov. Sro vzniká podpisom zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, následne sa musia vybaviť  živnostenský list pre sro. Tiež je potrebné vyžiadať súhlas od daňového úradu, doplniť ďalšie doklady a až následne sa podáva žiadosť o zápis do Obchodného registra. Poplatky pri zápise sú 300 € (v papierovej forme) a 150 € (elektronicky).

Prerušenie

 • Živnosť možno na určité obdobie prerušiť. Minimálna doba prerušenia je 6 mesiacov, maximálna 3 roky. Počas tohto obdobia nie je živnostník povinný platiť odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne a nie je povinný (ak ako fyzická osoba nemá žiadne iné príjmy) podávať daňové priznanie.
 • Sro neumožňuje prerušenie. Daňové priznanie sa podáva vždy, aj v prípade, ak by sro nevykonávala žiadnu činnosť.

Zrušenie

 • Pri zrušení je to rovnako ako v prípade založenia. Živnosť možno zrušiť jednoducho a rýchlo. Pri zrušení je potrebné podať daňové priznanie, kde je treba urobiť zopár úkonov naviac ako pri bežnom daňovom priznaní.
 • Zrušenie sro nie je také jednoduché. Často je to ešte náročnejší proces ako jej založenie. Existuje viacero spôsobov, ako sa toto zrušenie robí. Najčastejšie je to zrušenie likvidáciou, tiež splynutím alebo zlúčením s inou sro.

Ručenie za záväzky

 • Najväčšou nevýhodou živnosti je spôsob ručenia za záväzky. Pri tejto forme podnikania ručíte celým svojím majetkom. To znamená, že v prípade komplikácií sú ohrozené aj všetky osobné financie a majetok.
 • Naopak, veľkou výhodou sro je práve ručenie, kde sa ručí len do výšky nesplateného vkladu do základného imania. Teda v prípade, ak založíte sro so základným imaním 6000 €, pri vzniku je splatených 5000 €, vaše ručenie je len do výšky 1000€.

Základné imanie

Základné imanie predstavuje základný vklad do podnikania.

 • Pri živnosti neexistuje žiadne základné imanie.
 • Sro má povinnosť mať základné imanie v minimálnej výške 5000€. Výhodou však je, že splatenie vkladu je možné zrealizovať aj hotovostne, teda do pokladne. Toto splatenie sa preukazuje vyhlásením správcu vkladu, že základné imanie bolo splatené.

Účtovníctvo

 • Podnikateľ-živnostník si môže vybrať z troch spôsobov, ako si bude evidovať svoje príjmy a výdavky. Evidenciu môže vykonávať iba ako daňovú evidenciu, teda nie je potrebné viesť účtovníctvo, robiť výkazy na konci roka, a ak živnosť nie je komplikovaná, zvládne to aj sám. Ak chce, môže tiež viesť  jednoduché alebo podvojné účtovníctvo.
 • Sro musí vždy viesť podvojné účtovníctvo. Účtovníctvo by sa malo viesť priebežne a na konci roka sa vypracuje účtovná závierka. Väčšinou je potrebná pomoc účtovníka.

Výdavky

 • Pri živnosti si môžete vybrať aj formu výdavkov. Je tu možnosť paušálnych výdavkov vo výške 60 % z príjmov, maximálne 20 000 € ročne. Teda zdaníte len 40 % svojich príjmov bez ohľadu na skutočné výdavky. A ak máte výdavky v skutočnosti vyššie, môžete si zvoliť aj preukázateľné skutočné výdavky.
 • Pri sro nie je možnosť výberu, vždy sa používajú preukázateľné výdavky. Teda zdaní sa rozdiel medzi príjmami a výdavkami (resp. pri sro je to rozdiel daňových výnosov a nákladov).

Daň z príjmov

 • Daň z príjmov živnostníka je 19 % zo zisku, príp. 25 %, ak základ dane presiahne 35 022,31 €. Podáva sa daňové priznanie k dani z príjmov pre fyzické osoby typ B. Živnostník ako fyzická osoba má nárok aj na nezdaniteľnú časť základu dane.
 • Sro platí daň z príjmov vo výške 21 % zo zisku. Podáva sa Daňové priznanie k dani z príjmov pre právnické osoby, kde je vždy prílohou účtovná závierka. Pri vyplácaní dividend zo sro doplatíte ešte navyše daň vo výške 7%.

