V Bratislave sa od pondelka sprísnia opatrenia! Na čo si dať pozor?

0
V Bratislave sa od pondelka sprísnia opatrenia! Na čo si dať pozor?
Foto: pixabay.com

Regionálny úrad verejného zdravotníctva hlavného mesta Bratislavy vydal v súvislosti so šírením koronavírusu nové opatrenia:

Súčinnosťou od 14. septembra 2020 od 6:00 hod. do odvolania nariaďuje nasledovné:

A)Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu vpočte nad 100 osôb alebo v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.

Výnimku z tohto zákazu majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín.

B) všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či akejkoľvek inej povahy v čase od 23:00 hod. do 06:00 hod. nasledujúceho dňa. Výnimku z tohto zákazu majú svadby s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.

Všetky bezpečnostné opatrenia bude spĺňať aj naše podujatie Akčné ženy v Trnave24. septembra – počet účastníkov bude max. 50, pri vchode zabezpečíme meranie teploty, vstup bude povolený len s rúškom a každý podpíše čestné prehlásenie, že nepociťuje príznaky ochorenia.

 

C) Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich zasadnutí a schôdzí:

  • zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  • zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
  • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
  • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
  • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,-zákaz podávania rúk;
  • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
  • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

Prečítajte si najnovšie informácie o koronavíruse

D) Fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim plavárne a kúpaliská v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok sa nariaďuje obmedziť kapacitu týchto prevádzok na 50% zo stanovenej kapacity.

E)Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sa fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám prevádzkujúcim zariadenia spoločného stravovania (reštaurácie, bary, kaviarne, vinárne, hostince a pod.) vrátane takých, ktoré súčasne slúžia aj pre zábavu (diskotéky, herne,nočné a tanečné kluby apod.) v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok nariaďuje obmedziť prevádzkové hodiny do 23:00 hod. príslušného dňa s výnimkou svadieb s celkovým počtom účastníkov do 30 osôb.

F)Podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok povinní zabezpečiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

G)Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok sú povinní zabezpečiť zákaz návštev v interiérových priestoroch pobytových zariadení sociálnej starostlivosti (ďalej len 3„ZSS“) s výnimkou návštev kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim a paliatívnych návštev u ťažko chorých a umierajúcich pri zabezpečení dôsledného dodržiavania protiepidemických opatrení.

H)Všetkým cirkvám a predstaviteľom cirkví nariaďuje v Bratislave vo všetkých mestských častiach a v okresoch Malacky, Senec a Pezinok prijatie takých opatrení, aby sa minimalizovala možnosť šírenia nového koronavírusu pri organizovaní cirkevných akcií a obradov/úkonov.

I)Neodporúča sa organizovať hromadné podujatie určené pre seniorov v akomkoľvek počte.

J)Obyvateľstvu sa neodporúča organizovať rodinné oslavy a posedenia.

K)Obyvateľstvu sa odporúča absolvovať očkovanie proti sezónnej chrípke abakteriálnym pneumóniám.Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave.

Bratislavský okres je červený

Opatrenia uvedené vo výroku tohto opatrenia boli uložené aj na základe odporúčaní Pandemickej komisie vlády Slovenskej republiky (ďalej „PKV“), ktorá zasadala dňa 11.09.2020 a konštatovala zhoršenie epidemiologickej situácie v okresoch Malacky, Pezinok a Senec (oranžová farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19) a v okresoch Bratislava I až Bratislava V (červená farba celoštátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19).

Uvedené zhoršenie epidemiologickej situácie bolo PKV deklarované ako rizikové, nakoľko 14-denná incidencia ochorení v okresoch Bratislava I až Bratislava V prekročila hodnotu 50 nových prípadov na 100000 obyvateľov a v okrese Malacky prekročila hodnotu 25 nových prípadov na 100000 obyvateľov.

V okresoch Pezinok a Senec 14-denná incidencia ochorení hodnotu 25 nových prípadov na 100000 obyvateľov síce tesne neprekročila, avšak vzhľadom na geografickú polohu a úzku funkčnú previazanosť týchto okresov na ostatné okresy Bratislavského kraja bola aktuálna epidemiologická situácia aj v týchto okresoch orgánom verejného zdravotníctva vyhodnotená ako riziková (oranžová farba celo-štátneho semaforu pandémie ochorenia COVID-19).

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.00 eur.

Zdroj foto: TASR

žiadne príspevky na zobrazenie