„Littera scripta manet“ alebo ako zamedziť kopírovaniu a podchytiť licenciu

0
„Littera scripta manet“ alebo ako zamedziť kopírovaniu a podchytiť licenciu
pixabay.com

Určite ste sa stretli s tým, že tá istá melódia znela v spotoch viacerých produktov, poprípade tú istú fotografiu v rovnakom období použili konkurenčné spoločnosti. Tak tomu sa hovorí nočná mora každého marketéra, ktorý šperkuje kreatívu do maximálnej dokonalosti.

Preto ak sa napríklad na tvorbu fotografie či vizuálu rozhodnete osloviť externého umelca, podchyťte si spoluprácu aj zmluvne – ideálne výhradnou licenciou. Umelcovo – autorovo dielo budete tak môcť používať neobmedzene a nestane sa, že rovnaký vizuál či fotografia sa objaví aj v kampani konkurenta. Áno, vášho konkurenta.

Ak licenciu nepodchytíte zmluvne…

To sa môže ľahko prihodiť, ak ste sa s umelcom v zmluve dohodli na nevýhradnej licencii, poprípade ste si licenciu nepodchytili zmluvne. Neuspokojte sa iba s gentlemanskými dohodami, pred súdom to veľmi ťažko obstojí.

Ešte jedno dôležité upozornenie, v tomto prípade nehovoríme o zamestnancovi v pracovnoprávnom vzťahu, to sa riadi inou právnou úpravou, ale to už je téma zamestnaneckého diela.

Ale poďme pekne po poriadku a zodpovedajme si v skratke základné otázky okolo spomínanej licencie, jej vlastníka teda autora a nadobúdateľa.

Licenčná zmluva vs. zmluva o dielo

Licenčná zmluva a zmluva o vytvorení diela nie je jedno a to isté. Licenčnú zmluvu upravuje autorský zákon. Spravidla je licenčná zmluva, ktorou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela súčasťou zmluvy o vytvorení diela, v ktorej sa autor zaväzuje pre objednávateľa – nadobúdateľa dielo vytvoriť.

Kto je tvorca vizuálu? V zmluve ho môžeme označiť ako umelec alebo autor – teda osoba, ktorú autorský zákon definuje ako fyzickú osobu, ktorá vytvorila dielo z oblasti umenia, literatúry či vedy a je výsledkom jej tvorivej duševnej činnosti.

Prečítajte si aj o tom, ako môžete začať písať pre Akčné ženy

Na čo všetko chcem vizuál použiť?

Na začiatok si zadefinujte spôsob použitia diela a rozsah licencie nielen vecne, ale i teritoriálne a časovo. Premyslite si vopred, na čo všetko chcete dielo použiť a akých výstupov má byť súčasťou. Pamätajte na to, že pri obmedzenom rozsahu licencie môže autor pri každej vašej novej požiadavke dodatočne za poskytnutie súhlasu požadovať odmenu.

Napríklad, ak viete, že dielo bude použité ako súčasť kampane aj v zahraničí, v zmluve zadefinujte územne neobmedzený rozsah použitia licencie. Poprípade v obmedzenom rozsahu vyšpecifikujete krajiny, na ktoré sa bude licencia vzťahovať. V každom prípade ideálne je, aby vám autor udelil licenciu v neobmedzenom rozsahu.

pisanie
foto: pixabay.com

Výhradná vs. nevýhradná licencia

Ak vám autor udelí výhradnú licenciu, nesmie ďalším osobám udeliť licenciu na rovnaký spôsob použitia diela a zároveň je povinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý vám udelil výhradnú licenciu, ak to v zmluve nie je dohodnuté inak. Napríklad je možné sa v zmluve dohodnúť, že autor má možnosť využívať dielo na prezentáciu ako súčasť svojho portfólia.

Naopak, pri nevýhradnej licencii nebráni autorovi nič k tomu, aby takú istú licenciu postúpil aj viacerým osobám. Nezabúdajte na to, že ak výslovne v zmluve nie je uvedené, že je licencia výhradná, má sa za to, že je nevýhradná.

Pre komplexnejšie informácie určite odporúčam si prečítať autorský zákon a riadiť sa latinským výrokom „Littera scripta manet“ alebo jeho výstižným českým ekvivalentom „Co je psáno, to je dáno“.

Autor: Mgr. Henrieta Borowiecka, riaditeľka Centra marketingu SND

Foto: pixabay.com

žiadne príspevky na zobrazenie