Odvody

 • Pri živnosti sa odvody platia. Od vzniku živnosti sa povinne platia minimálne odvody do zdravotnej poisťovne. Týmto minimálny odvodom sa dá vyhnúť v prípade, ak sa za vás už odvody do zdravotnej poisťovne platia, teda ste už niekde zamestnaná, ste študentka, na materskej/rodičovskej dovolenke, dôchodkyňa. Vtedy si môžete počas prvých dvoch rokov stanoviť aj nulové odvody. Zdravotné poistenie sa však doplatí pri ročnom zúčtovaní. A od tretieho roka platíte už odvody na zdravotné poistenie podľa výpočtu zdravotnej poisťovne. Odvody na sociálne poistenie sa nemusia platiť hneď od začiatku živnosti. Povinne sa platia až po prekročení určitej hranice príjmov. Odvody na sociálne poistenie sa platia v minimálnej výške bez rozdielu.
 • Pri sro sa neplatia žiadne odvody.

Pri sro by som chcela spomenúť ešte to, že ak za vás nikto neplatí zdravotné poistenie, musíte si platiť do zdravotnej poisťovne odvody v minimálnej výške. Vo svojej sro sa však musíte zamestnať, prípadne uzatvoriť zmluvu o výkone funkcie konateľa s odmenou, napr. 50 €. Z tejto sumy budete odvádzať odvody do SP a ZP, a tým máte odvody pokryté.

Zdroj: Pexels

Prístup k financiám

Peniaze, ktoré zarobíte prostredníctvom živnosti, sú vaše. Môžete nimi voľne disponovať, prevádzať a použiť ich podľa vlastnej potreby.

Peniaze, ktoré zarobí sro, patria spoločnosti. Nemôžete si ich len tak vybrať, keď potrebujete. Peniaze zo sro je možné vyplatiť raz ročne vo forme dividend.

Imidž

 • Živnosť v očiach obchodných partnerov často nepôsobí dôveryhodne.
 • Naopak, sro sa pokladá sa dôveryhodnú a spoľahlivú formu podnikania.

A keďže mám rada tabuľky, tak pripájam porovnanie v tabuľke:

Živnosť SRO
Založenie Lacné, jednoduché, rýchle Náročnejšie, drahšie, dlhšie
Prerušenie Je možné Nie je možné
Zrušenie Lacné, jednoduché Viac foriem, nutné riešiť s právnikom
Ručenie Celým svojím majetkom Do výšky nesplateného vkladu na základnom imaní
Základné imanie Nie je Min. 5000 €
Účtovníctvo Daňová evidencia, jednoduché / podvojné účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
Výdavky Paušálne, preukázateľné Preukázateľné
Odvody Odvody do ZP, neskôr do SP Nie sú, môžu byť minimálne
Prístup k financiám Ihneď Pri výplate dividend
Imidž Nie Áno

Tipy na záver

 1. Keď sa rozbiehate a neviete, ako to pôjde a nečakáte vysoké záväzky, najlepšia voľba na začiatok je živnosť. Ak sa rozbehne, môžete previesť svoje podnikanie na sro.
 2. Ak máte radšej bezpečie a nemáte radi pocit, že ohrozujete svoj súkromný majetok, tak si vyberte sro.
 3. Ak sa do svojho podnikania plánujete pustiť ešte s niekým, je vhodnejšia sro.
 4. A teda, ak chcete pôsobiť dôveryhodne, odporúča sa založiť si sro.

Verím, že tento prehľad pomôže aspoň trochu pri rozhodovaní a výbere tej správnej formy pre podnikanie. Neexistuje všeobecná odpoveď, je to veľmi individuálne rozhodovanie.

V prípade otázok mi môžete napísať na Facebooku alebo na moj mail.

Prečítajte si viac informácií o tom, čo je dôležité pre podnikanie a ako začať podnikať (aj bez peňazí)

žiadne príspevky na zobrazenie

1 komentár